Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Estea Sverigefastigheter 2 AB: Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2016

Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Hyresintäkterna ökade till 9,6 miljoner kronor (6,5 miljoner
kronor föregående år).

· Driftnettot förbättrades med 2,3 miljoner kronor till 6,8 (4,5)
miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet ökade till 2,5 (0,4) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat var -5,2 (-1,4) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 2,6 (0,4) miljoner kronor.

· Koncernen har under verksamhetsåret, i ombyggnationer för
hyresgäster, investerat 0,9 (4,3) miljoner kronor i koncernens
fastigheter.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 432,0 miljoner kronor (433,5 miljoner kronor vid utgången av
föregående år).

· Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid
rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 145,1
(138,3) miljoner kronor. Den i balansräkningen ökade skulden (på
grund av högre slutkurs på kapitalandelslånet än föregående period)
har påverkat resultatet med -6,8 miljoner kronor före skatt men
resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor 2016 2015 2015 2014
jan-mar jan-mar jan-dec jan-dec
Hyresintäkter 9,6 6,5 33,6 32,3
Driftnetto 6,8 4,5 25,0 23,6
Förvaltningsresultat 2,5 0,4 7,8 5,4
Totalresultat -5,2 -1,4 32,6 7,4
Förvaltningsfastigheter 432,0 235,0 433,5 230,0
Kapitalandelslån 145,1 141,1 138,3 138,3
Skulder till kreditinstitut 235,2 135,7 233,3 130,7
Balansomslutning 442,6 303,7 447,3 300,1

Nyckeltal i %
Överskottsgrad 71 70 75 73
Direktavkastning 6,4 7,7 6,5 7,4
Medelränta kreditinstitut 1,74 3,69 1,93 3,79
Belåningsgrad 54,4 57,7 53,8 56,8
Justerad soliditet 41,5 49,8 40,7 49,9
Ränta, kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 125,0 107,0 124,1 106,2
Marknadskurs 106,0 103,1 101,0 101,0

KOMMENTAR:

"Värdet på koncernens fastighetsportfölj ökade från 235 MSEK till 432
MSEK jämfört med första kvartalet 2015, där 167,1 MSEK är hänförliga
till fastighetsförvärv och fastighetsinvesteringar och resterande
29,9 MSEK är hänförliga till omvärderingar av fastigheter. Den
löpande fastighetsförvaltningen har under perioden varit inriktad på
att förbättra fastighetsportföljens intäkter och kostnader genom
bland annat omförhandlade hyresavtal och genomförda
hyresgästanpassningar mot högre hyror. Bolaget har ett bra
utgångsläge för att verksamhetsåret 2016 skall fortsätta utvecklas i
en positiv riktning för såväl våra hyresgäster som för våra
investerare. Våra fastigheter har en god driftsekonomi vilket ger
goda förutsättningar för att generera stabila kassaflöden."

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

(http://www.estea.se)
----------------------------------------------------------------------

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-2-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/11532/2013584/518552.pdf
http://mb.cision.com/Public/11532/2013584/a4ca2138625dc75d.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.