Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Delårsrapport jan - jun 2019

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Hyresintäkterna för perioden ökade till 45,3 miljoner kronor (37,7
miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot uppgick till 35,4 (28,8) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 5,1 (4,6) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat var -22,9 (-0,9) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 5,1 (5,2) miljoner kronor.

· Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet
med 3,0 (3,0) miljoner kronor.

· I slutet av maj avyttrades fastigheterna Hemlingby 52:13 och
Hemlingby 71:4 i Gävle till ett underliggande fastighetsvärde om
166,5 MSEK. Realisationsresultatet efter beaktande av
transaktionskostnader samt återföring av uppskjuten skatt till -3,8
miljoner kronor, jämfört med senaste värdering.

· Koncernen har under perioden investerat 28,0 (10,5) miljoner
kronor i befintliga fastigheter.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 1 279,0 miljoner kronor (1 408,0 vid utgången av föregående år).

· Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid
rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 492,3
miljoner kronor (466,2 miljoner kronor vid utgången av föregående
år).

Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på
kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med
-26,0 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen
påverkan på bolagets kassaflöde.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 109,9 procent (109,4
procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Belopp i miljoner kronor| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015|
| |jan-jun|jan-dec|jan-dec|jan-dec|jan-dec|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Hyresintäkter | 45,3| 77,6| 47,3| 34,9| 3,2|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Driftnetto | 35,4| 59,3| 37,1| 29,3| 2,6|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsresultat | 5,1| 8,1| 1,8| 7,1| -2,4|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Totalresultat | -22,9| 19,0| 27,2| 25,7| 20,1|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Förvaltningsfastigheter,|1 279,0|1 408,0| 908,0| 667,0| 395,0|
|marknadsvärde | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kapitalandelslån, | 492,3| 466,2| 360,0| 286,8| 104,2|
|marknadsvärde | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Skulder till | 734,0| 831,0| 487,4| 334,4| 247,0|
|kreditinstitut | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Eget kapital | 72,9| 95,9| 76,9| 49,7| 23,6|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Balansomslutning |1 380,8|1 464,7| 996,9| 716,1| 417,4|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nyckeltal i % (för | | | | | |
|definition se sid 21-22 | | | | | |
|i | | | | | |
|rapport) | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Ekonomisk uthyrningsgrad| 90| 92| 93| 99| 98|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Överskottsgrad | 78| 76| 79| 84| 81|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Direktavkastning | 4,7| 5,0| 5,9| 5,9| 6,0|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Medelränta | 1,87| 1,69| 1,92| 1,77| 1,79|
|kreditinstitut | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Belåningsgrad | 57,4| 59,0| 53,7| 50,1| 62,5|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Justerad soliditet | 40,9| 38,4| 43,8| 47,0| 30,6|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Ränta kapitalandelslån | 6,25| 6,25| 6,25| 6,25| 6,25|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|NAV-värde | 109,9| 109,4| 106,7| 109,4| 100,1|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Marknadskurs | 99,3| 94,0| 90,6| 97,0| 84,0|
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

KOMMENTAR:

"Som vi tidigare har rapporterat så har vi under perioden lagt
tyngdpunkten i vårt arbete på förvaltnings- och utvecklingsåtgärder
inom befintligt fastighetsbestånd, där arbetet med
utvecklingsfastigheten Möllan 1 har stort fokus. Under maj månad
avyttrade vi två fastigheter i Gävle till ett underliggande
fastighetsvärde om 166,5 MSEK. Fastigheterna är de enda två renodlade
handelsfastigheter som vi ägt och också de enda två fastigheterna i
Gävle. Genom försäljningen har vi minskat inslaget av detaljhandel i
portföljen samtidigt som vi skapar möjlighet för fortsatt
koncentration till de övriga orter där vi äger fastigheter.

Den tidigare kommunicerade förlängda löptiden på kapitalandelslånet,
tillsammans med möjligheten att emittera ytterligare
kapitalandelsbevis i enligt med bolagsstämmans beslut från den 25
juni 2019, resulterar i att vi ser goda förutsättningar att utöka
koncernens fastighetsbestånd.

Under juni månad har vi även ingått en avsiktsförklaring om förvärv av
ytterligare fastigheter som ligger väl i linje med vår
förvaltningsinriktning. Förvärvet är bl.a. villkorat av att vi kan
säkerställa nödvändig finansiering samt att due diligence och analys
kan genomföras med ett för oss tillfredsställande utfall. Arbetet med
förvärvet fortlöper och vi återkommer med ytterligare information så
snart vi kommit längre i processen."

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Per Torpare, Estea AB, tfn 08 679 05 00, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

(http://www.estea.se)
Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverige...
https://mb.cision.com/Main/12593/2886240/1093722.pdf
https://mb.cision.com/Public/12593/2886240/86bb1b2af2e9b7be.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.