Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

Essity: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Essity Aktiebolag (publ) ("Essity") kallas till
årsstämma torsdagen den 2 april 2020, kl 15.00 i Stockholm Waterfront
Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm (inregistrering från
kl. 13.30).

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels fredagen den 27 mars 2020 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels senast fredagen den 27 mars 2020 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- per telefon 08-402 90 80, vardagar kl. 08.00-17.00

- på bolagets webbplats www.essity.se

- per post till Essity Aktiebolag (publ), Group Function Legal
Affairs, Box 200, 101 23 Stockholm

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank
eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i
stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera
sina aktier i eget namn. Sådan registrering i aktieboken ska vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 27 mars 2020.
Aktieägaren bör i sådana fall underrätta banken eller förvaltaren om
detta i god tid före fredagen den 27 mars 2020. Sådan registrering
kan vara tillfällig.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden. För
aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas
före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på
begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats
www.essity.se. Den som företräder juridisk person ska dessutom förete
kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Anförande av styrelsens ordförande, verkställande direktören och
huvudansvarige revisorn.

8. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
för 2019.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Omval av

12.
i. Ewa Björling
ii. Pär Boman
iii. Maija-Liisa Friman
iv. Annemarie Gardshol
v. Magnus Groth
vi. Bert Nordberg
vii. Louise Svanberg
viii. Lars Rebien Sørensen
ix. Barbara Milian Thoralfsson

13. Val av styrelseordförande.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om valberedningsinstruktion.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid
stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 6,25
kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår
styrelsen måndagen den 6 april 2020. Beslutar stämman i enlighet med
detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear
Sweden AB torsdagen den 9 april 2020.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-14

Valberedningen föreslår följande:

- Antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio och ingen suppleant.

- Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

-Styrelsearvode ska utgå med 800 000 kronor till var och en av de
stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 2 400
000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott
ska erhålla ett tilläggsarvode med 120 000 kronor, medan
ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med
150 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett
tilläggsarvode med 280 000 kronor, medan revisionsutskottets
ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 395 000 kronor. Arvode
till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

- Omval av styrelseledamöterna Ewa Björling, Pär Boman, Maija-Liisa
Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise
Svanberg, Lars Rebien Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson.

- Omval av Pär Boman till ordförande i styrelsen.

- Omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB i enlighet
med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av
årsstämman 2021. Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn
Hamish Mabon som huvudansvarig, för det fall Ernst & Young AB blir
valt.

Förslag till beslut avseende punkt 15

Valberedningen föreslår att följande valberedningsinstruktion, som
endast innehåller vissa redaktionella förtydliganden i förhållande
till gällande valberedningsinstruktion, ska gälla tills vidare.

"Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt
största ägarregistrerade aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta
i valberedningen, i den av bolaget förda aktieboken per sista
bankdagen i augusti, samt styrelsens ordförande, vilken även ska
sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till
ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den
röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska inte vara
ordförande i valberedningen. Om det på grund av därefter inträffade
ägarförändringar befinnes angeläget, äger valberedningen kalla in
ytterligare en eller två ledamöter bland de aktieägare som
röstmässigt står näst i tur. Det sammanlagda antalet ledamöter får
uppgå till högst sju. För det fall ledamot lämnar valberedningen
innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt
att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare
eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största
aktieägarna, från aktieägare som röstmässigt står näst i tur. Ändring
i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras av Essity
senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i
valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för
valberedningens arbete ska bäras av Essity. Valberedningens mandattid
löper intill dess sammansättning av nästkommande valberedning
offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till
stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode för
ordföranden och envar av övriga ledamöter inklusive ersättning för
utskottsarbete, revisor och revisorsarvode samt, i den mån så anses
erforderligt, ändringar i denna instruktion."

Förslag till beslut avseende punkt 16

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

"Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättning till styrelseledamot,
verkställande direktör, vice verkställande direktör samt annan
ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar
som beslutas av bolagsstämman.

Principer för ersättning

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget genom konkurrenskraftig och
marknadsmässig ersättning kan rekrytera, motivera och behålla
kvalificerade medarbetare. Den sammanlagda ersättningen ska därför
vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad
befattningshavaren verkar, samt vara relaterad till
befattningshavarens ansvar, befogenheter och prestation. Ersättningen
får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt
pension. Bolagets affärsstrategi återfinns i bolagets Års- och
hållbarhetsredovisning.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska baseras på utfall i förhållande till kortsiktigt
(ettårigt) respektive långsiktigt uppsatta finansiella mål, mål som
bidrar till sådana eller till värdeutvecklingen av bolagets aktie.
Ersättningen ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Rörlig ersättning
ska vidare utgå som kontant ersättning och ska inte vara
pensionsgrundande. Den kortsiktiga delen ska inte överstiga 100
procent av den fasta årliga lönen och den långsiktiga delen ska inte
överstiga 50 procent av den fasta årliga lönen.

Kortsiktiga prestationsmål ska innefatta organisk tillväxt,
produktutveckling, resultat, kassaflöde, kapitaleffektivitet,
hållbarhet, avkastning, individuella mål eller en kombination därav.

Långsiktiga prestationsmål ska vara kopplade till värdeutvecklingen av
bolagets B-aktie mätt som TSR-index (Total Shareholder Return)
jämfört med MSCI Household products Index, Consumer staples, vilket
innehåller konkurrentföretags aktier, över en treårsperiod, där för
maximalt utfall krävs över 5 procent bättre utfall för Essityaktien
än för jämförelseindexet under flerårsperioden. Utbetalning av
kontantersättning för uppnående av långsiktiga prestationsmål ska
vidare förenas med krav på att hälften av sådan utbetald ersättning
efter skatt används för egen investering i Essityaktien. Avyttring av
sådana aktier får inte ske under en period om tre år från inköp,
bl.a. för att skapa ett gemensamt ägarintresse mellan deltagarna i
programmet och aktieägarna.

Bolaget ska ha möjlighet att innehålla utbetalning av rörlig
ersättning där så är erforderligt och möjligt enligt lag, om det
finns särskilda skäl för det och ett innehållande är nödvändigt för
att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet. Bolaget ska vidare ha den möjlighet som följer av
tillämplig lag att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på
felaktiga grunder.

Pensions- och övriga förmåner

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och årspremien ska uppgå till
högst 40 procent av den fasta årliga lönen. Pensionsåldern ska
normalt vara 65 år.

Övriga mindre förmåner kan innefatta sjukvårdsförsäkring, bilförmån,
friskvårdsbidrag samt medlems- och serviceavgifter, utbildning och
annat stöd.

Vid uppsägning av ans...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.