Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Estea Logistic Properties 5 AB: Estea Logistic Properties 5 AB (publ) - Delårsrapport jan - mar 2017

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med
inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

· Hyresintäkterna för perioden ökade till 17,4 miljoner kronor (17,0
miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot var 13,5 miljoner kronor (14,5) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 1,2 (2,9) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat var -1,7 (-4,1) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 1,2 (4,0) miljoner kronor.

· Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet
med mindre än 0,1 (-2,3) miljoner kronor.

· Koncernen har under perioden investerat 2,1 (7,6) miljoner kronor
i ombyggnationer för hyresgäster.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 996,1 miljoner kronor (994,0 miljoner kronor vid utgången av
föregående år).

· Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 347,7
miljoner kronor (344,3 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Den i balansräkningen ökade skulden på kapitalandelslånet,
jämfört med föregående period, har påverkat resultatet med -3,4
miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på
bolagets kassaflöde.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 123,8 procent (123,3
procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Belopp i miljoner kronor | 2017| 2016| 2016| 2015|
| |jan-mar|jan-mar|jan-dec|jan-dec|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Hyresintäkter | 17,4| 17,0| 68,7| 60,8|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Driftnetto | 13,5| 14,5| 58,8| 53,8|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsresultat | 1,2| 2,9| 10,3| 7,4|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Totalresultat | -1,7| -4,1| 0,6| 17,0|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsfastigheter | 996,1| 964,0| 994,0| 958,7|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Kapitalandelslån | 347,7| 337,5| 344,3| 331,6|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Obligationslån | 162,2| 162,0| 162,0| 162,0|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Skulder till kreditinstitut | 453,1| 428,5| 446,0| 429,9|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Eget kapital | 20,6| 17,6| 22,3| 21,7|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Balansomslutning |1 028,9| 998,2|1 018,2| 992,2|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| | | | | |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Nyckeltal i % (för definition se sid 22-24)| | | | |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ekonomisk uthyrningsgrad | 90| 90| 89| 91|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Överskottsgrad | 77| 86| 86| 89|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Direktavkastning | 5,8| 6,4| 5,9| 6,0|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Medelränta kreditinstitut | 1,92| 1,90| 1,82| 1,68|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Belåningsgrad | 61,8| 61,2| 61,2| 61,7|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad soliditet | 35,8| 35,6| 36,0| 35,6|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ränta, kapitalandelslån | 7,00| 7,00| 7,00| 7,00|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ränta, obligationslån | 6,00| 6,00| 6,00| 6,00|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|NAV-värde | 123,8| 120,1| 123,3| 119,6|
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget har efter periodens utgång avyttrat dotterbolagen Estea
Telfern 2 AB, Estea Broby 1:5 AB, Estea Broby 1:6 AB och Estea
Grönsta 2:49 AB med tillhörande fastigheter till ett underliggande
fastighetsvärde om 617 miljoner kronor. Frånträdet var den 3 april
2017.

· Bolaget har efter periodens utgång tagit beslut om att förtidslösa
bolagets obligationslån Återbetalningen av obligationslånet, som
nominellt uppgick till 162 MSEK, skedde den 9 maj 2017 och löstes med
101 procent av nominellt värde.

KOMMENTAR:

"Som vi meddelade under september har vi inlett en process för att
avyttra fastigheterna som ingår i bolagets portfölj. Estea AB har,
efter samråd och dialog med externa rådgivare, gjort bedömningen att
det finns goda förutsättningar för att avyttra koncernens
fastigheter. I början av april 2017 avyttrades, som ett första steg,
fastigheterna Broby 1:5, Broby 1:6, Grönsta 2:49 och Telfern 2 till
Prologis. Försäljningspriset, före transaktionsomkostnader, uppgick
till 617 MSEK. Vi är mycket nöjda med uppnått försäljningspris och
det är glädjande att en väletablerad och internationellt erkänd aktör
som Prologis valt att ta över ägandet och den fortsatta
förvaltningen. Kvarvarande fastighetsportfölj omfattar en
uthyrningsbar yta om 45.924 kvm med kontrakterade hyror om ca 27,5
MSEK exkl. tillägg på årsbasis. Den genomsnittliga hyresdurationen
uppgår till 2,2 år. Uthyrningsgraden uppgår till ca 97% och för att
optimera driftnetto och därmed försäljningspris jobbar vi vidare med
uthyrning av vakanta lokaler. Så snart vi kommit längre i pågående
försäljningsprocesser gällande kvarvarande portfölj meddelas
marknaden.

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-logistic-properties-5-ab/r/estea-logisti...
http://mb.cision.com/Main/12062/2267942/676183.pdf
http://mb.cision.com/Public/12062/2267942/afde5f14917120f5.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.