Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-03

EQT AB: Karo Intressenter AB offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende det kontanta offentliga uppköpserbju...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Den 29 oktober 2018 offentliggjorde EQT VIII[1] (http://#_ftn1) ("EQT
VIII"), genom Karo Intressenter AB[2] (http://#_ftn2) ("Karo
Intressenter"), ett offentligt kontant uppköpserbjudande till
aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag ("Karo Pharma") om förvärv av
alla utestående aktier[3] (http://#_ftn3) i Karo Pharma
("Erbjudandet"). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet
offentliggjordes den 12 november 2018.

Den 2 januari 2019 offentliggjordes att Karo Intressenter hade
beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet till 38,00 kronor kontant
per aktie. Karo Intressenter har till följd av detta upprättat ett
tillägg till erbjudandehandlingen ("Tillägget"). Tillägget har idag
godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjorts
av Karo Intressenter.

Tillägget, erbjudandehandlingen på svenska och engelska och annan
information om Erbjudandet finns tillgänglig på
www.eqtpartners.com/EQTVIIIbid och www.sebgroup.com/prospectuses.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Karo Intressenter i
enlighet med Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande kl. 10:15 (CET) den 3 januari 2019.

För mer information kontakta:
För mer information om Erbjudandet, vänligen se:
www.eqtpartners.com/EQTVIIIbid

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:

EQT:s presstjänst: +46 8 506 55 334

Email: press@eqtpartners.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter
att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt
svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig
till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något
land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar
eller regleringar. Karo Intressenter kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera
Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha
överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan
avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i
eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika. Karo Intressenter kommer inte att redovisa någon
likvid enligt Erbjudandet i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
innefatta orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller
liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker
och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden
kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i
den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka
i stor utsträckning ligger utom Karo Intressenters och Karo Pharmas
kontroll.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Fonden känd som EQT VIII, bestående av EQT VIII
SCSp agerande genom dess alternativa investeringsfondförvaltare
(gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à
r.l. är ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée),
inkorporerat och existerande enligt lagstiftningen i Luxemburg, med
sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i
handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B 167.972, agerande i
dess roll som förvaltare (gérant) åt EQT VIII SCSp, ett luxemburgskt
så kallat "special limited partnership" (société en commandite
spéciale) med sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,
registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de
Commerce et des Sociétés, Luxemburg) med organisationsnummer B
217.293.

[2] (http://#_ftnref2) Ett av EQT VIII helägt nybildat bolag.

[3] (http://#_ftnref3) Antalet utestående aktier i Karo Pharma uppgår
till 161 867 792 aktier. Utestående aktier beräknas som det totala
antalet aktier i Karo Pharma uppgåendes till 164 332 782 aktier minus
aktier som innehas av Bolaget, uppgåendes till 2 464 990 aktier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eqt-ab/r/karo-intressenter-ab-offentliggor-til...
https://mb.cision.com/Main/87/2710736/971234.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.