Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Euris: Förslag till dagordning och beslut på extra bolagsstämma 2016-06-03

IDEON, Lund: Aktieägarna i det Aktietorget listade bolaget European
Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed
till extra bolagsstämma fredagen den 3 juni 2016 klockan 11.00 på
bolagets kontor, IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4 våningen,
SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken den 28 maj 2016 (att notera är att avstämningsdagen är en
lördag innebärande att aktieägare måste vara i nyss nämnda aktiebok
senast fredagen den 27 maj 2016), dels senast den 28 maj 2016 kl
12.00 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till bolaget
(se adress ovan) eller med e-mail (info@euris.org).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Beslut om nyemissions enligt beslutsförslag A alternativt
beslutsförslag B alternativt beslutsförslag C.

7. Stämman avslutas

Styrelsens beslutsförslag A

Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst
12 289 590 kr för att utvidga bolagets produktions- och
försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert. Mot
bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att stämman fattar
följande beslut:

att öka bolagets aktiekapital med högst 1 228 959 kronor genom
nyemission av högst 12 289 590 aktier av serie B (med ett kvotvärde
på 0,10 kr per aktie);

att emissionslikviden skall uppgå till högst 12 289 590 kronor;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 1:00 kronor;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:10
kronor och en överkurs om 0:90 kronor tillhopa 1:00 kronor i pengar
varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid
fem (5) befintliga aktier oavsett serie skall berättiga till teckning
av nio (9) nya aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den
10 juni 2016;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget
kommer att erhålla en stycken teckningsrätt för varje innehavd aktie
oavsett serie,

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 14 juni
2016 till 28 juni 2016, med rätt för styrelsen att förlänga denna
tidsfrist;

att fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya
aktie av serie B i bolaget,

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant
betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 14 juni 2016
till 23 juni 2016;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt
skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för
emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall
ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med
den 14 juni 2016 till 28 juni 2016 på fastställt formulär;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat
teckningslista;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall
erläggas kontant varvid likviddag skall vara 7 juli 2016;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 3 000
aktier;

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier
man har tecknat sig för;

att till styrelsen delegera att besluta om tilldelning av aktier;

att utgivande samt handel av betalda tecknade aktier (BTA) även
kallade interimsaktier skall ske;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från
och med för innevarande räkenskapsår 2016; samt att styrelsen, eller
den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre
ändringar som kan komma att erfordras samband med registrering vid
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 8 juni 2016. Vid
fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 57
% rösterna och 64 % av kapitalet. Handel med teckningsrätter och
betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget.
Ytterligare information kommer att presenteras i det memorandum som
Bolaget avser publicera i samband med emissionen. Det totala antalet
aktier i bolaget före emissionen uppgår till 6 827 550 stycken, varav
792 000 av serie A samt 6 035 550 av serie B.

Styrelsens beslutsförslag B

Styrelsens beslutsförslag B är beslutsförslag A med följande
avvikelse:

att emissionslikviden skall uppgå till högst 9 831 672 kronor;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:80 kronor;

Styrelsens beslutsförslag C

Styrelsens beslutsförslag C är beslutsförslag A med följande
avvikelse:

att emissionslikviden skall uppgå till högst 7 373 754 kronor;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:60 kronor;

Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 13 kap
aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga hos Bolaget och kan
laddas ner från bolagets hemsida (www.euris.org) från och med
fredagen 13 maj 2016.

Lund den 13 maj 2016

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 -
679 18 00

EURIS utvecklar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inom
LifeScience och veterinärmedicin med fokus på detektion, upprening,
lagring samt transport av proteiner. EURIS är grundare av flera
listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning
till Lunds Universitet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/forslag-till-dagordning-och-beslut-pa-...
http://mb.cision.com/Main/11578/2008806/515523.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.