Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-13

EQT AB: Karo Intressenter AB förlänger acceptfristen för erbjudandet till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. PRESSMEDDELANDE 13
DECEMBER 2018

EQT VIII[1]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/karo%20lucia/Karo%20Intr...)
("EQT VIII") offentliggjorde genom Karo Intressenter AB[2]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/karo%20lucia/Karo%20Intr...)
("Karo Intressenter") den 29 oktober 2018 ett kontant offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag ("Karo
Pharma") om att förvärva aktierna i Karo Pharma till ett pris av
36,90 kronor per aktie ("Erbjudandet").

Vid utgången av acceptfristen, den 10 december 2018, hade Erbjudandet
accepterats av aktieägare representerande totalt 47 105 322 aktier,
motsvarande cirka 29,1 procent av det totala antalet utestående
aktier[3]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/karo%20lucia/Karo%20Intr...)
och röster i Karo Pharma. Karo Intressenter har vidare, sedan den 29
oktober 2018, förvärvat totalt 31 223 273 aktier i Karo Pharma
utanför Erbjudandet, vilket motsvarar 19,3 procent av det totala
antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma.[4]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/karo%20lucia/Karo%20Intr...)
De aktier i Karo Pharma som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången
av acceptfristen den 10 december 2018, tillsammans med de aktier i
Karo Pharma som Karo Intressenter förvärvat på marknaden, motsvarar
cirka 48,4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster
i Karo Pharma.

"Karo Pharmas styrelse har enhälligt rekommenderat Erbjudandet och
fortsätter att stödja Erbjudandet från Karo Intressenter", säger Karo
Pharmas ställföreträdande styrelseordförande Håkan Åström.

Erbjudandets fullföljande är, bland annat, villkorat av att
Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Karo Intressenter
blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående
aktier i Karo Pharma. Villkoret avseende erhållande av erforderliga
myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller
liknande har uppfyllts. Karo Intressenter har i Erbjudandet
förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga
tidpunkten för utbetalning av vederlag.

I ett pressmeddelande som publicerades den 14 november 2018 uppmanade
Aktiespararna till en förlängning av acceptfristen för Erbjudandet
till över årsskiftet för att göra det möjligt för aktieägarna i Karo
Pharma att bättre planera sin skatt. Med hänsyn till detta, och för
att ge de återstående aktieägarna i Karo Pharma möjlighet att
acceptera Erbjudandet, har Karo Intressenter beslutat att förlänga
acceptfristen till och med kl. 17.00 (CET) den 4 januari 2019.

För de aktieägare i Karo Pharma som accepterade Erbjudandet under den
initiala acceptfristen, liksom de aktieägare som accepterar
Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, kommer utbetalning av
vederlag att ske så snart Karo Intressenter har offentliggjort att
villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Karo Intressenter annars
beslutar att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant
offentliggörande sker senast omkring den 8 januari 2019, förväntas
utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 11 januari
2019.

I övrigt gäller villkoren för Erbjudandet oförändrat, inklusive de
fullföljandevillkor och förbehåll som Karo Intressenter uppställt för
Erbjudandet. Karo Intressenter förbehåller sig således rätten att
återkalla Erbjudandet för det fall att det står klart att
fullföljandevillkoren för Erbjudandet inte har uppfyllts eller kan
uppfyllas. Karo Intressenter förbehåller sig vidare rätten att
fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

Även om Karo Intressenter för närvarande inte avser att förlänga
acceptfristen ytterligare, förbehåller sig Karo Intressenter rätten
att göra det (vid ett eller flera tillfällen) och att senarelägga
tidpunkten för utbetalning av vederlag. Karo Intressenter kan under
den förlängda acceptfristen komma att förvärva ytterligare aktier i
Karo Pharma och/eller avyttra aktier i Karo Pharma som för närvarande
innehas av Karo Intressenter.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på svenska och engelska på
www.eqtpartners.com/EQTVIIIbid och www.sebgroup.com/prospectuses,

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Karo Intressenter i
enlighet med Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande kl. 08.30 (CET) den 13 december 2018.

För mer information kontakta
För mer information om Erbjudandet, vänligen se:
www.eqtpartners.com/EQTVIIIbid

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta
EQT:s presstjänst: +46 8 506 55 334
Email: press@eqtpartners.com
Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter
att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt
svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig
till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något
land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar
eller regleringar. Karo Intressenter kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha
överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i
eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika. Karo Intressenter kommer inte att redovisa någon
likvid enligt Erbjudandet i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
innefatta orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller
liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker
och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden
kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i
den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka
i stor utsträckning ligger utom Karo Intressenters och Karo Pharmas
kontroll.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/karo%20lucia/Karo%20Intr...)
Fonden känd som EQT VIII, bestående av EQT VIII SCSp agerande genom
dess alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund
Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à r.l. är ett privat
aktiebolag (société à responsabilité limitée), inkorporerat och
existerande enligt lagstiftningen i Luxemburg, med sitt säte på 26A,
Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och
bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxembourg) med organisationsnummer B 167.972, agerande i dess roll
som förvaltare (gérant) åt EQT VIII SCSp, ett luxemburgskt så kallat
"special limited partnership" (société en commandite spéciale) med
sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i
handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxemburg) med organisationsnummer B 217.293.

[2]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/karo%20lucia/Karo%20Intr...)
Ett av EQT VIII helägt nybildat bolag.

[3]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/karo%20lucia/Karo%20Intr...)
Antalet utestående aktier i Karo Pharma uppgår till 161 867 792
aktier. Utestående aktier beräknas som det totala antalet aktier i
Karo Pharma, uppgående till 164 332 782 aktier, minus aktier som
innehas av Karo Pharma, uppgående till 2 464 990 aktier.

[4]
(http://file///C:/Users/jessica.olvestad/Desktop/karo%20lucia/Karo%20Intr...)
Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde Karo Intressenter inte
några aktier i Karo Pharma.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eqt-ab/r/karo-intressenter-ab-forlanger-accept...
https://mb.cision.com/Main/87/2699052/962403.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.