Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-23

Ericsson: Ericsson rapporterar första kvartalet 2015

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

* Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5)
miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade försäljningen positivt.
Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade
med -6 % jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av lägre aktivitet
inom mobilt bredband i Nordamerika.
* Med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den snabba utbyggnaden av 4G i
Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt bredband i Nordamerika
kommer att vara fortsatt svag på kort sikt.
* Professional Services hade ett starkt kvartal.
* Bruttomarginalen minskade jämfört med samma kvartal föregående år till
35,4% (36,5%) genom lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika och fortsatt
snabb utbyggnad av 4G i Kina, ökade omstruktureringskostnader, och en högre
andel försäljning inom Global Services.
* Kostnads- och effektivitetsprogrammet, vilket presenterades i november
2014, fortgår planenligt. Besparingar om SEK 9 miljarder förväntas, med
full effekt under 2017.
* Rörelseresultatet var SEK 2,1 (2,6) miljarder. Exkluderat för
omstruktureringskostnader om SEK -0,6 (-0,1) miljarder så var
rörelseresultatet oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år.
* Nettoeffekten av valutakursförändringar bidrog positivt till
rörelseresultatet, trots en negativ valutasäkringseffekt om SEK -1,4 (-0,1)
miljarder.
* Kassaflödet från rörelsen var SEK -5,9 (9,4) miljarder, framförallt till
följd av ökat rörelsekapital.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SEK miljarder Kv 1 2015 Kv 1 2014 Förändring Kv 4 2014 Förändring |
| Nettoomsättning 53,5 47,5 13% 68,0 -21% |
| Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - -6% - -28% |
| Bruttomarginal 35,4% 36,5% - 36,6% - |
| Rörelseresultat 2,1 2,6 -19% 6,3 -66% |
| Rörelsemarginal 4,0% 5,5% - 9,3% - |
| Periodens resultat 1,5 1,7 -14% 4,2 -65% |
| Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,40 0,65 -38% 1,29 -69% |
| Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 0,77 0,90 -14% 1,71 -55% |
| Kassaflöde från rörelsen -5,9 9,4 - 8,6 - |
| Nettokassa vid periodens slut 15,6 43,6 -64% 27,6 -44% |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av
förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar.

Kommentar från Hans Vestberg, koncernchef och VD

Försäljningen ökade med 13% i kvartalet. Stora valutakursförändringar
påverkade försäljningen positivt och Professional Services hade ett starkt
kvartal. Lönsamheten förbättrades i segment Global Services men försämrades i
segment Networks genom en förändrad affärsmix.

Försäljning

Försäljningstillväxten var i kvartalet stark i Indien och Nordostasien.

Professional Services försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående
år med en fortsatt stark global efterfrågan på vårt tjänsteerbjudande. Vi tog
27 managed services-kontrakt i kvartalet, inklusive ett stort europeiskt
kontrakt som spänner över flera länder.

Segment Networks försäljning av mobilt bredband var som väntat fortsatt svag i
Nordamerika då operatörerna fortsätter att fokusera på att optimera sina
kassaflöden för att finansiera större förvärv och spektrumauktioner.
Nedgången i Nordamerika motverkades något av en fortsatt snabb utbyggnad av
4G i Kina, vilket fick till följd att affärsmixen skiftade mot en högre andel
utbyggnadsprojekt i kvartalet.

Användarnas efterfrågan på, och tillväxten inom, datatrafik fortsatte att vara
starka i Nordamerika, vilket ytterligare ökade behovet av investeringar i
kvalitet och kapacitet. Men med nuvarande siktdjup förväntar vi oss att den
snabba utbyggnaden av 4G i Kina fortsätter och att försäljningen av mobilt
bredband i Nordamerika kommer att vara fortsatt svag på kort sikt.

Lönsamhet

Rörelseresultatet minskade jämfört med samma kvartal föregående år,
framförallt drivet av lägre lönsamhet i segment Networks på grund av ovan
angivna förändringar i affärsmix samt ökade rörelseomkostnader. Detta
motverkades delvis av kraftigt förbättrat rörelseresultat i segment Global
Services, vilket framförallt drevs av förbättringar inom Network Rollout.
Kvartalet påverkades inte av några förluster från modemverksamheten.

Den underliggande marginalen, exklusive omstruktureringskostnader och
förluster i valutasäkringar, förbättrades jämfört med samma kvartal
föregående år. Nettoeffekten av valutakursförändringarna bidrog positivt till
rörelseresultatet, inkluderat för gjorda transaktioner och den risk dessa
medför samt för de negativa effekterna av omvärderingar och realiseringar av
valutasäkringar.

Patent- och licensintäkter

Till följd av den pågående dispyten med en stor kund har patent- och
licensintäkterna minskat i oförändrad valuta. Rapporterade patent- och
licensintäkter var stabila i kvartalet då merparten av dessa kontrakt är i
USD.

Kostnads- och effektivitetsprogrammet

Som del av arbetet att förbättra lönsamheten så fortsätter vi att proaktivt
identifiera möjligheter till förbättrad effektivitet. Kostnads- och
effektivitetsprogrammet fortskrider planenligt med ambitionen att uppnå
besparingar om cirka SEK 9 miljarder, med full effekt under 2017. Programmet
hänförs framförallt till fem nyckelområden: portföljeffektiviseringar och
arbetssätt inom FoU, strukturella förbättringar inom IS/IT, påskyndande av
transformationen av tjänsteleveranser, effektivitet i leveranskedjan samt
strukturella förbättringar inom bolagets administration.

Som en del av programmet lade vi i kvartalet ett varsel på 2 200 tjänster i
Sverige. Dessutom kommer vi att dra ner på antalet konsulter i Sverige med
850 personer.

Kassaflöde

Vi avslutade kvartalet med ett negativt kassaflöde från rörelsen om SEK -5,9
miljarder, framförallt på grund av förändrad affärsmix med lägre
kapacitetsförsäljning i Nordamerika och en högre andel utbyggnadsprojekt i
Kina. Detta påverkade rörelsekapitalet negativt.

Utvalda tillväxtområden

Vi investerar i utvalda tillväxtområden enligt vår strategi: IP-nät,
molnteknik, OSS&BSS, TV&Media samt Industri&Samhälle. Försäljningen inom
utvalda tillväxtområden fortsatte att visa god tillväxt. Vid industrimässan
Mobile World Congress (MWC) i Barcelona i februari, såg vi ett ökat intresse
även från andra kunder än operatörer, framförallt inom området
Industri&Samhälle. De flesta av våra nyckellanseringar vid MWC hänförde sig
till våra utvalda tillväxtområden, inklusive vår nya routerserie Router 6000
Series, vår molnlösning Hyperscale Cloud Solution, Expert Analytics 15.0, vår
nya lösning för Media Delivery Network samt Digital Telco Transformation.

Utöver lanseringarna inom de utvalda tillväxtområdena så lanserade vi även det
nya radiosystemet Ericsson Radio System. Systemet har en innovativ modulär
arkitektur och levererar tre gånger högre kapacitetsdensitet med 50%
förbättrad energieffektivitet. I och med lanseringarna på MWC har vi
ytterligare stärkt vår ledande ställning för att leverera på våra
tillväxtplaner.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi
tillwww.ericsson.com/res/investors/docs/q-reports/2015/03month15-sv.pdfalter...
bifogad fil eller påwww.ericsson.com/investors

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den
23 april kl. 9.00, i "Ericsson Studio", Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm.
Ericssons telefonkonferens för investerare, analytiker och media börjar kl.
14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas
www.ericsson.com/pressellerwww.ericsson.com/investorsdär även
presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen påwww.ericsson.com/press

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Helena Norrman, Marknads och Kommunikationsdirektör
Telefon: 010-719 34 72
E-post:media.relations@ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: 010-714 64 49
E-post:peter.nyquist@ericsson.com

Åsa Konnbjer, Investerarrelationer
Telefon: 010-713 39 28
E-post:asa.konnbjer@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 20 39
E-post:stefan.jelvin@ericsson.com

Rikard Tunedal, Investerarrelationer
Telefon: 010-714 54 00
E-post:rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef Externkommunikation
Telefon: 010-719 97 27
E-post:media.relations@ericsson.com

Corporate Communications
Telefon: 010-719 69 92
E-post:media.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015 kl
07.30.

Ericssons rapport första kvartalet 2015
http://hugin.info/1061/R/1913803/683654.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ericsson via Globenewswire

HUG#1913803

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.