Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Ericsson: Kallelse till Ericssons årsstämma 2020

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum tisdagen den 31
mars 2020 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5,
Kista/Stockholm.

Valberedningen föreslår bland annat:

· Oförändrad styrelsesammansättning (punkt 11 och punkt 12)
· Höjning av arvoden till styrelsen och för kommittéarbete (punkt
10)

· Val av Deloitte AB som ny revisor (punkt 15)
Styrelsen föreslår bland annat:

· Utdelning om SEK 1,50 per aktie att utbetalas i två lika delar
(punkt 8.3)

· Uppdaterade Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare för att uppfylla ny lagstiftning, med i grunden
oförändrade grundprinciper (punkt 16)

· Långsiktigt rörligt ersättningsprogram för Ericssons
koncernledning (Executive Team), med ett ettårigt
koncernrörelseresultatmål för 2020 och treåriga mål för
aktiekursutveckling. Alla mål har en treårig intjänandeperiod (punkt
17)

· Överlåtelse av egna aktier för långsiktigt rörligt
ersättningsprogram 2020, 2019 och 2018 (punkt 17.2 och punkt 18)

Välkommen till årsstämma 2020 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericssons (org. nr 556016-0680) aktieägare är
välkomna att delta vid årsstämman som äger rum tisdagen den 31 mars
2020 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm.
Inpassering till årsstämman börjar kl. 13:30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 25 mars 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 25 mars 2020. Anmälan
kan göras per telefon 08-402 90 54 vardagar kl. 10:00-16:00 eller på
Ericssons webbplats www.ericsson.com.

Anmälan kan också göras skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Årsstämman/General Meeting of shareholders
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan: namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att
tillfälligt vara införd i aktieboken onsdagen den 25 mars 2020 för
att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress
senast måndagen den 30 mars 2020. Fullmaktsformulär på svenska och
engelska finns på bolagets webbplats www.ericsson.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisors
yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för
revisionsarbetet för 2019

7. VDs tal. Frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och
ledning

8. Beslut om
1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören; samt

3. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning

9. Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter
och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

11. Val av styrelsens ledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
1. Jon Fredrik Baksaas
2. Jan Carlson
3. Nora Denzel
4. Börje Ekholm
5. Eric A. Elzvik
6. Kurt Jofs
7. Ronnie Leten
8. Kristin S. Rinne
9. Helena Stjernholm
10. Jacob Wallenberg
12. Val av styrelsens ordförande
Valberedningens förslag:
Valberedningen föreslår att Ronnie Leten väljs till styrelsens
ordförande (omval).

13. Bestämmande av antalet revisorer
14. Fastställande av arvode till revisor
15. Val av revisor
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2020 ("LTV 2020")
1. Beslut om inrättande av LTV 2020
2. Beslut om överlåtelse av egna aktier för LTV 2020
3. Beslut om aktieswapavtal med tredje part för LTV 2020
18. Beslut om överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs
med anledning av besluten om Långsiktigt rörligt ersättningsprogram
2018 och 2019

19. Beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av besluten om
Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016 och 2017

20. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson att ändra
bolagsordningen enligt följande:

1. att göra ett tillägg till § 5 i bolagsordningen - ett andra
stycke - av följande innehåll: samtliga aktier äga lika rätt; och

2. att § 6 i bolagsordningen skall utgå med ty åtföljande
konsekvenser för den följande paragrafnumreringen.

21. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att
årsstämman ska uppdra åt styrelsen:

1. att verka för möjligheten till att s.k. rösträttsdifferentiering
avskaffas i den svenska aktiebolagslagen i första hand genom en
hänvändelse till regeringen; och

2. att låta utarbeta ett förslag till representation för de små och
medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning, att
föreläggas årsstämman 2021 - eller dessförinnan inträffande extra
bolagsstämma - för beslut. I uppdraget skall också ingå att verka för
att en motsvarande förändring kommer till stånd i det nationella
regelverket i första hand genom hänvändelse till den svenska
regeringen.

22. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om särskild
granskning av de förhållanden som lett till att bolaget nödgats
erlägga - enligt uppgift - 10,1 miljarder SEK till den amerikanska
statskassan. Denna särskilda granskning skall avse även
bolagsrevisorernas agerande eller brist på agerande.

23. Beslut om förslag från aktieägaren Einar Hellbom om att årsstämman
ska uppdra åt styrelsen att till nästa bolagsstämma föreslå att alla
aktier skall ha samma rösträtt och informera hur förslaget skall
genomföras

24. Stämmans avslutande
Punkt 1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen
som beslutades av årsstämman 2012, utgörs av ordföranden i
valberedningen Johan Forssell (Investor AB), Karl Åberg (AB
Industrivärden och Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse), Jonas
Synnergren (Cevian Capital Partners Limited), Anders Oscarsson (AMF
Försäkring och Fonder) och Ronnie Leten (styrelsens ordförande).
Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid
årsstämman 2020.

Punkt 8.3 Utdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om SEK 1,50 per
aktie. Utdelningen föreslås betalas ut i två lika delar, SEK 0,75 per
aktie med torsdagen den 2 april 2020 som avstämningsdag för utdelning
och SEK 0,75 per aktie med fredagen den 2 oktober 2020 som
avstämningsdag för utdelning. Med dessa avstämningsdagar beräknas
Euroclear Sweden AB utbetala SEK 0,75 per aktie tisdagen den 7 april
2020 och SEK 0,75 per aktie onsdagen den 7 oktober 2020.

Punkt 9 Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tolv
ledamöter med högst sex suppleanter. Valberedningen föreslår att
antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara tio och att inga
suppleanter väljs.

Punkt 10 Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och
bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda
bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens
kommittéer ska utgå enligt följande:

· 4 175 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 4 075 000
kronor);

· 1 050 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 1
020 000 kronor);

· 420 000 kronor till ordförande i Kommittén för Audit och
Compliance (tidigare 400 000 kronor);

· 270 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Kommittén för Audit
och Compliance (tidigare 250 000 kronor);

· 205 000 kronor vardera till ordförandena i Finanskommittén,
Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap
(tidigare 200 000 kronor); och

· 180 000 kronor vardera till övriga ledamöter i Finanskommittén,
Kompensationskommittén respektive Kommittén för teknik och vetenskap
(tidigare 175 000 kronor).

En grundprincip för bedömningen av arvoden till styrelsens ledamöter
är att de ska vara konkurrenskraftiga och därmed säkerställa att
Ericsson förmår rekrytera och behålla personer med bästa möjliga
kompetens. Vid bedömning av arvodenas storlek har en jämförelse
gjorts med styrelsearvoden i företag av jämförbar storlek och
komplexitet och det bör också beaktas att Ericssonkoncernen har
kunder i 180 länder och en omsättning 2019 på mer än 200 miljarder
kronor.

Valberedningen har jämfört styrelsearvodena i Ericsson med
styrelsearvoden i andra internationella högteknologiska företag och
har dragit slutsatsen att en ökning av samtliga arvoden enligt ovan
är rimligt och välmotiverat, för att säkerställa att arvodena förblir
relevanta i förhållande till andra företag på marknaden.
Valberedningens förslag innebär sammantaget en ökning av arvodena om
cirka 3 %, jämfört med de totala arvodena till motsvarande antal
styrelseledamöter och kommittéledamöter för styrelse- och
kommittéarbete som besluta...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.