Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Delårsrapport januari-september 2016

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Fastigheten Hemlingby 71:4 i Gävle tillträddes per 31 augusti 2016
till ett totalt förvärvspris om 30,5 miljoner kronor.

· Hyresintäkterna för perioden ökade till 24,2 miljoner kronor (-
miljoner kronor föregående år).

· Driftnettot var 20,7 (-) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 5,4 (-2,0) miljoner kronor.
· Periodens totalresultat var -0,4 (9,6) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 7,3 (-0,2) miljoner kronor.

· Omvärderingar av koncernens fastigheter har påverkat resultatet
med 12,9 (-) miljoner kronor.

· Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut
till 525,0 miljoner kronor (395,0 vid utgången av föregående år).

· Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid
rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 183,0
miljoner kronor (104,2 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Bolagets genomförda nyemission har ökat värdet med 60,0 miljoner
kronor och omvärdering med 18,8 miljoner kronor.

Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs på
kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet med
-18,8 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen
påverkan på bolagets kassaflöde.

· NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 107,6 procent (100,1
procent vid utgången av föregående år).

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Belopp i miljoner kronor | 2016| 2015|
| |januari-september|januari-december|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Hyresintäkter | 24,2| 3,2 |
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Driftnetto | 20,7| 2,6|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Förvaltningsresultat | 5,4| -2,4|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Totalresultat | -0,4| 20,1|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde | 525,0| 395,0|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Kapitalandelslån, marknadsvärde | 183,0| 104,2|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Skulder till kreditinstitut | 313,6| 247,0|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Eget kapital | 23,6| 23,6|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Balansomslutning | 550,9| 417,4|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
| | | |
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Nyckeltal i % (för definition se sid 21-23)| | |
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Ekonomisk uthyrningsgrad | 99| 98|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Överskottsgrad | 85| 81|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Direktavkastning | 6,0| 6,0|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Medelränta kreditinstitut | 1,84| 1,79|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Belåningsgrad | 59,7| 62,5|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Justerad soliditet | 37,5| 30,6|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Ränta kapitalandelslån | 6,25| 6,25|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|NAV-värde | 107,6| 100,1|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+
|Marknadskurs | 99,4| 84,0|
+-------------------------------------------+-----------------+----------------+

* Koncernen har valt att i sammandraget inte redovisa jämförande
period 2015 då koncernens första fastighetsförvärv genomfördes 30
september 2015 och de flesta nyckeltalen saknar jämförelsetal.
Koncernen bildades 23 januari 2015.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
· Efter periodens utgång har, med stöd av punkt 4 i de Allmänna
Villkoren för kapitalandelslånet, en nyemission om 111,6 miljoner
kronor av nya kapitalandelsbevis genomförts. Bolaget har även, efter
periodens utgång, tillträtt två fastigheter i Norrtälje kommun.
Fastigheterna, som är fullt uthyrda, omfattar 4 733 kvm uthyrningsbar
area med beräknade årliga hyresintäkter om 8,5 MSEK.

KOMMENTAR:
"För drygt ett år sedan etablerade vi Estea Sverigefastigheter 3 AB
(publ) med målsättningen att bygga upp en fastighetsportfölj
bestående av olika typer av fastigheter med ett diversifierat
intäktsflöde från olika typer av hyresgäster. Fram till denna
rapportperiods slut hade Bolaget emitterat cirka 184,1 MSEK i
kapitalandelslån, och detta kapital har Bolaget successivt allokerat
till förvärv av fastigheter. Under oktober månad genomfördes
ytterligare en nyemission av kapitalandelslån. Totalt tillfördes
Bolaget 111,6 MSEK i nytt kapital. Syftet med emissionen, som var
riktad till ett fåtal kvalificerade investerare, var att bredda
Bolagets kapitalbas för att möjliggöra ytterligare fastighetsförvärv
samt investeringar i befintliga fastigheter. Efter emissionen har
Bolaget emitterat totalt 295,7 MSEK i kapitalandelslån. Efter den
genomförda emissionen förvärvades i början av november två
fastigheter i Norrtälje. Fastigheterna omfattar totalt 4 733 kvm i
uthyrningsbar yta och de kontrakterade hyresintäkterna beräknas uppgå
till 8,5 MSEK. Förvärven stämmer bra överens med fastlagd strategi
och vi ser fram emot att fortsatt expandera befintlig
fastighetsportfölj."

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/12593/2128056/593505.pdf
http://mb.cision.com/Public/12593/2128056/893e21d9a04be54d.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.