Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

ESEN eSports AB: ESEN eSports genomför företrädesemission om 7,3 MSEK

EJ FÖR OFFENLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.Styrelsen i
ESEN eSports AB ("ESEN" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2018, om en
företrädesemission av aktier om cirka 7,3 MSEK före
emissionskostnader med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner.
Styrelsen har vidare beslutat om en överteckningsemission om cirka
1,5 MSEK som kan påkallas för det fall företrädesemissionen blir
övertecknad. Likviden från företrädesemissionen är i huvudsak avsedd
för vidareutveckling av Bolagets turneringsplattform, ökade sälj- och
marknadsinsatser samt refinansiering av upptagen
brygglånefinansiering.

Den som på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 är aktieägare i ESEN
har företrädesrätt att teckna nya aktier i emissionen, varvid två (2)
befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en
teckningskurs om 4,60 SEK per aktie. Teckningsperioden löper under
perioden 19 oktober - 5 november 2018.

Företrädesemissionen är säkerställd till 73,2 procent genom
teckningsåtaganden om cirka 2,8 MSEK, motsvarande 37,7 procent av
företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 2,6 MSEK,
motsvarande 35,5 procent av företrädesemissionen. Samtliga parter som
har lämnat garantiåtagande har även ingått teckningsåtagande i
emissionen.

Bakgrund och motiv

ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett
infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena,
eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över
200 sändningar i ryggen. ESEN är experter på liveproduktion av
e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering "King of
Nordic" under eget varumärke. Bolaget gör även externa
produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN:s
turneringsplattform bedöms framgent utgöra navet i ESEN:s verksamhet
och kommer vara en samlingsplats för allt innehåll som ESEN
producerar och har rättigheter till. Genom företrädesemissionen
tillförs Bolaget cirka 7,3 MSEK före emissionskostnader. Likviden
från företrädesemissionen ska användas till vidareutveckling och
marknadsföring av plattformen, förstärkning av Bolagets
säljorganisation, modifieringar av Bolagets studio för att möjliggöra
för större offline turneringar samt refinansiering av upptagen
brygglånefinansiering om 1,2 MSEK.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att högst 1 589 662 aktier emitteras
motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 285 294,69 SEK. I det
fall företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 7,3 MSEK
före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 17 oktober
2018 är aktieägare i ESEN har företrädesrätt att teckna nya aktier i
emissionen och erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie.
Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny
aktie till en teckningskurs om 4,60 SEK per aktie. Teckningsperioden
löper under perioden 19 oktober - 5 november 2018.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och
garantiåtaganden upp till 73,2 procent av företrädesemissionen,
motsvarande cirka 5,4 MSEK. ESEN har erhållit teckningsåtaganden om
cirka 2,8 MSEK, motsvarande 37,7 procent av företrädesemissionen,
från representanter från Bolagets styrelse och ledning, samt
framförallt från ett antal externa investerare via övertagande av
teckningsrätter. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om
cirka 2,6 MSEK, motsvarande 35,5 procent av företrädesemissionen.
Samtliga parter som har lämnat garantiåtagande har även ingått
teckningsåtagande i emissionen.

Överteckningsemissionen

Därutöver har styrelsen beslutat om en överteckningsemission om högst
317 932 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 57 058,87
SEK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Överteckningsemissionen kan påkallas för det fall
företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningskursen och villkoren
i överteckningsemissionen är detsamma som i företrädesemissionen. Om
överteckningsemissionen tecknas fullt ut tillförs Bolaget ytterligare
cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner

För varje två (2) tecknade, betalda och tilldelade aktier i
företrädesemissionen eller överteckningsemissionen erhålls en (1)
vederlagsfri teckningsoption. Vardera en (1) teckningsoption
berättigar till nyteckning av en (1) aktie under perioden 2 september
- 16 september 2019 till en teckningskurs om 6,00 SEK. För det fall
företrädesemissionen och överteckningsemissionen tecknas till fullo
samt samtliga teckningsoptioner utnyttjas fullt för teckning av
aktier emitteras ytterligare 953 797 aktier genom
teckningsoptionerna, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 171
176,78 SEK, och Bolaget tillförs ytterligare cirka 5,7 MSEK före
emissionskostnader.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att
teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka
33,3 procent genom företrädesemissionen, ytterligare maximalt cirka
6,3 procent genom överteckningsemissionen samt ytterligare cirka 15,8
procent vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed uppgår
den totala utspädningen till maximalt cirka 47,4 procent.

Indikativ tidplan

+-----------------------------+----------------------------+
|15 oktober 2018 |Sista handelsdag inklusive |
| |rätt att erhålla |
| |teckningsrätter |
+-----------------------------+----------------------------+
|16 oktober 2018 |Första handelsdag exklusive |
| |rätt att erhålla |
| |teckningsrätter |
+-----------------------------+----------------------------+
|17 oktober 2018 |Avstämningsdag för |
| |företrädesemissionen |
+-----------------------------+----------------------------+
|19 oktober - 5 november 2018 |Teckningsperiod |
+-----------------------------+----------------------------+
|19 oktober - 1 november 2018 |Handel med teckningsrätter |
+-----------------------------+----------------------------+
|19 oktober 2018 till dess att|Handel med BTA |
|Bolagsverket registrerat | |
|företrädesemissionen | |
+-----------------------------+----------------------------+
|8 november 2018 |Offentliggörande av utfall i|
| |företrädesemissionen |
+-----------------------------+----------------------------+

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt
övrig information om Bolaget kommer att framgå av det
informationsmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens
början.

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare till ESEN i samband
med företrädesemissionen.

Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 september 2018.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i ESEN eSports AB. Inbjudan till berörda personer att
teckna aktier i ESEN eSports AB kommer endast att ske genom det
informationsmemorandum som ESEN eSports AB kommer att offentliggöra.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av ESEN eSports
AB för att tillåta erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner
än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller
annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är
tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom ett skriftligt godkännande från ESEN
eSports AB och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om ESEN
eSports AB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga
antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana
framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa
framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från
vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden
i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet
och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga
utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av
framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida
händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar
eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Kontakt
Joakim Stenberg, vd ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett
infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena,
eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över
200 sändningar i ryggen. ESEN är experter på liveproduktion av
e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering "King of
Nordic" under eget varumärke. Bolaget gör även externa
produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. Läs mer på
www.esenstudio.com eller www.kingofnordic.com.

-----------------------------------------------------------
http://new...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.