Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Eurocine Vaccines: Bokslutskommuniké juli 2018-juni 2019

· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget med
fokus främst på injicerade vacciner. Den nya strategin beslutades
sedan utvecklingen av Immunose? FLU avbrutits.

· Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av
vaccinkandidater, som en del av den nya strategin.

· Eurocine Vaccines har utsett Dr. Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som chef för
preklinisk utveckling.

· Eurocine Vaccines har utsett VD Dr. Hans Arwidsson till
styrelseledamot.

· Eurocine Vaccines extra bolagsstämma beslutade i enlighet med
styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning samt om minskning av
aktiekapitalet.

· Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission för ett
lån om ca 0,8 Mkr.

· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission till
VisMederi.

· Eurocine Vaccines upprättade kontrollbalansräkning och genomfört
första och andra kontrollstämma som båda beslutade om fortsatt drift.

· Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission som tillförde
Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

· Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -21,1 Mkr
(f.å. -42,5 Mkr)

· Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -3,4
Mkr (f.å. -8,3 Mkr)

· Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,21 kr (-0,70 kr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,02 kr (-0,12 kr)
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 4,9 Mkr (9,7 Mkr)
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med
block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling.

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Det gångna räkenskapsåret har varit en händelserik period för Eurocine
Vaccines.

Ny strategi

Under hösten 2018 tog vi beslut om en ny strategisk inriktning för
Bolaget, efter att vår tidigare inriktning mot nasala vacciner inte
producerat de resultat som vi förväntade. Det spår vi nu arbetar på
innefattar utvärdering av tre vaccinkandidater för traditionell
injicering, där vi efter genomförd utvärdering kunnat selektera två
vaccinkandidater för fortsatt preklinisk utveckling. Vi lyckades att
etablera avtalsrelationer med leverantörer av vaccinkandidater,
genomföra experimentella studier, utvärdering och selektering på
rekordkort tid.

Med andra ord befinner vi oss nu i en "turn-aroundfas" för Eurocine
Vaccines, där vi ser nya, mycket intressanta affärsmöjligheter med
injicerad vaccinering.

Selektering av vaccinkandidater

Tidigt i augusti kunde vi selektera två vaccinkandidater för fortsatta
prekliniska studier. Båda vaccinkandidaterna inriktas mot sexuellt
överförda sjukdomar i människa, där det i båda fallen dessutom saknas
förebyggande vacciner idag.

Den tredje vaccinkandidaten kan senare i höst komma att bli föremål
för en bidragsansökan. Det kan i så fall ske inom ramen för
samarbetet med den icke vinstdrivande organisationen i USA.

Block-busterpotential

Många intressenter inom vaccinmarknaden söker aktivt efter medel att
möta de stora behoven av förbättrade vacciner, särskilt i speciella
populationer såsom barn, ungdomar och äldre. I det sammanhanget är
teknologin utvecklad av Eurocine Vaccines väl positionerad och
erbjuder flera konkurrenskraftiga egenskaper.

En marknadsanalys, som vi låtit Globe Life Sciences Ltd. (London, UK)
genomföra, pekar på en mycket intressant potential inom båda de
marknadssegment som de två selekterade vaccinkandidaterna
representerar - en årlig försäljning på mer än en miljard USD för
vart och ett av segmenten, som båda återfinns inom sexuellt
överförbara smittsamma sjukdomar.

Fortsatt utveckling

Nu förbereder vi den fortsatta prekliniska utvecklingen, samtidigt som
vi ser över avtalsrelationen med respektive vaccinleverantör. Det
innebär sammantaget att jag ser fram emot den kommande hösten och
nästa år, för att fullfölja vår pågående "turn-around" av Eurocine
Vaccines. På vägen fram emot klinisk fas, och kommersialisering i
samarbete med partner i ett längre perspektiv, kommer vi att se en
rad aktiviteter. Vi bygger vidare på de styrkor vi har byggt upp i
Bolaget och som gör oss unika i den fas vi nu befinner oss.

· Vår teknologiplattform har sedan tidigare visats vara säker i
människa i fler än 400 försökspersoner.

· Prekliniska försök har visat att teknologiplattformen faktiskt
fungerar och den är dessutom kompatibel med olika typer av
vaccinantigen (olika struktur, storlek eller kemi) och antigen från
flera olika sjukdomstyper.

· En omfattande teknologiskt know-how uppbyggd i Bolaget, en bred
aktieägarbas och en omfattande erfarenhet av vaccinindustrin hos både
styrelsen och ledningen.

Flexibel och erfaren organisation

Under våren tog Pierre A. Morgon över ordförandeklubban i styrelsen.
Han har varit tongivande styrelseledamot sedan 2013 och har en
imponerande erfarenhet från den globala vaccinindustrin. Karl
Ljungberg, som vi har rekryterat som chef för preklinisk utveckling
har en bakgrund som klippt och skuren för de uppgifter som ligger
framför oss enligt vår nya strategi. Jag är mycket nöjd med att
arbeta med ett så kompetent och erfaret team i den fortsatta
utvecklingen. Vår flexibla organisation och arbetssätt har,
tillsammans med våra låga fasta kostnader, gjort att vi under året
snabbt har kunnat anpassa oss efter den ny strategin och kraftigt
minskat de specifika kostnader som har varit förknippade med den
tidigare inriktningen. Det har resulterat i mer än halverade
kostnader jämfört med förra räkenskapsåret.

Jag är också glad och tacksam över det stöd som ni aktieägare har
visat under det gångna året och ser fram emot att möta många av er
vid kommande aktieägarträffar.

Hans Arwidsson
Verkställande direktör

Resultat och ställning

Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -21,1 Mkr
(-42,5 Mkr) eller -0,21 kr (-0,70 kr) per aktie. För fjärde kvartalet
är resultatet efter skatt -3,4 Mkr (-8,3 Mkr) eller -0,02 kr (-0,12
kr) per aktie. Likvida medel vid räkenskapsårets utgång uppgick till
4,9 Mkr (9,7 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat
anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt
föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget med fokus
främst på injicerade vacciner. Den nya strategin beslutades sedan
utvecklingen av Immunose? FLU avbrutits

Styrelsen i Eurocine Vaccines har beslutat att bolaget i sin fortsatta
verksamhet ska fokusera på två strategiska områden, injicerade
vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära
vacciner.

Bolagets mål för det första halvåret 2019 har varit dels att
identifiera och utvärdera 3-4 vaccinkandidater som representerar 2-4
terapeutiska områden, dels att selektera 1-2 av dessa
vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling. I ett
pressmeddelande daterat 2018-11-14 offentliggjorde Eurocine Vaccines
omfattande information om bolagets nya strategi och bakgrunden till
den.

Den nya strategin beslutades av styrelsen sedan den kliniska
utvecklingen av bolagets nasala influensavaccinkandidat Immunose? FLU
avbrutits, baserat på en djupgående analys av immundata från den
senaste kliniska studien med Immunose? FLU i äldre vuxna, inklusive
omfattande feedback från externa rådgivare. Styrelsens bedömning var
att fortsatt utveckling skulle vara alltför kostsam och riskfylld för
ett litet bolag.

Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av tre
vaccinkandidater, som en del av den nya strategin

Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av tre
vaccinkandidater. Två av vaccinkandidaterna är nya vacciner mot
virussjukdomar i människa, varav den ena utvärderas i samarbete med
en icke vinstdrivande organisation i USA. Avtalet om den tredje
vaccinkandidaten, som är ett nytt förebyggande vaccin mot en
bakteriell sjukdom i människa, har tecknats med ett svenskt
universitet, forskare vid universitetet samt ett bolag.
Utvärderingarna utgör en del av bolagets nya strategi, enligt
beskrivning ovan.

Eurocine Vaccines har utsett Pierre A. Morgon till ordförande

Eurocine Vaccines styrelse har utsett styrelseledamoten Dr. Pierre A.
Morgon till ordförande för Eurocine Vaccines. Han ersatte Michael
Wolff Jensen som tidigare aviserade sin avgång. Pierre A. Morgon är
CEO (VD) i MRGN Advisors, styrelseordförande i Virometix, i
Theradiag, och Alma Biotherapeutics samt Regional partner i Mérieux
Développement. Han har mer än 28 års erfarenhet från
läkemedelsindustri, biologisk industri samt från vård-IT, både i
marknadspositioner (från nationell produktchef, ICI Pharma och
Synthelabo, Frankrike till Vice President, global marknadsstrategi
vid Sanofi Pasteur, Frankrike) och som affärsansvarig (från
affärsområdeschef hos Bristol-Myers Squibb och Schering Plough till
general manager för Yamanouchi och Bio Alliance Pharma). Vidare har
han praktisk erfarenhet av block-buster produkter i olika marknader,
länder och organisationer. Pierre A. Morgon är Doctor of Industrial
Pharmacy, Master of Business Law och Master of Business
Administration.

Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som chef för
preklinisk utveckling

Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som bolagets chef
för preklinisk utveckling från 1 juni 2019. Han ersätter chefen för
forskning och utveckling som slutar på egen begäran. Karl Ljungberg
är disputerad molekylärbiolog med lång erfarenhet av immunologi,
virologi och speciellt vaccinologi från Karolinska Institutet,
University of North Carolina och Folkhälsomyndigheten.

Eurocine Vaccines har utsett VD Dr. Hans Arwidsson till
styrelseledamot

I enlighet med valberedningens förslag beslutade bolagsstämman att
välja Hans Arwidsson till ny styrelseledamot. Dr. Hans Arwidsson är
VD i Eurocine Vaccines AB och har bred ledarerfarenhet från
läkemedelsindustrin, bland annat från Astra och AstraZeneca. Han är
apotekare och doktor i farmaceutisk vetenskap från Uppsala
Universitet, Master of Business Administration från Handelshögskolan
i Stockholm samt Certifierad styrelseledamot från Styrelseakademien.
Vidare är Hans Arwidsson styrelseordförande i Nanexa AB och <...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.