Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Estea Logistic Properties 5 AB: Estea Logistic Properties 5 AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2016

Estea Logistic Properties 5 AB (publ) är ett fastighetsbolag med
inriktning att äga och förvalta lager- och logistikfastigheter.

· Hyresintäkterna för perioden uppgick till 17,0 miljoner kronor
(12,7 miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot ökade med 3,4 miljoner kronor till 14,5 (11,1)
miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet förbättrades till 2,9 (-0,2) miljoner
kronor.

· Periodens totalresultat var -4,1 (-0,1) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 4,0 (-0,6) miljoner kronor.

· Koncernen har under verksamhetsåret, i ombyggnationer för
hyresgäster, investerat 7,6 (-) miljoner kronor i koncernens
fastigheter.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 964,0 miljoner kronor (958,7 miljoner kronor vid utgången av
föregående år).

· Kapitalandelslånet har vid periodens slut värderats till 337,5
miljoner kronor (331,6 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Den i balansräkningen ökade skulden på kapitalandelslånet,
jämfört med föregående period, har påverkat resultatet med -5,9
miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan på
bolagets kassaflöde.

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2016 2015 2015 2014
jan-mar jan-mar jan-dec jan-dec
Hyresintäkter 17,0 12,7 60,8 56,0
Driftnetto 14,5 11,1 53,8 50,9
Förvaltningsresultat 2,9 -0,2 7,4 3,0
Totalresultat -4,1 -0,1 17,0 3,5
Fastigheter, marknadsvärde 964,0 724,6 958,7 724,6
Kapitalandelslån 337,5 290,8 331,6 290,7
Obligationslån 162,0 162,0 162,0 162,0
Skulder till kreditinstitut 428,5 288,8 429,9 290,1
Balansomslutning 998,2 782,7 992,2 785,3

Nyckeltal i % (för definition se sid 21)
Överskottsgrad 86 88 89 91
Direktavkastning 6,4 6,6 6,0 7,0
Medelränta kreditinstitut 1,90 2,49 1,68 2,85
Belåningsgrad 61,2 62,2 61,7 62,4
Justerad soliditet 35,6 37,7 35,6 37,6
Ränta, kapitalandelslån 7,00 7,00 7,00 7,00
Ränta, obligationslån 6,00 6,00 6,00 6,00
NAV-värde 120,1 103,2 119,6 103,2

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

KOMMENTAR:
"Under perioden har två viktiga nya hyresavtal ingåtts i fastigheten
Grönsta 2:49. Fastigheten har tidigare förvaltats som en vakant
projektfastighet där vår ambition och målsättning har varit att hyra
ut de vakanta ytorna till ett fåtal större hyresgäster. I januari
tecknade vi ett 10 årigt hyresavtal med Zoo Support Scandinavia AB
omfattande 14 450 kvm med succesiv inflyttning från och med andra
kvartalet 2016 och i mars tecknade vi ytterligare ett 10 årigt
hyresavtal med en detaljhandelsgrossist omfattande 10 200 kvm med
in-flyttning i början av tredje kvartalet. De nya uthyrningarna
innebär att 24 650 kvm av fastighetens totala yta om ca 30 000 kvm nu
är uthyrda. För övriga fastigheter i portföljen ligger vårt fokus på
renodlad fastighetsförvaltning där vi försöker skapa värden genom
löpande förvaltningsåtgärder. Detta arbete innefattar normalt
investeringar och driftnettoförbättrande åtgärder i syfte att
förbättra koncernens kassaflöde."

Johan Eriksson, VD Estea Logistic Properties 5 AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

----------------------------------------------------------------------

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-logistic-properties-5-ab/r/estea-logisti...
http://mb.cision.com/Main/12062/2013586/518550.pdf
http://mb.cision.com/Public/12062/2013586/95f16939143fd234.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.