Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Estea Sverigefastigheter 3 AB: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) - Delårsrapport januari-mars 2016

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars
kapitalandelslån är noterat vid NDX, Nordic Derivatives Exchange.

· Hyresintäkterna för perioden uppgick till 7,4 miljoner kronor.

· Driftnettot var 6,0 miljoner kronor.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 1,7 miljoner kronor.

· Periodens totalresultat var -9,7 miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till 2,8 miljoner kronor.

· Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde vid periodens slut
uppgick till 392,0 miljoner kronor (395,0 miljoner kronor vid
utgången av föregående år).

· Kapitalandelslånet har värderats till marknadsvärde. Vid
rapportperiodens slut har kapitalandelslånet värderats till 115,4
miljoner kronor (104,2 miljoner kronor vid utgången av föregående
år). Den i balansräkningen ökade skulden (på grund av högre slutkurs
på kapitalandelslånet än föregående period) har påverkat resultatet
med -11,2 miljoner kronor före skatt men resultatposten har ingen
påverkan på bolagets kassaflöde.

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL

+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Belopp i miljoner kronor |2016 januari-mars|2015 januari-december|
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Hyresintäkter |7,4 |3,2 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Driftnetto |6,0 |2,6 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Förvaltningsresultat |1,7 |-2,4 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Totalresultat |-9,7 |20,1 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Förvaltningsfastigheter, marknadsvärde|392,0 |395,0 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Kapitalandelslån, marknadsvärde |115,4 |104,2 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Skulder till kreditinstitut |246,5 |247,0 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Balansomslutning |410,6 |417,4 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
| | | |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Nyckeltal | | |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Ekonomisk uthyrningsgrad, % |98 |98 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Överskottsgrad, % |81 |81 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Direktavkastning, % |6,0 |6,0 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Medelränta kreditinstitut, % |1,75 |1,79 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Belåningsgrad, % |62,9 |62,5 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Justerad soliditet, % |31,5 |30,6 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Ränta kapitalandelslån, % |6,25 |6,25 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|NAV-värde, % |101,0 |100,1 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+
|Marknadskurs, % |93,0 |84,0 |
+--------------------------------------+-----------------+---------------------+

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· § Efter periodens utgång har, med stöd av punkten 4 i de Allmänna
Villkoren för kapitalandelslånet, en nyemission om 60 miljoner kronor
av nya kapitalandelsbevis genomförts, vilka upptogs till handel den
13 maj 2016. Emissionen riktades till en begränsad krets av
investerare utan företrädesrätt för befintliga investerare och
genomfördes till nominellt belopp, vilket översteg rådande
marknadskurs.

KOMMENTAR:

"Under maj månad slutförde vi en riktad nyemission av
kapitalandelsbevis utan företrädesrätt för befintliga investerare.
Totalt har moderbolaget tillförts 60 MSEK från en begränsad krets av
investerare. Emissionskursen för de nya kapitalandelsbevisen var 100
%, dvs. samma kurs som vid den första emissionen som genomfördes i
juni 2015 och över rådande marknadskurs. Syftet med emissionen var
att säkerställa nödvändigt kapital för det kommande förvärvet av
fastigheten Hedenstorp i Jönköping. Vi är glada över det stora
intresset och att vi på mycket kort tid kunde genomföra emissionen.
Koncernens fastighetsportfölj, inklusive det kommande förvärvet av
Hedenstorp i Jönköping, beräknas ha ett marknadsvärde om cirka 480
MSEK och totala kontrakterade hyresintäkter om ca 36 MSEK."

Johan Eriksson, VD Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande
erbjudanden se: www.estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar
på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet,
som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa
Investeringsfonder ("LAIF"), är fokuserad på att äga, förvalta och
utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea
AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ
och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag.
Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns
institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit
verksamt sedan 2002.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/estea-sverigefastigheter-3-ab/r/estea-sverigef...
http://mb.cision.com/Main/12593/2011466/517140.pdf
http://mb.cision.com/Public/12593/2011466/bc7d35953a6a12c1.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.