Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Eurocine Vaccines: Bokslutskommuniké juli 2017-juni 2018

· Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den genomförda
kliniska studien i unga vuxna

· Eurocine Vaccines förberedde fortsatt klinisk utveckling redan
influensasäsongen 2017/2018

· Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra nästa studie med
Immunose™ FLU

· Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma
· Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en
företrädesemission av units

· Eurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemission
· Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -42,5 Mkr
(f.å. 26,1 Mkr)

· Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -8,3
Mkr (f.å. -5,7 Mkr)

· Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,70 kr (-0,55 kr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,12 kr (-0,11 kr)
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 9,7 Mkr (28,2 Mkr)
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU
visade god säkerhet i äldre vuxna

· Eurocine Vaccines har ingått lånefacilitet om upp till 20 miljoner
kronor

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Högt tempo i det kliniska programmet

En stor del av aktiviteterna under räkenskapsåret har fokuserat på den
kliniska studien i äldre vuxna som har genomförts under säsongen
2017/2018. Tillsammans med tidigare resultat har vi nu en
säkerhetsdatabas om totalt 419 personer. Därmed har vi tagit ett
betydande steg mot vad som krävs för att påbörja studier i barn -det
målsegment vår första vaccinkandidat inriktar sig på.

Strategin har varit tydlig under året, där vi i den aktuella studien
byggt vidare på vår säkerhetsdatabas och vi kunde meddela god
säkerhet tidigare i augusti. Blir även de immunologiska resultaten
positiva, kan möjligheten öppnas till både ytterligare ett
marknadssegment och en tidigare produktlansering. Vår långsiktiga
inriktning på barn ligger fast.

Starka finanser för ökat värde och minskad risk

Den ambitiösa plan vi har framför oss och det höga tempot i
utvecklingsaktiviteterna är naturligtvis beroende av att vi har en
stark finansiering av bolaget. Det bidrar också till en stark
förhandlingsposition i kommande licensförhandlingar med
partnerkandidater för den fortsatta utvecklingen och
marknadsföringen.

Här har vi nyligen ingått avtal om en lånefacilitet som ger oss ett
mycket flexibelt komplement till mer konventionell finansiering, där
höstens optionsinlösen utgör en viktig grund.

Ständig dialog med vaccinbolagen

Vår chef för Forskning och Utveckling, Anna-Karin Maltais, har blivit
en uppskattad expert inom vår bransch, nasal vaccinering. Under
räkenskapsåret har hon och jag deltagit vid flera internationella
konferenser såsom Nordic Life Science Days, World Vaccine Congress i
både Barcelona och Washington samt BIO Europe Spring.

Utöver dessa möten är vi i en löpande dialog med potentiella
samarbetspartners, där vi har träffat särskilt intresserade vid ett
flertal separata möten.

Vi ses under hösten

Hösten fick en bra inledning med de goda säkerhetsdata som vi
presenterade nyligen och i oktober kommer de immunologiska
resultaten. Senare i oktober och november kommer Anna-Karin att
presentera den emotsedda studien på branschkonferenserna World
Vaccine Congress i Lissabon och Mucosal Vaccines, Adjuvants and
Delivery, MUCOVAD, i Lausanne. På den senare ingår Anna-Karin i
arrangörens Scientific Advisory Panel där hon utifrån sin gedigna
erfarenhet kan bidra till dess utformning.

Även ett antal träffar och presentationer med aktieägare har bokats
under den kommande hösten. Du kommer att kunna träffa oss vid ett
flertal tillfällen i regi av Redeye och Aktiespararna.

Följ oss gärna på hemsidan där du finner de senaste nyheterna,
aktuellt kalendarium och möter de personer som arbetar för moderna
nasala vacciner!

Hans Arwidsson

Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -42,5 Mkr
(-26,1 Mkr) eller -0,70 kr (-0,55 kr) per aktie. För fjärde kvartalet
är resultatet efter skatt

-8,3 Mkr (-5,7 Mkr) eller -0,12 kr (-0,11 kr) per aktie. Likvida medel
vid räkenskapsårets utgång uppgick till 9,7 Mkr (28,2 Mkr). Samtliga
uppgifter avser koncernen om inte annat anges och uppgifterna inom
parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den genomförda kliniska
studien i unga vuxna - en god grund för fortsatt utveckling

Den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU inducerade en
influensaspecifik immunrespons i både nässlemhinna och blodserum i
den kliniska studien som genomfördes under 2016/2017. Tillsammans med
de tidigare kommunicerade säkerhetsdata är de immunologiska
resultaten från studien en god grund för den fortsatta utvecklingen
av Immunose™ FLU.

Eurocine Vaccines förberedde fortsatt klinisk utveckling redan
influensasäsongen 2017/2018

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och
etikprövningsnämnden om att genomföra den nästföljande kliniska
studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under
influensasäsongen 2017/2018. Redan i denna kliniska studien
inkluderas en population av äldre så att effekter i försvagade
immunsystem kan studeras. Med en sådan studie kan bolaget fortsätta
uppbyggnaden av det omfattande säkerhetsunderlag som krävs för att
senare studera Immunose™ FLU i barn och samtidigt ta fram värdefull
kunskap från ett nytt ålderssegment med ett mycket stort behov av
bättre influensavacciner.

Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra nästa studie med
Immunose™ FLU

Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra en fas I/II klinisk
studie med den kvadrivalenta influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU,
en ny näsdroppsformulering baserad på bolagets teknologi Endocine™
och inaktiverade splitantigen. Samtliga doser av studieläkemedlen
gavs till försökspersonerna.

Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma

Eurocine Vaccines har den 10 november 2017 hållit extra bolagsstämma
varvid stämman beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning
(varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes),
dels att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av s.k.
units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en
företrädesemission av units

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) beslutade den 16 november
2017, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 10
november 2017, att genomföra en emission av så kallade units med
företräde för befintliga ägare. Företrädesemissionen täcktes till ca
80 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Syftet med
emissionen var att finansiera bolagets planerade fas I/II kliniska
studie under influensasäsongen 2017/2018.

Eurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemission

Totalt tecknades 14 015 388 nya units, var och en bestående av en
aktie och en teckningsoption, i den nyemission som genomfördes under
november-december och registrerades 2018-01-22. Eurocine Vaccines
tillfördes 32 796 107,92 kronor före emissionskostnader om 6 069
tusen kronor. Genom emissionen ökade det totala antalet utestående
aktier i Eurocine Vaccines med 14 015 388 till 67 474 109 stycken.
Aktiekapitalet ökade samtidigt med 1 601 758,72 kronor till 7 711
327,19 kronor. Antalet utestående teckningsoptioner, TO2, är 14 015
388 stycken.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU visade
god säkerhet i äldre vuxna

Eurocine Vaccines har meddelat god säkerhet och tolerabilitet i äldre
vuxna, i den andra kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets
kvadrivalenta nasala influensavaccin. Totalt 298 personer, mellan 50
och 75 års ålder, deltog i studien. De rapporterade biverkningarna
var mestadels milda eller måttliga. En utvärdering av tolerabiliteten
vid administreringsstället visade milda och övergående upplevelser,
med mindre än två timmars varaktighet. Med den här studien har
säkerhetsdatabasen för plattformsteknologin Endocine™ utökats till
att omfatta över 400 personer.

Eurocine Vaccines har ingått lånefacilitet om upp till 20 miljoner
kronor

Eurocine Vaccines, Bolaget, har ingått ett låneavtal om upp till 20
miljoner kronor med Recall Capital, Långivaren, som möjliggör stärkt
rörelsekapital till Bolaget. Bolaget självt påverkar storleken på det
lånebelopp som Långivaren, i samarbete med en eller flera aktieägare,
tillhandahåller över tid, och när det finns tillgängligt för Bolaget.
Lånet kan återbetalas med kontanter, genom riktad(e) nyemission(er)
till Långivaren, med betalning genom kvittning eller genom en
kombination av de båda.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla patentskyddade nasala vacciner. Endocine™, baserat
på kroppsegna komponenter, bidrar med fördelar som immunitet i både
slemhinna och blodserum, liksom bekväm nasal vaccinering utan
nålstick.

Bolagets första produktkandidat, det nasala kvadrivalenta
influensavaccinet Immunose™ FLU, är i klinisk utvecklingsfas, med
målsättningen att bli det första godkända nasala influensavaccinet
för barn under 2 års ålder. Barn är det segment av
influensavaccinmarknaden som växer snabbast, vilket beror på att WHO
rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn.

En klinisk fas I/II-studie i unga vuxna har genomförts med det nasala
kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt.
Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både
nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den
fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där
äldre inkluderades, genomfördes redan under influensasäsongen
2017/2018. Studien genererar nödvändig säkerhetsdokumentation innan
barn kan studeras, samtidigt som äldre utvärderas som en ytterligare
affärsmöjlighet. Immunologiska resultat väntas i oktober 2018.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/bokslutskommuni...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.