Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

ESEN eSports AB: ESEN eSports AB: ESEN eSports genomför företrädesemission om 2,0 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i ESEN eSports AB ("ESEN" eller "Bolaget") har beslutat, med
stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2019, om en
företrädesemission med units om cirka 2,0 MSEK före
emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Varje unit innehåller en
(1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie 2020
("Teckningsoption") (tillsammans "Unit"). Likviden från
företrädesemissionen är i huvudsak avsedd för vidareutveckling av
Bolagets rättigheter.

Den som på avstämningsdagen den 26 november 2019 är aktieägare i ESEN
har företrädesrätt att teckna Units i emissionen, varvid en (1)
befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny Unit till en
teckningskurs om 0,42 SEK per Unit. Teckningsperioden mellan 28
november och 12 december 2019.

Bakgrund och motiv

ESEN är ett sändnings-, produktionsbolag inom e-sport med en komplett
infrastruktur för att arrangera och producera e-sport, vilket
innefattar en egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform,
studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen.

Motivet till Företrädesemissionen är att stärka ESEN:s
marknadsposition och skapa bättre och fler förutsättningar för att
kapitalisera på befintliga och framtida rättigheter.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att högst 4 846 847 aktier emitteras
motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 869 857,69 SEK. I det
fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 2,0 MSEK
före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 26 november
2019 är aktieägare i ESEN har företrädesrätt att teckna Units i
emissionen och erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie. En
(1) uniträtt berättigar innehavaren att teckna en (1) ny Unit till en
teckningskurs om 0,42 SEK per Unit.

Teckningsåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till 10 procent, motsvarande 0,2
MSEK, genom teckningsåtaganden från representanter från Bolagets
styrelse och ledning.

Teckningsoptioner

Fyra (4) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie
till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda
genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista
för aktie i Bolaget under 30 börsdagar närmast före den 30 april
2020, dock lägst 0,42 SEK och högst 1,26 SEK. Teckningskursen får
dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall
Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna utnyttjas fullt för
teckning av aktier emitteras ytterligare 1 211 711 aktier genom
Teckningsoptionerna, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 217
464,29 SEK. Genom Teckningsoptionerna kan Bolaget tillförs maximalt
cirka 1,5 MSEK, före emissionskostnader.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att
teckna Units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50
procent genom Företrädesemissionen och ytterligare maximalt cirka 11
procent vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed uppgår
den totala utspädningen till maximalt cirka 55,6 procent.

Indikativ tidsplan

22 november 2019 Sista handelsdag inklusive
rätt att erhålla uniträtter
25 november 2019 Första handelsdag exklusive
rätt att erhålla uniträtter
26 november 2019 Avstämningsdag för
Företrädesemissionen
28 november - 12 december 2019 Teckningsperiod
28 november - 10 december 2019 Handel med uniträtter
28 november 2019 till dess att Handel med BTU
Bolagsverket registrerat
företrädesemissionen
17 december 2019 Offentliggörande av utfall
i företrädesemissionen
4 maj 2020 - 25 maj Utnyttjande av
Teckningsoptioner

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt
övrig information om Bolaget kommer att framgå av det
informationsmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens
början.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar projektledare och emissionsinstitut i
Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 november 2019.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i ESEN eSports AB. Inbjudan till berörda personer att
teckna aktier i ESEN eSports AB kommer endast att ske genom det
informationsmemorandum som ESEN eSports AB kommer att offentliggöra.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av ESEN eSports
AB för att tillåta erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner
än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller
annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är
tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom ett skriftligt godkännande från ESEN
eSports AB och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om ESEN
eSports AB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga
antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana
framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa
framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från
vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden
i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet
och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga
utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av
framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida
händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar
eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Kontakt
Joakim Stenberg, vd ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports

ESEN eSports är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett
infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena,
eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion med över
250 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion
och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under
eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för
arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight
Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.esenesports.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/esen-esports-ab/r/esen-esports-ab--esen-espor...
https://mb.cision.com/Main/16278/2967994/1146925.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.