Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-07

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines beslutar om företrädesemission i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av d...

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB ("Eurocine Vaccines") har, med stöd
av bemyndigande från årsstämman, beslutat om genomförande av en
företrädesemission av units vilken initialt kan tillföra bolaget
högst cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras,
genom företrädesemissionen av units, vederlagsfria teckningsoptioner
av serie TO 3, vilka under juni 2020 berättigar innehavare att teckna
nya aktier till en emissionsrabatt om 30 procent mot genomsnittlig
volymviktad kurs i aktien. Även allmänheten ges möjlighet att delta i
företrädesemissionen. Kapitalet från föreliggande företrädesemission
av units är främst avsett att finansiera aktiviteter kopplade till
den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och
potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till
vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga
intresset för fortsatt utveckling. Inför företrädesemissionen har
styrelseledamöter och VD i bolaget ingått avtal om
teckningsförbindelser om totalt cirka 170 TSEK. Härutöver har
Eurocine Vaccines avtalat om garantiteckning (top-down) med två
externa parter om totalt cirka 3 MSEK. Sammanlagt har Eurocine
Vaccines därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar
(top-down) motsvarande cirka 21 procent av emissionsvolymen.
Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga
på bolagets (www.eurocine-vaccines.com), Spotlight Stock Markets
(www.spotlightstockmarket.se) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med
teckningstidens inledande.

Bakgrund och motiv för företrädesemissionen

Eurocine Vaccines beslutade under slutet av 2018 om en ny strategi för
bolagets verksamhet, samtidigt som utvecklingen av Immunose? FLU
avslutades. Den nya strategin innebär att bolaget fokuserar på
injicerade vacciner för humant bruk, vilka baseras på bolagets
teknologiplattform, Endocine?, som har dokumenterat god säkerhet i
människa. Vidare inkluderas både injicerade och nasala veterinära
vacciner. Sedan den nya strategin fastställdes har bolaget arbetat
målmedvetet och har till dags dato följt sin uppsatta plan. Hittills
har bolaget ingått tre avtal gällande vaccinkandidater; två som ska
förebygga olika virussjukdomar i människa och en som ska förebygga en
bakteriell sjukdom i människa. Bolaget har därefter, i augusti 2019,
erhållit ytterligare prekliniska data för vaccinkandidaterna och i
samband med detta beslutat att selektera två av vaccinkandidaterna
för fortsatta prekliniska studier, med målsättningen att inleda
klinisk utveckling med en av kandidaterna senast under i första
kvartalet 2021. Sjukdomen som denna vaccinkandidat inriktas mot är
klamydia, en sexuellt överförd bakteriell sjukdom för vilken
förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala
försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia
bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, där Gardasil
och Cervarix dominerar. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än
2,5 miljarder US-dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US-dollar
år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK). Styrelsen har
nu beslutat att genomföra en företrädesemission av units med
övergripande syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av de
selekterade vaccinkandidaterna. Med likviden från initial emission är
bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter
prioritet):

· Finansiera återbetalning av tidigare upptagen bryggfinansiering om
2 MSEK samt upplupen ränta (sammanlagt cirka 2,2 MSEK), cirka 15
procent.

· Förberedelser inför klinisk studie, regulatoriska prekliniska
studier och GMP-tillverkning, cirka 45 procent.

· Rörelsekapital för löpande drift av Bolaget, cirka 20 procent.
· Fortsatta prekliniska studier, cirka 10 procent.
· Affärsutveckling - både relationer med vaccinägare och potentiella
licenstagare, cirka 10 procent.

Med nettofinansieringen från inlösen av teckningsoptionerna under juni
2020 är bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat
efter prioritet):

· Fortsatta förberedelser inför klinisk studie, regulatoriska
prekliniska studier och GMP-tillverkning, cirka 70 procent.

· Rörelsekapital för löpande drift av bolaget, cirka 15 procent.
· Fortsatta prekliniska studier, cirka 5 procent.
· Affärsutveckling - både relationer med vaccinägare och potentiella
licenstagare, cirka 10 procent.

Den övergripande målsättningen för bolagets framtida verksamhet är att
förädla selekterad(e) vaccinkandidat(er) till en nivå där den är
attraktiv att licensiera för större vaccinbolag, för vidare
utveckling och kommersialisering. Efter nu genomförd selektering av
två vaccinkandidater, kommer fortsatta prekliniska tester att
utformas för att kunna ingå i ett dokumentationspaket för respektive
kandidat. Dokumentationspaketet kommer att sammanställas i syfte att
ansöka om genomförande av klinisk studie hos Läkemedelsverket eller
annan läkemedelsmyndighet för en av kandidaterna. Målsättningen är
att inleda klinisk studie med den första vaccinkandidaten i första
kvartalet 2021. I ett längre perspektiv är det styrelsens avsikt att
finna en licenstagare eller partner för den fortsatta utvecklingen.

- Det senaste året har varit en mycket viktig period för Eurocine
Vaccines. Vi arbetar nu på ett nytt spår som innefattar utvärdering
av tre vaccinkandidater för traditionell injicering, där vi efter
genomförd utvärdering kunnat selektera två vaccinkandidater för
fortsatt utveckling och förbättring med vår teknologiplattform
Endocine?. Nu förbereder vi den fortsatta prekliniska utvecklingen,
samtidigt som vi ser över avtalsrelationen med respektive
vaccinleverantör, så att den är rätt utformad inför det fortsatta
arbetet. Detta sammantaget gör också att det just nu finns en, enligt
vår bedömning, mycket intressant investeringsmöjlighet i Eurocine
Vaccines, dels på grund av vår pågående turn-around avseende den nya
strategin med injicerade vacciner, med värdeskapande aktiviteter i
närtid och dels genomförandet av kliniska studier och senare
kommersialisering i samarbete med partner i ett längre perspektiv.
Många intressenter inom vaccinmarknaden söker aktivt efter medel att
möta de stora behoven av förbättrade vacciner, särskilt i speciella
populationer såsom barn och äldre. I det sammanhanget är teknologin
som utvecklats av Eurocine Vaccines väl positionerad och erbjuder
flera konkurrenskraftiga egenskaper. Genom det kapital vi tillförs
genom föreliggande företrädesemission kommer vi att få möjlighet att
uppnå flera värdehöjande aktiviteter kopplade till den fortsatta
utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt
uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna
för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt
utveckling, säger Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine
Vaccines.

- Jag ser fram emot att gå vidare på den inslagna vägen och fortsätta
de utvärderingar av vaccinkandidater som vi har påbörjat och även
överväga ytterligare vaccinkandidater i vårt kontaktnät. Målet är att
på sikt bygga upp en pipeline av vaccinkandidater så att bolaget
alltid har projekt i olika utvecklingsfaser, säger dr. Karl
Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines.

Top-down-garanti och teckningsförbindelser

Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och
garantiåtagande, om totalt cirka 3,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 21
procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar
170 TSEK (cirka 1 procent) och garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK
(cirka 20 procent). Garantiteckningen är en s.k. "top-down-garanti"
eller "toppgaranti", vilket innebär att om exempelvis
företrädesemissionen tecknas till 80 procent verkställs
garantiteckning enbart för resterande 20 procent upp till fulltecknad
företrädesemission av units. Teckningsgarantin adderas således till
gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den sista teckningen i
företrädesemissionen. Genom detta förfarande blir således
emissionsgaranternas teckningsåtaganden inte avlastade som vid en
garantistruktur som avtalats upp till en viss nivå av aktuell
emission. För garantiteckningen utgår en kontant premieersättning om
femton procent.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 21 januari - 4 februari 2020.
· Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 16
januari 2020 är aktieägare i Eurocine Vaccines äger företrädesrätt
att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare
innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1)
uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av
en (1) ny unit.

· Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 46
462 990 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 14 775
230,82 SEK före emissionskostnader. En (1) unit består av sex (6)
aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO 3.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

· Teckningskurs: Teckningskursen är 0,3180 SEK per unit (priset per
aktie uppgår således till 0,0530 SEK). Teckningskursen grundar sig på
den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en
handelsperiod om 15 dagar till och med den 3 januari 2020 med en
emissionsrabatt om cirka 44 procent.

· Antal aktier innan emission: 232 314 953 aktier.
· Värdering (pre-money): cirka 12,3 MSEK
· Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight
Stock Market under perioden 21 januari 2020 till och med den 31
januari 2020.

· Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och
med den 21 januari 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i
slutet av februari 2020.

· Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina
uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en
maximal utspädning om cirka 54,5 procent genom företrädesemissionen
(beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen
dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad
emission).

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 i sammandrag

· De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 3 är planerade att
bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

· Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en
ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen uppgår till sjuttio
(70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien
enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.