Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Euris: Delårsrapport 1 jan - 30 jun 2019

Finansiell information

· Nettoomsättning för perioden jan-jun 2019 uppgick till 198 (153)
tSEK, varav Q2 utgjorde 131 (153) SEK.

· Resultat per aktie för perioden jan-jun 2019 uppgick till -0,08
(-0,13) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse
den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna
och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i
förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad
vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden
2019-01-01 till 2019-06-30 rörelseintäkter om 244 (193) tSEK. Därav
utgjorde försäljning egna produkter 194 (78) tSEK, försäljning
externa produkter 4 (75) tSEK samt royaltyintäkter 46 (40) tSEK.
Resultatet uppgick till -1 396 (-1 519) tSEK, motsvarande -0,08
(-0,13) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande
period föregående år förklaras främst av ökad försäljning av egna
produkter. Bruttomarginalen har ökat från 40 % (2018 Q2) till 78 %
(2019 Q2), vilket förklaras av att reagensförsäljningen står för en
större andel av intäkterna. Sammantaget har detta lett till att
bruttovinsten ökade till 190 tkr (2019 Q2) från 78 tkr (2018 Q2).
Likvida medel uppgick 2019-06-30 till 649 (373) tSEK. Det egna
kapitalet uppgick till 996 (1 711) tSEK motsvarande 0,05 (0,12) SEK
per aktie. Soliditeten vid rapportperiodens slut uppgick till 77 (83)
%.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2019-04-01
till 2019-06-30 rörelseintäkter om 156 (173) tSEK. Därav utgjorde
försäljning egna produkter 131 (78) tSEK, försäljning externa
produkter 0 (75) tSEK samt royaltyintäkter 25 (20) tSEK. Resultatet
uppgick till -707 (-717) tSEK, motsvarande -0,04 (-0,06) SEK per
aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period
föregående år förklaras främst av ökad försäljning av egna produkter.
Bruttomarginalen har ökat från 34 % (2018 Q2) till 80 % (2019 Q2),
vilket förklaras av att reagensförsäljningen står för en större andel
av intäkterna. Sammantaget har detta lett till att bruttovinsten
ökade till 124 tkr (2019 Q2) från 58 tkr (2018 Q2)

VD har ordet

Det är med glädje jag kan konstatera att bolagets verksamhet under
det andra kvartalet har haft en mycket positiv utveckling. Ett ökat
fokus på försäljning och marknadsföring av våra egna produkter har
resulterat i att antalet svenska djursjukhus som rutinmässigt
använder våra produkter har ökat från två till fem. Vi märker
dessutom att det blir allt lättare att attrahera nya kunder i och med
att vi nu har expanderat basen med svenska referenskunder. Utanför
Sverige har våra distributörer under andra kvartalet ökat antalet
djursjukhus som rutinmässigt använder våra produkter från tre till
fyra.

Andra kvartalet för 2019 har resulterat i en förlust på -702 (-717)
tSEK. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående
år förklaras av att försäljningen av egna produkter ökade till 131
tSEK från 78 tSEK. Vidare har bruttomarginalen ökat från 34 % (2018
Q2) till 80 % (2019 Q2), vilket förklaras av att reagensförsäljningen
står för en större andel av intäkterna. Sammantaget har detta lett
till att bruttovinsten ökade till 124 tkr (2019 Q2) från 58 tkr (2018
Q2). Bolagets övriga kostnader ökade med 21 % vilket beror på ökade
försäljnings- och marknadsföringskostnader samt höjda
noteringskostnader på aktiemarknadsplatsen Spotlight Stockmarket.

EURIS är ett litet och snabbfotat bolag som med en växande
produktportfölj har ambitionen att nå en ledande position inom
utvalda nischer av den internationella veterinärdiagnostikmarknaden
för husdjur som årligen uppgår till 1 172 miljoner USD (Källa:
Markets and Markets 2014).

Reagensförsäljningen under Q2 ökade med 126 %
Det är min bestämda uppfattning att förutsättningarna för att bolaget
skall uppnå lönsamhet är mycket gynnsamma. För att uppnå detta mål
måste volymerna på reagensförsäljningen för TurboReader? fortsätta
att öka. Jag bedömer att bolaget ska kunna uppvisa vinst med en
kundbas på motsvarande 50 svenska djursjukhus som dagligen använder
TurboReader i sin kliniska rutin.En bra parameter för att följa
bolagets utveckling är det totala antalet sålda test, vilket
illustreras i grafen nedan. Antalet sålda test under andra kvartalet
(2019 Q2) var 2 180 stycken, en ökning med 126 % jämfört med första
kvartalet (2019 Q1). Denna ökning berodde på nytillkomna kunder samt
att existerande kunder ökade sina beställningsvolymer. Min
uppskattning i dagsläget är att lönsamhet kan uppnås vid cirka 25 000
sålda test per kvartal.

Starkare position på marknaden
EURIS har under andra kvartalet fortsatt stärka sin position på
marknaden och vi känner oss väl positionerade gentemot våra
konkurrenter. Detta tack vare bolagets tekniska kompetens och
TurboReader?-systemets modulära uppbyggnad vilket möjliggör snabb
utveckling av nya blodtest som efterfrågas av kunderna. Därmed
underlättas värvandet av nya kunder och distributörer. I slutet av
2018 och under första kvartalet 2019 kunde EURIS erbjuda fyra nya
blodtest för katt och häst (katt -SAA, häst-SAA, häst-ALB och
häst-U-ALB). Vi har en högt ställd ambitionsnivå gällande nya
blodtest och förväntar oss ett fortsatt högt lanseringstempo.

Flertalet djursjukhus och veterinär-praktikmottagningar håller på att
uppdatera sina journalsystem vilket på sikt kommer att kräva att alla
patientnära analysinstrument är uppkopplade mot nätverk (LIS). Vi
arbetar med att uppdatera vår programvara för att snabbt kunna
erbjuda LIS i vårt instrument med avsikten att underlätta
försäljningsprocessen. Eftersom konkurrenterna LifeAssays AB och
Eurolyzer Gmbh i dagläget inte erbjuder uppkoppling så förväntas
detta ge TurboReader? ytterligare en viktig konkurrensfördel.

Huvudkonkurrent lämnar veterinärdiagnostik
Under andra kvartalet aviserade huvudkonkurrenten LifeAssays AB att
bolaget avser att lämna veterinärdiagnostikområdet. Detta är ett
beslut som skapar oss stora möjligheter att snabbt expandera vår
försäljning på den svenska marknaden.

För att accelerera vår globala försäljning söker vi samarbeten med
större etablerade partners och distributörer. Den 4-8 augusti besökte
vi AACC Clinical Chemistry mässan i Anaheim (USA) och etablerade nya
affärskontakter som vi hoppas kommer leda till nya affärsmöjligheter
för bolagets produkter.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna nya aktieägare i bolaget
vars aktie handlas på Spotlight Stockmarket i Stockholm (www.
spotlightstockmarket.com).

Lund den 21 augusti 2019

Docent dr. Dario Kriz
Vd/grundare European Institute of Science AB
Docent vid Lunds Universitet

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en
rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget
står inför.

Lund den 21:e augusti 2019

Lars-Olof Hansson (ordförande) Arne Jakobsson (ledamot) Kirstin Kriz
(ledamot) Dario Kriz (ledamot & VD) Ulric Aspegrén (ledamot)

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som European Institute of
Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:e
augusti 2019.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/euris/r/delarsrapport-1-jan---30-jun-2019,c28...
https://mb.cision.com/Main/11578/2885491/1093207.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.