Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Bokslutskommunikén 2018

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Hyresintäkterna för perioden ökade till 77,6 miljoner kronor (47,3
miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot uppgick till 59,3 (37,1) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet var 8,1 (1,8) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat uppgick till 19,0 (27,2) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 9,7 (3,4) miljoner kronor.

· Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet
med 22,4 (-6,1) miljoner kronor.

· Koncernen har under perioden investerat 467,1 (337,4) miljoner
kronor i nya fastigheter och 10,5 (1,7) miljoner kronor i befintliga
fastigheter.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 1 408,0 miljoner kronor (908,0 vid utgången av föregående år).

· Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid
rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 466,2
miljoner kronor (360,0 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Bolagets genomförda nyemissioner har ökat värdet med 98,7
miljoner kronor och omvärdering med 7,5 miljoner kronor.

Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på
kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med
-7,5 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen påverkan
på bolagets kassaflöde.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 109,4 procent (106,7
procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Belopp i miljoner kronor | 2018| 2017| 2016| 2015|
| |jan-dec|jan-dec|jan-dec|jan-dec|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Hyresintäkter | 77,6| 47,3| 34,9| 3,2 |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Driftnetto | 59,3| 37,1| 29,3| 2,6|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsresultat | 8,1| 1,8| 7,1| -2,4|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Totalresultat | 19,0| 27,2| 25,7| 20,1|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsfastigheter, |1 408,0| 908,0| 667,0| 395,0|
|marknadsvärde | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Kapitalandelslån, | 466,2| 360,0| 286,8| 104,2|
|marknadsvärde | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Skulder till | 831,0| 487,4| 334,4| 247,0|
|kreditinstitut | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Eget kapital | 95,9| 76,9| 49,7| 23,6|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Balansomslutning |1 464,7| 996,9| 716,1| 417,4|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
| | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Nyckeltal i % (för | | | | |
|definition se sid 20-21 i| | | | |
|rapport) | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ekonomisk uthyrningsgrad | 92| 93| 99| 98|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Överskottsgrad | 76| 79| 84| 81|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Direktavkastning | 5,0| 5,9| 5,9| 6,0|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Medelränta kreditinstitut| 1,69| 1,92| 1,77| 1,79|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Belåningsgrad | 59,0| 53,7| 50,1| 62,5|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad soliditet | 38,4| 43,8| 47,0| 30,6|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Ränta kapitalandelslån | 6,25| 6,25| 6,25| 6,25|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|NAV-värde | 109,4| 106,7| 109,4| 100,1|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+
|Marknadskurs | 94,0| 90,6| 97,0| 84,0|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång..

KOMMENTAR:

" Under årets sista kvartal har vi i bolaget haft hög aktivitet. Under
oktober månad genomförde vi en nyemission av kapitalandelsbevis till
ett värde av 68,7 MSEK. Syftet med emissionen var att skapa utrymme
för ytterligare fastighetsförvärv. Emissionen möjliggjorde att vi
under december månad förvärvade och tillträdde fastigheten Knarrarnäs
10. Fastigheten, som är en hotellfastighet, är belägen i Kista och är
fullt uthyrd till Connect Hotels på ett 20 årigt hyresavtal. Under
december månad kunde vi också meddela att vi har ingått ett nytt
hyresavtal med Stockholm Läns Landsting (SLL) i fastigheten Möllan 1
i Stockholm. Det nya avtalet har en löptid om 7 år och omfattar
totalt cirka 1 700 kvm. Det totala kontraktsvärdet uppgår till cirka
31,0 MSEK. Avtalet är ett resultat av det utvecklingsarbete som pågår
i fastigheten och vi ser nu en allt tydligare omställning av
fastigheten från att tidigare innehålla primärt kontorslokaler till
att nu utgöras av moderna lokaler för vård- och omsorgsverksamhet.

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverigef...
https://mb.cision.com/Main/12593/2740621/991085.pdf
https://mb.cision.com/Public/12593/2740621/8cc1ba3c3f065df2.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.