Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-05

Euris: Kallelse till årsstämma i European Institute of Science AB

Aktieägarna i det Aktietorget listade bolaget European Institute of
Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till årsstämma
fredagen den 6 april 2018 klockan 11.00 på bolagets kontor, IDEON
Science Park, Scheelevägen 27, 4 våningen, SE-223 70 Lund. Aktieägare
som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2018, dels senast den 3 april
2018 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till bolaget (se
adress ovan) eller med e-mail (info@euris.org).

Ärenden på Årsstämman

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt fastställda balansräkning

c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.

10. Annat ärende

a) Beslut om valberedning.

b) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

c) Styrelsens förslag till omvandling av A aktiernas röstvärde.

d) Styrelsens förslag till bemyndigande.

e) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11 Stämmans avslutande.

Förslag till omvandling av A aktiernas röstvärde. (punkt 10 c på
dagordningen)

Styrelsen har tidigare kommunicerat att beslut taget på extra
bolagsstämma 2017-10-06 var ogiltigt. Eftersom nya aktieägare har
tillkommit föreslår styrelsen för European Institute of Science AB
att årsstämman fattar beslut om att röstvärdet för aktier av serie A
skall kvarstå eller ökas från fyra till tio röster per aktie.

Förslag till beslut om bemyndigande (punkt 10 d på dagordningen)

Styrelsen för European Institute of Science AB (publ) föreslår att
årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa
årsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2 000 000 kronor genom
nyemission av högst 20 000 000 aktier av serie A eller av serie B
eller en kombination av serie A och serie B;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa kurs samt övriga villkor
för emissionen; samt att själv eller genom annan vidta de smärre
justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller EuroClear Sweden AB.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka
bolagets finansiella ställning för pågående försäljningsexpansion och
drift av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att
långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för
fortsatt expansion av verksamheten.

Årsredovisning samt förslag till beslut (från valberedning, styrelse
samt övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer
att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida
(www.euris.org) från och med den 16 mars 2018.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 12 050 000 stycken
varav 792 000 av serie A (med fyra röster per aktie) samt 11 258 000
av serie B (med en röst per aktie). Det totala antalet röster i
bolaget uppgår till

14 426 000 stycken.

Lund i mars 2018

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel.
0706 - 791800

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och
säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på
veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade
högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds
Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70, LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida: http://www.euris.org

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/euris/r/kallelse-till-arsstamma-i-european-ins...
http://mb.cision.com/Main/11578/2465183/800856.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.