Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Ericsson: Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2016

TREDJE KVARTALET I KORTHET

* Rapporterad försäljning och försäljning justerad för jämförbara enheter och
valutaeffekter minskade med -14% jämfört med samma kvartal föregående år,
huvudsakligen beroende på segmentet Networks där den rapporterade
försäljningen minskade med -19%.
* De negativa trenderna inom branschen från första halvåret 2016 har
fördjupats ytterligare. Huvudorsaken är svagare efterfrågan på mobilt
bredband, speciellt på marknader med svag makroekonomisk situation.
* Bruttomarginalen minskade till 28,3% (33,9%) jämfört med samma kvartal
föregående år, efter lägre försäljning av kapacitet inom mobilt bredband,
en högre andel affärer inom tjänster samt lägre försäljning inom segmentet
Networks.
* Rörelsemarginalen minskade till 0,7% (8,6%) jämfört med samma kvartal
föregående år, beroende på lägre bruttomarginal och lägre försäljning,
delvis uppvägt av lägre rörelseomkostnader.
* De nuvarande trenderna inom branschen tyder på en något svagare
säsongsmässig försäljningstillväxt än normalt mellan tredje och fjärde
kvartalet. Dessutom kommer ett förnyat avtal inom managed services i
Nordamerika, med minskad omfattning, att påverka försäljningen negativt.
Nuvarande affärsmix mellan försäljning av utbyggnad och kapacitet inom
mobilt bredband förväntas bestå på kort sikt.
* Kostnads- och effektivitetsprogrammet fortskrider mot målet enligt plan.
Ytterligare kortsiktiga åtgärder vidtas, huvudsakligen för att minska
kostnaden för sålda varor, i syfte att anpassa verksamheten till svagare
efterfrågan på mobilt bredband.
* Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK -2,3 (1,6) miljarder. Både
operativa och strukturella åtgärder vidtas för att förbättra kassaflödet
både på kort och lång sikt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SEK miljarder Kv 3 Kv 3 För- Kv 2 För- 9 månader 2016 9 månader 2015 |
| |
| 2016 2015 ändring 2016 ändring |
| Nettoomsättning 51,1 59,2 -14% 54,1 -6% 157,4 173,4 |
| Organisk valutajusterad försäljningstillväxt - - -14% - -9% -8% -7% |
| Bruttomarginal 28,3% 33,9% - 32,3% - 31,4% 34,1% |
| Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 29,4% 34,5% - 33,2% - 32,2% 35,3% |
| Rörelseresultat 0,3 5,1 -93% 2,8 -88% 6,6 10,8 |
| Rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader 1,6 6,1 -73% 3,8 -58% 9,5 15,1 |
| Rörelsemarginal 0,7% 8,6% - 5,1% - 4,2% 6,2% |
| Rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader 3,1% 10,2% - 7,0% - 6,0% 8,7% |
| Periodens resultat -0,2 3,1 -106% 1,6 -111% 3,5 6,7 |
| Vinst per aktie efter utspädning, SEK -0,07 0,94 -107% 0,48 -115% 1,01 1,98 |
| Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 0,34 1,34 -75% 0,83 -59% 2,04 3,56 |
| Kassaflöde från rörelsen -2,3 1,6 -249% -0,7 225% -5,4 -1,3 |
| Nettokassa vid periodens slut 2) 16,3 25,8 -37% 21,0 -22% 16,3 25,8 |
| 1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av |
|förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader. |
| |
|2) Definitionen av Nettokassa ändrades under första kvartalet 2016 och |
|inkluderar inte längre ersättning efter avslutad anställning. Se |
|redovisningsprinciperna. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i
balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Jan Frykhammar, koncernchef och VD:

De negativa trenderna inom branschen från första halvåret 2016 har fördjupats
ytterligare, vilket påverkade försäljningen under tredje kvartalet, speciellt
avseende mobilt bredband. Nedgången i försäljning av både utbyggnad och
kapacitet inom mobilt bredband var speciellt kraftig på marknader med en svag
makroekonomisk situation. Dessutom var försäljningen av kapacitet i Europa
lägre än för ett år sedan. Bruttomarginalen minskade jämfört med samma
kvartal föregående år, till följd av lägre försäljning av kapacitet inom
mobilt bredband, en högre andel försäljning av tjänster samt lägre
försäljning inom segmentet Networks.

Affärsläget

Under första halvåret 2016 påverkades ett antal viktiga marknader i regioner
som Latinamerika, Mellanöstern och Afrika söder om Sahara av en svag
makroekonomisk situation. Denna negativa utveckling fördjupades under tredje
kvartalet och hade negativ påverkan på försäljningen av både utbyggnad och
kapacitet inom mobilt bredband på dessa marknader. Dessutom var försäljningen
av kapacitet i Europa lägre än för ett år sedan. Tillsammans ledde detta till
en betydande avvikelse från vad bolaget förväntade och meddelade i samband
med rapporten för andra kvartalet, vilket ledde till att preliminär
försäljning och marginal för tredje kvartalet meddelades i förväg den 12
oktober 2016.

Både den rapporterade försäljningen och försäljningen justerad för jämförbara
enheter och valutaeffekter minskade med -14% jämfört med samma kvartal
föregående år, och försäljningen var speciellt svag under kvartalets slut.
Detta visar att den negativa försäljningstrenden accelererat jämfört med det
andra kvartalet, då minskningen i försäljning, justerad för jämförbara
enheter och valutaeffekter, var -7% jämfört med samma kvartal föregående år.
Nedgången drevs av segmentet Networks, där minskningen i rapporterad
försäljning förvärrades från -14% under andra kvartalet till -19% under
tredje kvartalet.

Som förväntat minskade försäljningen i Nordamerika, huvudsakligen beroende på
minskad försäljning inom Professional Services. Dessutom fortsatte en kund
att minska sina investeringar inom mobilt bredband. Försäljningen i Kina
minskade med -7% jämfört med samma kvartal föregående år, huvudsakligen
beroende på lägre 3G-försäljning, medan utbyggnaden av 4G höll fortsatt hög
nivå. I Indien ledde de fördröjda spektrumauktionerna till ännu ett svagt
kvartal. Övergången från 3G till 4G fortsatte att bidra till
försäljningstillväxt i regionen Sydostasien och Oceanien.

Försäljningen inom de utvalda tillväxtområdena visade motståndskraft genom att
öka med 3% jämfört med samma kvartal föregående år, vilket drevs av Cloud, IP
och tjänster relaterade till OSS och BSS. Sammanlagt utgör nu de utvalda
tillväxtområdena 21% av koncernens försäljning. Det strategiska partnerskapet
med Cisco har hittills lett till fler än 60 avtal.

De nuvarande branschtrenderna tyder på säsongsmässigt något svagare
försäljningstillväxt än normalt mellan tredje och fjärde kvartalet. Dessutom
kommer ett förnyat avtal inom managed services i Nordamerika, med minskad
omfattning, att påverka försäljningen negativt. Den nuvarande affärsmixen av
försäljning inom utbyggnad och kapacitet inom mobilt bredband förväntas bestå
på kort sikt.

Lönsamhet

Rörelseresultatet minskade till SEK 0,3 (5,1) miljarder efter lägre
försäljning inom segmentet Networks och lägre bruttomarginal. Den positiva
effekten från kostnads- och effektivitetsprogrammet uppvägde inte den branta
nedgången i bruttoresultatet.

Bruttomarginalen sjönk till 28% (34%) efter lägre försäljning inom kapacitet
för mobilt bredband, högre andel tjänsteförsäljning och lägre försäljning
inom segmentet Networks.

Patent- och licensintäkterna sjönk jämfört med samma kvartal föregående år och
sjönk något jämfört med förra kvartalet. Patent- och licensintäkterna under
kvartalet motsvarar den nuvarande avtalsportföljen för licenser och patent.

Minskade kostnader säkrar tålighet och konkurrenskraft

Det ursprungliga kostnads- och effektivitetsprogrammet påbörjades i november
2014 och utökades under andra kvartalet 2016. Vi genomför aktiviteter på alla
fronter inom programmet. Åtgärder under kvartalet innefattade publicerade och
påbörjade aktiviteter för att minska personalstyrkan i Sverige, USA, Finland,
Spanien och Storbritannien. Vi är på spår mot målet att minska de årliga
rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, till SEK 53
miljarder under andra halvåret 2017.

Vi kommer att påbörja ytterligare kortsiktiga åtgärder huvudsakligen för att
minska kostnaden för sålda varor i syfte att anpassa verksamheten till
svagare efterfrågan på mobilt bredband.

Kassaflöde

Kassaflödet från rörelsen var SEK -2,3 miljarder under kvartalet,
huvudsakligen på grund av lägre leverantörsskulder till följd av lägre
efterfrågan. Eftersom kassaflödet är volatilt mellan kvartal bör det ses på
helårsbasis. Vi vidtar operativa och strukturella åtgärder för att förbättra
kassaflödet på både kort och lång sikt. Nettokassan vid kvartalets slut
uppgick till SEK 16,3 miljarder.

Genomförande av strategin

Ericsson befinner sig mitt i en omfattande omvandling av bolaget. Den snabba
tekniska utvecklingen, föränderliga och nya krav från kunderna samt
sammansmältningen av media, IT och telekom innebär dessutom både utmaningar
och möjligheter. Fokus ligger på snabbhet och finjustering av genomförandet,
med stöd från den nya företagsstrukturen, som utformats för effektivitet.

I korthet bygger strategin på tre huvudelement: effektivitet och skalfördelar
i vår kärnverksamhet, investeringar i nya intäktsströmmar och generering av
ett starkt kassaflöde. Sammantaget kommer detta att göra det möjligt för oss
att säkra vårt ledarskap även på den kommande breddade 5G-marknaden - från
teknik till nya affärsmodeller och tjänster - så att vi blir en stark
affärspartner för befintliga och nya kunder.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi
tillhttps:/...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.