Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-18

Ericsson: Ericsson rapporterar andra kvartalet 2018

Andra kvartalet i korthet

· Rapporterad försäljning samt försäljning justerad för jämförbara
enheter och valutaeffekter minskade båda med -1% jämfört med samma
kvartal föregående år. Segmentet Networks visade ökad försäljning med
2% jämfört med samma kvartal föregående år både beträffande
rapporterad försäljning och försäljning justerad för jämförbara
enheter och valutaeffekter, med stark försäljningstillväxt i
Nordamerika.

· Bruttomarginalen var 34,8% (29,1%). Bruttomarginalen exklusive
omstruktureringskostnader förbättrades till 36,7% (30,9%), främst
pådriven av kostnadsminskningar och fortsatt upprampning av Ericsson
Radio System (ERS).

· Rörelseomkostnaderna var SEK 17,2 (15,4) miljarder.
Rörelseomkostnaderna exklusive omstruktureringskostnader ökade till
SEK 16,3 (14,8) miljarder. Kostnadsminskningar i försäljning och
administration motverkades av ökade investeringar i FoU, högre
avsättningar för rörlig ersättning och ökad avsättning för försenade
kundbetalningar.

· Rörelseresultatet var SEK 0,2 (-0,5) miljarder. Rörelseresultatet
exklusive omstruktureringskostnader var SEK 2,0 (1,0) miljarder.

· Rörelsemarginalen inom Networks exklusive
omstruktureringskostnader var 13,3% (13,4%) med förbättrad
bruttomarginal som motverkades av ökade FoU-investeringar.

· Rörelseresultatet inom Digital Services, exklusive
omstruktureringskostnader, förbättrades till SEK -1,5 (-1,8)
miljarder på grund av förbättrad bruttomarginal till 42,6% (35,7%),
huvudsakligen pådrivet av kostnadsminskningar.

· Rörelsemarginalen inom Managed Services, exklusive
omstruktureringskostnader, förbättrades till 6,5% (-2,1%) som
resultat av kostnadsminskningar och genomgång av kundavtal.

· Kassaflödet från rörelsen var SEK 1,4 (0,0) miljarder och fritt
kassaflöde var SEK -0,6 (-1,3) miljarder. Nettokassan ökade till SEK
33,1 (24,0) miljarder.

+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|SEK miljarder |Kv 2 |Kv 2 |Förändring|Kv 1 |Förändring |Sex |Sex |
| |2018 |2017 |årsvis |2018 |kvartalsvis|månader|månader|
| | | | | | |2018 |2017 |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Nettoomsättning |49,8 |50,3 |-1% |43,4 |15% |93,2 |98,1 |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
| Försäljningstillväxt |- |- |-1% |- |9% |- |- |
|justerad för | | | | | | | |
|jämförbara enheter och | | | | | | | |
|valutaeffekter | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Bruttomarginal |34,8 |29,1%|- |34,2%|- |34,5% |22,6% |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Rörelseresultat |0,2 |-0,5 |- |-0,3 |- |-0,1 |-11,8 |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Rörelsemarginal |0,3% |-1,1%|- |-0,7%|- |-0,2% |-12,0% |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Periodens resultat |-1,8 |-0,5 |- |-0,7 |- |-2,5 |-10,5 |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Vinst per aktie efter |-0,58|-0,14|- |-0,25|- |-0,83 |-3,22 |
|utspädning, SEK | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Vinst per aktie (ej |-0,09|0,33 |- |0,11 |- |0,02 |-1,86 |
|IFRS), SEK 1) | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Kassaflöde från rörelsen |1,4 |0,0 |- |1,6 |-8% |3,0 |-1,5 |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Fritt kassaflöde 2) |-0,6 |-1,3 |-54% |0,3 |- |-0,3 |-4,6 |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Nettokassa vid periodens |33,1 |24,0 |38% |35,6 |-7% |33,1 |24,0 |
|slut | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Bruttomarginal exklusive |36,7%|30,9%|- |35,9%|- |36,3% |25,0% |
|omstruktureringskostnader| | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Rörelseresultat exklusive|2,0 |1,0 |109% |0,9 |138% |2,9 |-8,6 |
|omstruktureringskostnader| | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+
|Rörelsemarginal exklusive|4,1% |1,9% |- |2,0% |- |3,1% |-8,7% |
|omstruktureringskostnader| | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+-------+-------+

1) Vinst per aktie efter utspädning, exklusive av- och nedskrivningar
av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive
omstruktureringskostnader. När ett bolag redovisar en förlust är det
antal aktier som används för att beräkna vinst per aktie efter
utspädning samma som för grundläggande beräkning.

2) Fritt kassaflöde: kassaflöde från rörelsen efter kapitaliserade
utgifter och övriga investeringar. Se Alternativa nyckeltal i slutet
av rapporten.

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara
poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade affärsstrategi och ligger
väl i linje med målet om minst 10% bruttomarginal1) för 2020.
Investeringarna i teknikledarskap har resulterat i ökad
bruttomarginal1) till 37% (31%) och tillväxt i segmentet Networks.

För att kunna hantera ökad efterfrågan på data utan ökade kostnader
och med bibehållen kvalitet vänder sig kunderna till ny teknik.
Detta, kombinerat med fast trådlös access, är de första
affärstillämpningarna för 5G. Vi kommer att fortsätta att investera
för att säkra vårt ledarskap inom 5G. Detta innefattar ytterligare
investeringar i FoU för att fortsätta stärka vår 5G-portfölj samt
investeringar i fälttester. Vi avser även att selektivt ta tillvara
nya affärsmöjligheter som vår 5G-klara 4G-portfölj skapar för att
utöka vår installerade bas när operatörerna förbereder sig för 5G. Vi
erbjuder lösningar för alla frekvensband inom 5G, vilket stärker vår
globala konkurrenskraft.

Vi har en bra utveckling inom Networks, med en försäljningstillväxt på
2%, speciellt i Nordamerika där alla större operatörer förbereder sig
för 5G. Bruttomarginalen1) inom Networks förbättrades till 40% (36%).
Digital Services är på väg mot en vändning och bruttomarginalen1)
förbättrades till 43% (36%) jämfört med samma kvartal föregående år,
och var stabil jämfört med föregående kvartal. Dock återstår mycket
arbete, även om förlusten minskade jämfört både med samma kvartal
föregående år och med föregående kvartal. Trots att vår högsta
prioritet inom detta segment är att förbättra resultatet ökar vi
samtidigt investeringarna för att göra portföljen 5G-klar och
molnbaserad. Inom Managed Services förbättrades bruttomarginalen1)
till 14% (2%) med stöd av fortsatta effektivitetsförbättringar och
genomgång av kundavtal, vilket ledde till positivt rörelseresultat.
Vi har även tagit flera nya kontrakt under kvartalet.

Inom segmentet Emerging Business and Other investerar vi i framtida
strategiska tillväxtområden som Sakernas internet. Vi ser ökande
momentum och har tagit flera viktiga kontrakt med vår
konnektivitetsplattform under kvartalet. Försäljningen är dock
fortfarande låg. Vår mediaverksamhet genererade en förlust om SEK
-0,4 miljarder under kvartalet. Vi förväntar oss att slutföra den
meddelade avyttringen av Media Solutions, som nyligen döptes om till
MediaKind, i slutet av tredje kvartalet.

Kostnadsminskningsprogrammet på SEK 10 miljarder, som inleddes under
andra kvartalet 2017, har avslutats enligt plan. Vi minskade den
totala arbetsstyrkan med över 2 000 under kvartalet och med 20 500
totalt som en del av programmet. Detta är svåra men nödvändiga
åtgärder för att säkerställa konkurrenskraften. Besparingarna på
årsbasis uppgår till över SEK 10 miljarder, och effekten börjar
gradvis synas i resultatet, huvudsakligen som lägre
tjänsteleveranskostnader och gemensamma kostnader. Även om
kostnadsminskningsprogrammet har avslutats kvarstår vår prognos för
omstruktureringskostnaderna på SEK 5-7 miljarder för helåret,
eftersom vi kommer att fortsätta effektivitetsaktiviteterna året ut.

Fritt kassaflöde förbättrades till SEK -0,6 (-1,3) miljarder och vår
kassa är fortsatt stark. Vårt arbete för att ytterligare stärka
balansräkningen fortsätter.

Vi ser starkare momentum för 5G under kvartalet, och det är tydligt
att vår 5G-klara portfölj är attraktiv och konkurrenskraftig på
marknaden. Vi har gradvis minskat våra kostnader, och fortsätter ha
starkt fokus på kostnader för ökad konkurrenskraft och effektivitet.
Vi är övertygade om att vi kommer att nå vårt långsiktiga mål på
minst 12% rörelsemarginal1) bortom 2020.

1) Exklusive omstruktureringskostnader

Antaganden för planeringen framöver
Marknadsrelaterade

· Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas
minska med -2% för helåret 2018, med 2% genomsnittlig årlig
tillväxttakt för 2017-2022. Under 2018 förväntas marknaden i Kina
minska på grund av minskade LTE-investeringar, samtidigt som det
finns positivt momentum i Nordamerika.

Valutaexponering

· Tumregel: om USD försvagas 10% gentemot SEK skulle detta få en
negativ påverkan på nettoomsättningen om cirka -5% och på
rörelsemarginalen om cirka -1 procentenhet (baserat på
valutaexponeringen för helåret 2017). Historiska växelkurser finns på
www.ericsson.com/en/investors

Relaterade till Ericsson för 2018

· Försäljning: säsongsvariationen är -2% mellan andra och tredje
kvartalet och 23% mellan tredje och fjärde kvartalet, räknat på
genomsnittet för de senaste 5 åren.

· Basintäkterna från avtalsportföljen inom patent och licenser
uppgår för närvarande till cirka SEK 7 miljarder på årsbasis.

· Omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till SEK 5-7
miljarder.

· Verklig och uppskattad nettopåverk...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.