Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-10

Ericsson: Avsättningar i fjärde kvartalet 2018 relaterade till förändring av Business Support System

· Avsättningar för kostnader som uppskattas till SEK 6,1 miljarder
redovisas i fjärde kvartalet, varav SEK 3,1 miljarder är
omstruktureringskostnader

· Planerade åtgärder kommer att väsentligt minska förlusterna inom
Business Support System (BSS) redan under 2019. Förändrad
BSS-strategi förväntas ge segmentet Digital Services goda
förutsättningar för att uppnå målet om låg ensiffrig rörelsemarginal
(exklusive omstruktureringskostnader) 2020

· Avsättningar hänför sig huvudsakligen till uppskattade kostnader
relaterade till förväntat förändrad omfattning av projekt, inklusive
kompensation till kunder, avsättningar för projektförseningar samt
nedskrivning av immateriella tillgångar

· Ytterligare omstruktureringskostnader relaterade till planerade
åtgärder, inklusive relaterade personalneddragningar, uppskattade
till SEK 1,5 miljarder, förväntas under 2019

Ericssons fokus på att förenkla och stabilisera bolaget har under de
tre första kvartalen 2018 resulterat i starkare bruttomarginaler och
stabiliserad försäljning. Fokus har varit på att ta itu med
underpresterande områden, kombinerat med att skapa en stark plattform
för framtida tillväxt. Konkreta framsteg har gjorts inom merparten av
portföljområdena.

I segmentet Digital Services, som ännu inte har vänt till lönsamhet,
fortsätter åtgärderna enligt plan med effektivitetsförbättringar,
kostnadsneddragningar och med hälften av de 45 identifierade kritiska
och icke-strategiska projekten adresserade till dags dato.,
Portföljområdet Business Support System (BSS) visar dock inte
tillfredsställande framsteg, vilket i sin tur innebär risk för att
segmentet Digital Services övergripande lönsamhetsmål för 2020 inte
uppnås.

Bolagets tidigare BSS-strategi inkluderade stora
transformationsprojekt baserade på förintegrerade lösningar,
inklusive utveckling av nästa generationens BSS-plattform, full-stack
Revenue Manager. Strategin har inte lyckats och till dags dato har
denna lösning inte genererat intäkter.

Den förväntade efterfrågan från kunder för så kallade full-stack
förintegrerade BSS-lösningar har inte infunnit sig. Förseningar i
utveckling av funktioner och produkt har också lett till att
full-stack Revenue Manager blivit mindre konkurrenskraftig.
FoU-resurser inom BSS har varit inriktade på utvecklingen av
full-stack Revenue Manager, vilket har skapat ytterligare förseningar
inom utveckling av den etablerade BSS-plattformen. Utöver detta har
vissa komplexa transformationsprojekt drabbats av förseningar och
kostnader utöver plan.

På bolagets kapitalmarknadsdag den 8 november 2018 presenterades
därför en reviderad BSS-strategi, med ökade investeringar i den
etablerade plattformen Ericsson Digital BSS, samt en omfokusering på
full-stack Revenue Manager till att uppfylla enbart befintliga
kundåtaganden.

Att fokusera på den etablerade och konkurrenskraftiga portföljen för
debitering, fakturering, förmedling, orderhantering och
katalogisering, med en befintlig stor installerad bas, kommer att
stärka Ericssons BSS-verksamhet. Vidare tillämpar Ericsson sedan 2017
ett förhållningssätt vad gäller stora transformationsprojekt, med
fokus på projekt baserade på tillgängliga produkter.

Bolaget har nu beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att
påskynda omstruktureringen av BSS-verksamheten, inklusive produkt-
och kontraktsportföljen. Avsättningar för kostnader för att genomföra
dessa planerade åtgärder kommer, tillsammans med nödvändiga
avsättningar för kontraktsförluster, att negativt påverka
rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 med SEK 6,1 miljarder,
vilket huvudsakligen påverkar bruttomarginalen. Av detta belopp tas
SEK 3,1 miljarder upp som omstruktureringskostnader. Ytterligare
omstruktureringskostnader relaterade till dessa planerade åtgärder,
inklusive relaterade personalneddragningar, uppskattade till SEK 1,5
miljarder, förväntas under 2019.

Avsättningarna hänför sig huvudsakligen till uppskattade kostnader
relaterade till förväntat förändrad omfattning av projekt, inklusive
kompensation till kunder, avsättningar för projektförseningar och
nedskrivning av immateriella tillgångar. Den huvudsakliga delen av
avsättningsbeloppet kommer att påverka kassaflödet, från och med 2019
och under flera år framåt, allt eftersom projekten avslutas.

De planerade åtgärderna kommer väsentligt att bidra till att minska
förlusterna inom BSS redan under 2019 och minska risken för
genomförande av befintlig plan. Bolagets nuvarande bedömning är att
den förändrade BSS-strategin kommer ge segmentet Digital Services
goda förutsättningar att uppnå rörelsemarginalmålen (exklusive
omstrukturering) om låga ensiffriga tal till år 2020 och 10 - 12
procent senast till år 2022.

I enlighet med den reviderade strategin kommer investeringarna att
ökas i den befintliga portföljen, Ericsson Digital BSS, för att göra
den redo för nya affärsmodeller relaterade till 5G och IoT samt
fortsatt teknisk utveckling för att göra portföljen molnbaserad.
Redan utvecklad funktionalitet i Revenue Manager kommer att läggas
till den etablerade portföljen.

Ytterligare detaljer kommer presenteras i samband med Ericssons
rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 den 25 januari 2019.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns
att ladda ner från www.ericsson.com/press

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här
(https://www.ericsson.com/en/news-and-events/latest-news).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center (http://www.ericsson.com/news)

Kontaktperson

Peter Nyquist, Head of Investor Relations
Phone: +46 10 714 64 99
E-mail: peter.nyquist@ericsson.com

Ytterligare kontaktperson

Helena Norrman, Senior Vice President, Marketing and Communications
Phone: +46 10 719 34 72
E-mail: media.relations@ericsson.com

Investerare

Åsa Konnbjer, Director, Investor Relations
Phone: +46 10 713 39 28
E-mail: asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Director, Investor Relations
Phone: +46 10 714 20 39
E-mail: stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Director, Investor Relations
Phone: +46 10 714 54 00
E-mail: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, Vice President, Head of External Communications
Phone: +46 10 719 97 27
E-mail: media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON

Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att
tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets
erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital services,
Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att
stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka
effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons
investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor
världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband.
Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq
New York. www.ericsson.com.

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive
uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt,
framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell
ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt
information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och
finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra
marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar,
kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och
tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster
inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential
för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska
samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras
och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering,
konkurrens och kundstruktur.

Orden "anse", "förvänta", "förutspå", "förutse", "förutsätta", "avse",
"trolig", "beräknas", "kan", "skulle kunna", "planera", "uppskatta",
"bedöma", "kommer att", "bör", "strävan", "ambition", "försöka",
"potential", "målsättning", "fortsätta" eller deras negativa
versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används
för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som
hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av
framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med
underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade
med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och
generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att
det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade,
indikerade eller beräknade resultat som framgår av den
framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade
uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade
till, de faktorer som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer" i senaste
kvartalsrapporten, och i avsnittet "Riskfaktorer" i årsredovisningen
för 2017.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra
uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi
avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta
meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de
uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att
återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av
förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen
som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat,
med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller
börsregler.

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM
Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
januari 2019 kl. 09:15 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ericsson/r/avsattningar-i-fjarde-kvartalet-201...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.