Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Delårsrapport jan - sep 2019

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Hyresintäkterna för perioden ökade till 64,3 miljoner kronor (55,8
miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot uppgick till 51,0 (43,0) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 6,5 (8,3) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat var -28,3 (-19,5) miljoner kronor, vilket
främst är en effekt av omvärderingen av kapitalandelslånet.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 3,7 (9,3) miljoner kronor.

· Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet
med 4,6 (5,1) miljoner kronor varav 5,6 miljoner kronor avsåg
slutreglering av köpeskillingen i Namnsdagen 1.

· I slutet av maj avyttrades fastigheterna Hemlingby 52:13 och
Hemlingby 71:4 i Gävle till ett underliggande fastighetsvärde om
166,5 MSEK. Realisationsresultatet efter beaktande av
transaktionskostnader samt återföring av uppskjuten skatt uppgick
till -3,8 miljoner kronor, jämfört med senaste värdering.

· Koncernen har under perioden investerat 41,9 (4,4) miljoner kronor
i befintliga fastigheter.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 1 289,0 miljoner kronor (1 408,0 vid utgången av föregående år).
Minskningen är hänförlig till avyttringen av fastigheterna i Gävle.

· Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid
rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 499,0
miljoner kronor (466,2 miljoner kronor vid utgången av föregående
år).

· Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på
kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med
-32,7 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen
påverkan på bolagets kassaflöde.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 110,1 procent (109,4
procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

Belopp i miljoner kronor
2019 2018 2018 2017 2016 2015
jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec
Hyresintäkter 64,3 55,8 77,6 47,3 34,9 3,2
Driftnetto 51 43 59,3 37,1 29,3 2,6
Förvaltningsresultat 6,5 8,3 8,1 1,8 7,1 -2,4
Totalresultat -28,3 -19,5 19 27,2 25,7 20,1
Förvaltningsfastigheter, 1 289,0 1 277,0 1 408,0 908 667 395
marknadsvärde
Kapitalandelslån, 499 420,8 466,2 360 286,8 104,2
marknadsvärde
Skulder till 789,4 776,9 831 487,4 334,4 247
kreditinstitut
Eget kapital 67,6 57,4 95,9 76,9 49,7 23,6
Balansomslutning 1 438,2 1 311,1 1 464,7 996,9 716,1 417,4

Nyckeltal i % (för
definition se sid 21-22)
Ekonomisk uthyrningsgrad 90 92 92 93 99 98
Överskottsgrad 79 77 76 79 84 81
Direktavkastning 4,8 5 5 5,9 5,9 6
Medelränta 1,87 2,15 1,69 1,92 1,77 1,79
kreditinstitut
Belåningsgrad 61,2 60,8 59 53,7 50,1 62,5
Justerad soliditet 39,4 36,5 38,4 43,8 47 30,6
Ränta kapitalandelslån 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
NAV-värde 110,1 108,2 109,4 106,7 109,4 100,1
Marknadskurs 100,6 98,5 94 90,6 97 84

KOMMENTAR:

"Under september månad påbörjades en emissionsprocess där
målsättningen var att tillföra bolaget minst 150,0 MSEK i nytt
kapital genom emission av fler kapitalandelsbevis. Intresset för
emissionen visade sig på kort tid vara mycket stort, med följden av
att vi i denna emission blev kraftigt övertecknade. För att
tillmötesgå det stora intresset beslutade styrelsen därför att även
genomföra en riktad emission till professionella investerare. Denna
senare emission tillförde bolaget ytterligare 129,0 MSEK. Totalt har
dessa emissioner tillfört bolaget 279,0 MSEK i nytt kapital för
ytterligare förvärv och fortsatt tillväxt. Investerare i emissionerna
utgörs av såväl institutionella som privata investerare. Emissionerna
innebär att vi nu har emitterat kapitalandelsbevis om totalt 775,0
MSEK.

Kapitalet från emissionerna, tillsammans med tidigare tillgänglig
likviditet, innebär att koncernen har säkerställt ett förvärvsutrymme
om ca 1 100,0 MSEK.

I ett första steg, efter rapportperiodens utgång, har vi förvärvat en
fastighetsportfölj bestående av fyra fastigheter centralt belägna i
Karlstad. Härefter har vi förvärvat fastigheten Cirkeln 2 i Kungens
kurva, Huddinge kommun.

Vi är otroligt glada och tacksamma för det stora förtroende som vi har
från våra investerare och genom de senaste emissionerna har vi nu
säkerställt en stabil och ännu bättre plattform för att kunna skapa
fler intressanta och lönsamma fastighetsaffärer."

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Per Torpare, Estea AB, tfn 08 679 05 00, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverige...
https://mb.cision.com/Main/12593/2956054/1137461.pdf
https://mb.cision.com/Public/12593/2956054/997570c589b99fe6.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.