Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines företrädesemission övertecknad

Den 4 februari 2020 avslutades teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s
("Eurocine Vaccines") företrädesemission av units.
Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 164 procent av
befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen
garantiteckning tas i anspråk). Eurocine Vaccines tillförs därmed
initialt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader.

Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande
teckningsoptioner i juni syftar framförallt till att finansiera den
fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och
potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till
vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga
intresset för fortsatt utveckling.

Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 7 februari 2020.

VD Hans Arwidsson kommenterar

"Vi gläds över det stora intresset för vår företrädesemission och vi
är tacksamma för de befintliga och nya ägarnas förtroende för den
verksamhetsplan bolaget fastställde under oktober 2018 och som vi
arbetar så hårt för att fullfölja. Med kapitalet från emissionen kan
vi nu fortsätta med högt momentum och verkställa planen. Både nära
förestående och långsiktigt värdeskapande aktiviteter ligger framför
oss på väg mot att inleda en klinisk studie med en av
vaccinkandidaterna under första kvartalet 2021."

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av units tecknades av befintliga aktieägare och
allmänheten till totalt cirka 24,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad
om cirka 164 procent. Garantiteckning behövde därmed inte tas i
anspråk. Totalt nyemitteras 278 777 940 aktier och 278 777 940
teckningsoptioner av serie TO 3 i företrädesemissionen. Eurocine
Vaccines tillförs därmed initialt cirka 14,8 MSEK före
emissionskostnader om cirka 1,9 MSEK (inklusive garantiersättning).
Totalt cirka 87 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med
företrädesrätt (inkluderat teckningsåtagande om cirka 1 MSEK). De som
tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 7
februari 2020.

Antal aktier och aktiekapital

När initial företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket
kommer antalet aktier i Eurocine Vaccines att uppgå till 511 092 893
och aktiekapitalet att uppgå till 1 277 732,8969 SEK. Härutöver
kommer det finnas 278 777 940 utestående teckningsoptioner av serie
TO 3.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock
Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat
företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av
februari 2020.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 3 (ISIN-kod:
SE0013668258) är beräknade att bli föremål för handel på Spotlight
Stock Market i slutet av februari 2020 eller snarast efter att
registrering av företrädesemission har skett hos Bolagsverket.
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie i Eurocine Vaccines under
perioden från och med 1 juni 2020 till och med 12 juni 2020.
Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70)
procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt
Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på
10 handelsdagar som slutar innan utnyttjandeperioden börjar. Eurocine
Vaccines kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den
första dagen i utnyttjandeperioden. Med hänvisning till gällande
lagstiftning får teckningskursen inte understiga aktiens kvotvärde
(0,002500 SEK) vid tidpunkten för aktieteckning.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till Eurocine Vaccines i samband med företrädesemissionen av units.
Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Eurocine Vaccines, vänligen kontakta:

Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot

E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com,

Telefon: 070-634 0171.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
februari 2020.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-foretra...
https://mb.cision.com/Main/11552/3030437/1190203.pdf

Författare AktieTorget News