Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-11

Euris: Förslag på dagordning och beslut till årsstämma 2016

IDEON, Lund: Aktieägarna i det Aktietorget listade bolaget European
Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed
till årsstämma fredagen den 1 april 2016 klockan 11.00 på bolagets
kontor, IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 våningen, SE-223 70
Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 24
mars 2016, dels senast den 25 mars 2016 kl 12.00 anmäla sin avsikt
att delta på stämman med brev till bolaget (se adress ovan) eller med
e-mail (info@euris.org).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt fastställda
balansräkning

c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande
direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i
förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.

10. Annat ärende

a) Beslut om valberedning.

b) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

c) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

11. Stämmans avslutande.

Punkt 7b: Förslag avseende disposition av förlust
Styrelsen föreslår att reservfonden minskas med 10 575 210 SEK för att
täcka årets förlust och den ackumulerade förlusten så att 0 SEK
överförs i ny räkning.

Punkt 7c: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och
den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Punkt 1, 8-9, 10a: Förslag avseende val av styrelseledamöter,
styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelse och
revisorerna

Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse och ordförande med
oförändrade arvoden.

Punkt 10b: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall
erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall
utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga
sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara
maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga
ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta
mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner
skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast
65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara
pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till
styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver
styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Lund den 11:e mars 2016
Styrelsen

VD och kontaktperson: Docent Dario Kriz

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/forslag-pa-dagordning-och-beslut-till-...
http://mb.cision.com/Main/11578/9933216/487789.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.