Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

Ericsson: Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2017

TREDJE KVARTALET I KORTHET

· Rapporterad nettoomsättning minskade med -6% jämfört med samma
kvartal föregående år. Nettoomsättning justerad för jämförbara
enheter och valutaeffekter minskade med -3%.

· Nettoomsättningen inom Networks minskade med -4% jämfört med samma
kvartal föregående år. Nettoomsättning justerad för jämförbara
enheter, valutaeffekter och den ändrade omfattningen för ett avtal
inom managed services i Nordamerika ökade något.

· Bruttomarginalen var 25,4% (28,3%). Den justerade1)
bruttomarginalen var 30,0% (29,4%) på grund av ökad justerad1)
bruttomarginal inom Networks.

· Rörelseresultatet var SEK -4,8 (0,3) miljarder. Det justerade1)
rörelseresultatet minskade till SEK 0,0 (1,6) miljarder. Högre
avskrivningar än kapitaliserade utvecklingskostnader och högre
kostnadsförda än uppskjutna hårdvarukostnader hade en negativ
påverkan på rörelseresultatet om SEK -1,5 (0,5) miljarder.

· Som meddelades i rapporten för andra kvartalet 2017 har bolaget
identifierat en ökad risk för ytterligare marknads- och
kundprojektsjusteringar. Under kvartalet gjordes avsättningar och
justeringar som påverkade rörelseresultatet med SEK -2,3 miljarder,
med begränsad effekt på kassaflödet.

· Som resultat av de pågående kostnadsminskningarna togs
omstruktureringskostnader om SEK -2,8 (-1,3) miljarder under
kvartalet. Detta innefattade en nedskrivning på SEK -1,6 miljarder
relaterad till beslutet att stänga och avyttra IKT-centret i Kanada.

· Kassaflödet från rörelsen var SEK 0,0 (-2,3) miljarder. Fritt
kassaflöde2) var SEK -0,5 (-5,0) miljarder. Nettokassan per 30
september 2017 var SEK 24,1 (16,3) miljarder.

1) Justerat: siffrorna är justerade för omstruktureringskostnader samt
för vissa andra jämförelsestörande poster under 2017.

2) Fritt kassaflöde: kassaflöde från rörelsen efter kapitaliserade
utgifter och övriga investeringar. Se Alternativa nyckeltal i slutet
av rapporten.

+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|SEK miljarder |Kv 3 |Kv 3 |För- |Kv 2 |För- |Nio |Nio |
| |2017 |2016 |ändring|2017 |ändring|månader|månader|
| | | | | | |2017 |2016 |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning |47,8 |51,1 |-6% |49,9 |-4% |144,1 |157,4 |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning justerad |47,7 |51,1 |-7% |49,9 |-5% |145,4 |157,4 |
|för vissa | | | | | | | |
|jämförelsestörande poster| | | | | | | |
|under 2017 | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Organisk valutajusterad |- |- |-3% |- |1% |-11% |-8% |
|försäljningstillväxt | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Bruttomarginal |25,4% |28,3% |- |27,9% |- |22,6% |31,4% |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Bruttomarginal exklusive |30,0% |29,4% |- |29,8% |- |30,1% |32,2% |
|omstruktureringskostnader| | | | | | | |
|samt justerad för vissa | | | | | | | |
|jämförelsestörande | | | | | | | |
|poster under 2017 | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Rörelseresultat |-4,8 |0,3 |- |-1,2 |- |-18,4 |6,6 |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Rörelseresultat exklusive|0,0 |1,6 |-102% |0,3 |-114% |1,3 |9,5 |
|omstruktureringskostnader| | | | | | | |
|samt justerat för vissa | | | | | | | |
|jämförelsestörande poster| | | | | | | |
|under 2017 | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Rörelsemarginal |-10,0%|0,7% | |-2,5% |- |-12,7% |4,2% |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Rörelsemarginal exklusive|-0,1% |3,1% |- |0,6% |- |0,9% |6,0% |
|omstruktureringskostnader| | | | | | | |
|samt justerad för vissa | | | | | | | |
|jämförelsestörande poster| | | | | | | |
|under 2017 | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Periodens resultat |-4,3 |-0,2 |- |-1,0 |- |-16,2 |3,5 |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Vinst per aktie efter |-1,34 |-0,07 |- |-0,30 |- |-4,93 |1,01 |
|utspädning, SEK | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Vinst per aktie (ej |-0,55 |0,34 |-262% |0,17 |- |-2,80 |2,04 |
|IFRS), SEK 3) | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Kassaflöde från rörelsen |0,0 |-2,3 |-99% |0,0 |- |-1,6 |-5,4 |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+
|Nettokassa vid periodens |24,1 |16,3 |48% |24,0 |0% |24,1 |16,3 |
|slut | | | | | | | |
+-------------------------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+

3) Vinst per aktie efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av
förvärvade immateriella tillgångar och exklusive
omstruktureringskostnader.

Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara
poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade affärsstrategi. Mer
återstår att göra, men vi börjar se vissa uppmuntrande förbättringar
i resultatet trots en fortsatt utmanande marknadssituation. Networks
visade en liten försäljningstillväxt jämfört med föregående år,
justerat för den förändrade omfattningen av ett avtal inom managed
services i Nordamerika samt för valuta. Den justerade1)
rörelsemarginalen för Networks var 11%. Även om förlusterna fortsatte
inom IT & Cloud ser vi ökad stabilitet i produktutvecklingsplaner och
projekt.

Den allmänna marknadssituationen fortsätter att vara tuff.
Nettoomsättningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter
minskade med -3% jämfört med samma period föregående år.
Försäljningen i Nordamerika, justerad för jämförbara enheter,
valutaeffekter och avtalet inom managed services med ändrad
omfattning, var stabil. Vi såg även tillväxten återvända i flera
länder i och med att operatörerna ökar sina investeringar i
nätkapacitet. Försäljningen i Kina minskade i och med att marknaden
normaliseras efter en period av betydande 4G-utbyggnad, som
representerar över 60% av de globala 4G-volymerna i branschen. Vi har
lyckats öka våra marknadsandelar inom LTE för att positionera
Ericsson inom 5G i Kina. Detta kommer dock på kort sikt att ha en
utspädningseffekt på bruttomarginalen i Kina under fjärde kvartalet
2017. Men ambitionen är att fortsätta leverera tvåsiffrig justerad
rörelsemarginal i Networks för fjärde kvartalet 2017.

Rapporterat rörelseresultat var negativt om SEK -4,8 (0,3) miljarder
under kvartalet, medan rörelseresultatet, justerat för
omstrukturering, ytterligare avsättningar och justeringar samt en
vinst från avyttringen av kraftmodulverksamheten, var SEK 0,0 (1,6)
miljarder. Rörelseresultatet påverkades negativt av högre
avskrivningar än kapitaliserade utvecklingskostnader och högre
kostnadsförda än uppskjutna hårdvarukostnader på SEK -1,5 (0,5)
miljarder. Som beskrevs i rapporten för andra kvartalet har vi
minskat kapitaliseringen av utvecklingskostnader och uppskjutna
hårdvarukostnader på grund av teknikskiften och förändringar i
produktportföljen.

I rapporten för det andra kvartalet identifierade vi en risk för
ytterligare marknads- och kundprojektsjusteringar, med hänsyn till
den aktuella marknadssituationen och vår fokuserade strategi. Totalt
uppskattades då den negativa påverkan på resultatet till SEK 3-5
miljarder fram till mitten på 2018. Under kvartalet påverkades
resultatet av kostnader på SEK 2,3 miljarder, med begränsad påverkan
på kassaflödet. Vår bedömning är att vi kommer att hamna i övre delen
av intervallet för riskuppskattningen.

Omstruktureringskostnaderna under kvartalet var SEK -2,8 miljarder.
Detta inkluderar en nedskrivning på SEK -1,6 miljarder relaterad till
ett av våra globala IKT-center, då snabb teknikutveckling gör att vi
kan konsolidera testaktiviteter till de två kvarvarande centren. För
helåret 2017 uppskattar vi omstruktureringskostnaderna till cirka SEK
9-10 miljarder.

Att minska kostnader och öka effektivitet är nyckelfaktorer i vår
fokuserade strategi. Vi har ökat takten under kvartalet och
personalneddragningar har inletts på många marknader. Under kvartalet
minskade antalet anställda netto med 3 000, trots 1 100 nyrekryterade
FoU-anställda. Vi förväntar oss att effektivitetsförbättringarna
kommer att accelerera under det fjärde kvartalet så att vi når en
kostnadsminskning på minst SEK 10 miljarder på årsbasis vid mitten av
2018.

Försäljningen inom Networks ökade, justerat för valutaeffekter och det
tidigare meddelade avtalet inom managed services med ändrad
omfattning i Nordamerika. Högre kapacitetsförsäljning inom hårdvara
och en mer konkurrenskraftig produktportfölj resulterade i en
justerad1) rörelsemarginal på 11% (9%). Ericsson Radio System, som
står för 55% av de totala volymerna inom radio hittills i år, har
fortsatt visa sin konkurrenskraft, vilket bidragit till både
förbättrat resultat och en starkare marknadsställning.

Arbetet med att fokusera vår verksamhet inom Managed Services och att
gå igenom avtal med otillfredsställande lönsamhet fortsätter.
Hittills har vi avslutat, omförhandlat eller omvandlat 13 av 42
avtal, vilket kommer att ge en förbättrad lönsamhet om cirka SEK 0,4
miljarder på årsbasis.

Under kvartalet minskade försäljningen inom IT & Cloud och förlusterna
ökade. De ökade förlusterna jämfört med förra kvartalet förklaras

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.