Du är här

2017-09-15

Euris: Förslag till dagordning samt övriga handlingar inför extra bolagsstämma 2017-10-06

IDEON, Lund: European Institute of Science AB (publ), org. nr.
556404-2769, lämnar härmed förslag till dagordning samt övriga
handlingar inför extra bolagsstämma 2017-10-06 klockan 11.00 som
hålles på bolagets kontor, IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 4
våningen, SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken den 30 september 2017, dels senast den 4 oktober 2017 kl
12.00 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till bolaget
(se adress ovan) eller med e-mail (info@euris.org).

Förslag till Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Beslut om ny bolagsordning enligt beslutsförslag A samt nyemission
enligt beslutsförslag B.

7. Stämman avslutas

Beslutsförslag A

Aktieägare som representerar bolagets samtliga 792 000 A-aktier
föreslår att serie A (A-aktier) röstvärde skall ökas från fyra (4)
till tio (10) röster per aktie för att bolaget efter genomförd
nyemission skall kunna behålla en tydlig ägarstyrning genom att
A-aktierna skall motsvara lägst 20 % av rösterna i bolaget. För
övriga aktieägare som ej innehar några aktier av serie A (A-aktier)
medför ändringen av röstvärdet en utspädningseffekt om totalt 4 752
000 röster motsvarande 31 % av röster och 0 % av kapital i European
Institute of Science AB efter genomförd röstvärdes-förändring men
före genomförd nyemission.

Styrelsen föreslår i syfte att möjliggöra nyemission enligt
beslutsförslag B att höja aktiekapitalsgränserna. Mot bakgrund av
ovanstående föreslås: att bolagsstämman antar ny bolagsordning enligt
bilaga 1.

Beslutsförslag B

Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst
12 141 450 kr för att utvidga bolagets produktions- och
försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert. Bolagets
pre-money värdering på 4 MSEK baseras på årets aktiekurs. European
Institute of Science AB har utsett Mangold Fondkommission AB till
emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. Mot bakgrund av
ovanstående föreslår styrelsen att stämman beslutar:

att öka bolagets aktiekapital med högst 2 428 290 kronor genom
nyemission av högst 24 282 900 aktier av serie B (med ett kvotvärde
på 0,10 kr per aktie);

att emissionslikviden skall uppgå till högst 12 141 450 kronor;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:50 kronor;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:10
kronor och en överkurs om 0:40 kronor tillhopa 0:50 kronor i pengar
varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en
(1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av
tre (3) nya aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den
13 oktober 2017;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget
kommer att erhålla tre stycken teckningsrätter för varje innehavd
aktie oavsett serie,

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 17
oktober 2017 till 31 oktober 2017, med rätt för styrelsen att
förlänga denna tidsfrist;

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie
av serie B i bolaget,

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant
betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 17 oktober 2017
till 27 oktober 2017;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt
skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för
emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall
ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med
den 17 oktober 2017 till 31 oktober 2017 på fastställt formulär;

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat
teckningslista;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall
erläggas kontant varvid likviddag skall vara 9 november 2017 eller
vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad
teckningstid;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 5 000
aktier;

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier
man har tecknat sig för;

att till styrelsen delegera att besluta om tilldelning av aktier;

att utgivande samt handel av betalda tecknade aktier (BTA) även
kallade interimsaktier skall ske;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från
och med för innevarande räkenskapsår 2017; samt att styrelsen, eller
den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre
ändringar som kan komma att erfordras samband med registrering vid
Bolagsverket eller EuroClear Sweden AB.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 11 oktober 2017.
Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra
61 % rösterna och 75 % av kapitalet. Handel med teckningsrätter och
betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget.
Ytterligare information kommer att presenteras i det memorandum som
bolaget avser publicera i samband med emissionen. Det totala antalet
aktier i bolaget före emissionen uppgår till 8 094 300 stycken, varav
792 000 av serie A samt 7 302 300 av serie B.

Övriga handlingar

Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns från och
med idag tillgängliga hos Bolaget och kan laddas ner från bolagets
hemsida (www.euris.org):

- Styrelsens yttrande enligt 13 kap. 6§ (daterat 2017-09-07)

- Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ (daterat 2017-09-12)

- Verkställande direktörens brev (daterat 2017-09-15)

Lund den 15:e september 2017

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 -
679 18 00

Denna information är sådan information som European Institute of
Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e
september 2017.

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

BILAGA 1

FÖRSLAG TILL BOLAGSORDNING

European Institute of Science AB (publ)

Org.nr 556404-2769

§1 Firma

Bolagets firma är European Institute of Science AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Skåne län, Lunds kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva:
forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och
kommersialisering av både produkter och metoder inom medicinsk
teknik, sjukvård, kosmetik/egenvård, bioteknik, energiteknik,
utbildning och underhållning samt därmed förenlig verksamhet. Vidare
skall bolaget bedriva förvärv och avyttring av hela eller delar av
högteknologiska företag och immateriella rättigheter, samt uthyrning
och förvaltning av fastigheter. Bolaget skall idka affärsverksamhet
både i Sverige och utomlands.

§4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst åttahundra niotusen fyrahundra
trettio (809.430) kronor och högst tre miljoner tvåhundra
trettiosjutusen sjuhundratjugo (3.237.720) kronor. Antalet aktier som
kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åtta miljoner
nittiofyratusen trehundra (8.094.300) samt högst trettiotvå miljoner
trehundra sjuttiosjutusen tvåhundra (32.377.200). Aktier av två
serier (slag) skall kunna utges, serie A (A-aktier) vilka medför tio
(10) röster och serie B (B-aktier) vilka medför 1 (en) röst. Alla
aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar
och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det
totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal
motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till
styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av
serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.

Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma serie. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Därvid skall villkoren inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av en visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma slag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av en nytt slag.

§5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter,
med högst fem (5) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman
för tiden intill slutet av nä...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.