Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-15

ESEN eSports AB: Delårsrapport 3 2018

Styrelsen och verkställande direktören för ESEN eSports AB avger
härmed följande rapport

för perioden 2018-01-01 - 2018-09-30
VD har ordet

Det är enkelt att konstatera att e-sport skapar mycket intresse och
fascination i olika sammanhang.

Vi på ESEN arbetar flitigt med att få e-sporten erkänd som sport
internationellt och i Sverige så betyder

det att e-sporten blir en del av Riksidrotts Förbundet och kan
likställas med andra precisionssporter.

Det blir ett erkännande för e-sporten, det inger respekt och
förtroende för arrangörer och utövare samt

att det betyder att vi kan sälja våra produkter som sportarrangemang,
vilket markant ökar marknaden och vilka varumärken vi kan samarbeta
med.

Den 1:a September stod vår nya e-sportarena klar. Där vi tillsammans
med det svenska e-sportförbundet

SESF arrangerade uttagningarna till det svenska e-sportlandslaget, som
kommer att representera

Sverige i de 10:e världsmästerskapen som går av stapeln i november i
Taiwan. Denna rättighet har

öppnat dörren till nya samarbeten med varumärken som Svenska Spel,
Telia, One Plus och CleanDrink.

Nu när vi summerar det tredje kvartalet så har omsättningen minskat
något vilket är i linje med våra

förväntningar i och med vår omställning från sändningsbolag till
e-sportsbolag. I den omställningen så

fokuserar vi på långsiktiga samarbeten med varumärken. För att
förbättra lönsamheten har vi strukturerat

om delar av verksamheten vilket har genererat en betydligt lägre
kostnadsbas.

Den 12:e oktober lanserade vi den första publika beta-versionen av vår
egenutvecklade digitala

turnerings-plattform som innebär att vi som e-sportbolag helt själva
kan ta oss an hela ekosystemet

inom esport. Vi kan nu erbjuda en samlingsplats för deltagare,
tittare, organisationer och andra

marknadsaktörer, samtidigt som vi kommer att fortsätta arrangera och
sända våra populära

turneringar t ex under varumärket King of Nordic. Framtida
intäktskällor från plattformen är:

abonnemang, partnerskap samt white-label.
Finansiell översikt

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DET TREDJE KVARTALET 2018

Totala intäkter uppgick till 1,0 MSEK (1,3)
Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK (-0,8)
Periodens resultat uppgick till -0,4 MSEK (-0,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,26*)

Siffror inom parentes avser det andra kvartalet 2017.

*En split av aktierna gjordes i november 2017 (2 000:1) och hänsyn har
tagits till denna split i resultat per

aktie för det tredje kvartalet 2017 i syfte att göra siffrorna mer
jämförelsebara.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR DET DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2018

Totala intäkter uppgick till 2,7 MSEK (3,2)
Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (-2,4)
Periodens resultat uppgick till -2,4 MSEK (-2,4)
Resultat per aktie uppgick till -0,74 SEK (-0,77*)

Siffror inom parentes avser de första nio månaderna 2017.

*En split av aktierna gjordes i november 2017 (2 000:1) och hänsyn har
tagits till denna split i resultat

per aktie för de första nio månaderna 2017 i syfte att göra siffrorna
mer jämförelsebara.

ANTAL AKTIER

Antalet utestående aktier uppgår per den 30 september 2018 till 3 179
324 stycken.

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2018 22 februari 2019
Delårsrapport 1 2019 26 april 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018-01-01 - 2018-09-30)

· ESEN inledde partnerskap med Ubisoft och startade en Rainbow 6
turnering.

· Bolaget anordnade en välgörenhetsstream med Female Legends.
· ESEN knöt samarbeten med Norge och Danmarks största e-sport LAN.
· Bolaget genomförde King of Nordic turneringar i Rainbow 6 och
CS:GO.

· Bolaget inledde samarbete med Sportradar AG gällande
bettingrättigheter.

· ESEN signerade ett avtal med SESF om att anordna VM-kval för att
utse det svenska landslaget.

· Bolaget gick ut med en avsiktsförklaring att tillsammans med
Mavshack AB anordna e-sport i Asien.

· Bolaget flyttade till mer ändamålsenliga lokaler samt etablerade
Bolagets eventlokal och e-sportarena.

· Bolaget meddelade samarbeten med Telia, Svenska Spel, Oneplus och
CleanDrink.

· Bolaget satte igång King of Nordic säsong 12 i CS:GO under
augusti.

· Under september kommunicerades en företrädesemission som kommer
genomföras under det fjärde kvartalet 2018.

· Bolaget producerade BLAST Pro Series på svenska.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

·
Lansering av Bolagets egenutvecklade digitala e-sportplattform

RESULTATRÄKNING

Finansiell utveckling perioden 1 juli 2018 - 30 september 2018

Bolagets intäkter för det tredje kvartalet 2018 uppgick till 986 tkr,
vilket är en minskning med 361 tkr jämfört med samma period 2017.
Minskningen i intäkter beror på omställningen till att fokusera på
långsiktiga samarbeten med varumärken. Bolagets intäkter består av
annonsförsäljning, sponsring och produktionsuppdrag.

Övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar och
handelsvaror uppgick tillsammans till 1 401 tkr för det tredje
kvartalet 2018, jämfört med 2 184 tkr för samma period 2017.
Kostnaderna består av konsultarvoden, personalkostnader, lokalhyra
och prispengar. Den kraftiga minskningen av kostnader beror främst på
minskade kostnader för konsulter och anställda.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2018 uppgick till -414 tkr
jämfört med -837 tkr för samma period 2017.

Finansiell utveckling perioden 1 januari 2018 - 30 september 2018

Bolagets intäkter för de första nio månaderna 2018 uppgick till 2 745
tkr, vilket är en minskning med 438 tkr jämfört med samma period
2017. Minskningen i intäkter beror på omställningen till att fokusera
på långsiktiga samarbeten med varumärken. Bolagets intäkter består av
annonsförsäljning, sponsring och produktionsuppdrag.

Övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar och
handelsvaror uppgick tillsammans till 5 086 tkr för de första nio
månaderna 2018, jämfört med 5 624 tkr för samma period 2017. Den
totala kostnadsmassan för de första nio månaderna 2018 ligger på en
lägre nivå än för motsvarande period 2017. Personalkostnader har ökat
något under perioden samtidigt som de övriga externa kostnader,
framförallt konsultkostnader, har minskat kraftigt beroende på en
översyn av kostnader under året.

Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2018 uppgick till -2 341
tkr jämfört med -2 441 tkr motsvarande period 2017.

BALANSRÄKNING

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 1 641 tkr (5 251 tkr) vid
periodens utgång. Tillgångarna består främst av kassa och bank på 1
053 tkr (3 230 tkr) och kundfordringar på 417 tkr (1 259 tkr).

Bolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2018 till 368 tkr
(5 319 tkr).

Kortfristiga skulder uppgick per den 30 september 2018 till 1 942 tkr
(251 tkr) och utgörs av leverantörsskulder om 316 tkr (111 tkr) och
övriga skulder på 1 534 tkr (50 tkr), varav 1 200 tkr utgörs av
upptagen brygglånsfinansiering som kommer refinansieras genom den
partiellt säkerställda företrädesemissionen som har annonserats.

Redovisnings- och värderingsprinciper

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD

Det finns inga ytterligare bolag än ESEN eSports AB, org.
nr559022-4506.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde
med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod
enligt följande. Inventarier, verktyg, installationer och goodwill
skrivs av över fem (5) år.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och
resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom
att stärka de interna rutiner, men det finns yttre faktorer som
bolaget inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid
investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget
innan en investering görs i bolaget. För mer detaljerad redovisning
av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat
memorandum offentliggjort i oktober 2017.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Styrelsen, Stockholm den 15 oktober 2018

Joakim Stenberg, VD & ledamot
Ulf Björnemark, ledamot
Per Hägerö, Styrelseordförande & ledamot
Christer Körnbäck, ledamot

Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande
den 15 oktober 2018.

Kontakt
Joakim Stenberg, VD
ESEN eSports AB
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports
ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett
infrastruktur för e-sport vilket

innefattar egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio
och Tv-produktion med

över 200 sändningar i ryggen. ESEN är experter på liveproduktion av
e-sport och står bakom

nordens största e-sportturnering "King of Nordic" under eget
varumärke.

Men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och
spelutvecklare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/esen-esports-ab/r/delarsrapport-3-2018,c2644184
http://mb.cision.com/Main/16278/2644184/926481.pdf
http://mb.cision.com/Public/16278/2644184/80196ab444004cb9.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.