Du är här

2017-10-13

Eurocine Vaccines: Eurocine Vaccines genomför företrädesemission av units till ett värde om ca 40 mkr

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) kallar till extra bolagsstämma
för att besluta om att bemyndiga styrelsen att genomföra en emission
av så kallade units med företräde för befintliga ägare och om att
ändra bolagsordningen. Vid full teckning tillförs Eurocine Vaccines
ca 40 miljoner kronor (mkr) före emissionskostnader.
Företrädesemissionen är täckt till 80% genom teckningsförbindelser
och garantier. Syftet med emissionen är att finansiera Bolagets
planerade fas I/II kliniska studie under influensasäsongen 2017/2018.

Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ)("Eurocine Vaccines" eller
"Bolaget") ämnar kalla till extra bolagsstämma den 10 november 2017
och föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra en
emission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga
aktieägare ("Företrädesemissionen"). Varje unit kommer att bestå av
en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption.

Styrelsen har för avsikt att med stöd av bemyndigandet besluta om
Företrädesemissionen inom en vecka efter det att den extra
bolagsstämman har hållits. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att fatta
beslut om Företrädesemissionen med följande villkor. Befintliga
aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna units i
förhållande till det antal aktier de äger. De som på avstämningsdagen
för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Eurocine
Vaccines kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie
som ägaren innehar i Bolaget. Hur många uniträtter som kommer att
krävas för att teckna en unit kommer att bestämmas av styrelsen vid
emissionsbeslutet.

Teckningskursen för varje unit i Företrädesemissionen kommer att
fastställas utifrån en rabatt[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1)
på minst 20% mot den genomsnittliga volymvägda betalkursen för
Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under den tvåveckorsperiod
som föregår styrelsens beslut om nyemission av units. Teckningskursen
kan dock i inget fall understiga 2,34 kronor per unit. Antalet
nyemitterade units i Företrädesemissionen kommer att vara det antal
som, baserat på den enligt ovan fastställda teckningskursen,
inbringar ett belopp som totalt motsvarar en teckningslikvid om ca 40
mkr. Vid full teckning tillförs Eurocine Vaccines ca 40 mkr före
emissionskostnader.

För att säkerställa att Företrädesemissionen tecknas i tillräcklig
utsträckning har Eurocine Vaccines ingått avtal om
teckningsförbindelser och emissionsgarantier med ett antal befintliga
och externa investerare om sammanlagt ca 32 mkr, motsvarande 80
procent av emissionsbeloppet.

Styrelsemedlemmen Pär Thuresson äger 387 500 aktier och avser att
teckna hela sin pro rata-andel i emissionen. Styrelsemedlemmen Jan
Sandström äger 150 000 aktier och avser att teckna halva sin pro
rata-andel i emissionen.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas fredagen den 10 november
2017 kl. 10.00. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO
rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och
äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det
nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets
huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och
immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god
grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska
studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under
kommande influensasäsong, 2017/2018.

Syftet med Företrädesemissionen är därför att tillföra finansiella
medel för att kunna genomföra den planerade kliniska studien samt att
driva verksamheten vidare. Parallellt fortsätter Eurocine Vaccines
det strukturerade arbetet att finna och välja rätt partner för
samarbete kring de senare faserna av utvecklingen.

Villkor för teckningsoptioner som ges ut inom ramen för
Företrädesemissionen

Bemyndigandet ger även styrelsen rätt att inom ramen för
Företrädesemissionen emittera teckningsoptioner som en del av den
unit som ska ges ut. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1)
ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 70 %
av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid
handel på AktieTorget under perioden 12 november 2018 till 23
november 2018. Med hänvisning till gällande lagstiftning får
teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten
för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna
ska ske under perioden 26 november 2018 till 7 december 2018. Det är
styrelsens avsikt att teckningsoptionerna ska noteras och tas upp
till handel på Aktietorget med start under det första kvartalet 2018.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

13 oktober 2017 Kallelse till extra bolagsstämma
10 november 2017 Extra bolagsstämma

17 november 2017 Formellt styrelsebeslut angående företrädesemission
21 november 2017 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
22 november 2017 Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla
uniträtter

23 november 2017 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla
uniträtter

24 november 2017 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
28 november t.o.m. 12 december 2017 Teckningsperiod
28 november t.o.m. 8 december 2017 Handel i uniträtter
28 november fram till dess att emissionen registreras hos
Bolagsverket, Handel i betalda tecknade units (BTU)

14 december 2017 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i
Företrädesemissionen

Ändring av Bolagets bolagsordning

Styrelsen avser vidare föreslå att bolagsstämman beslutar att ändra
lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets
aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) från att aktiekapitalet
skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor till
att vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor samt från
att antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000
till att vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman kommer att hållas fredagen den 10 november
2017 kl. 10.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen
23a, Konferensrum Air (entréplanet), i Solna. Fullständig kallelse
till den extra bolagsstämman offentliggörs i särskilt
pressmeddelande.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är
juridisk rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med
Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg den 13 oktober 2017.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Med rabatt avses här
rabatt mot TERP (Theoretical Ex-Rights Price), dvs. den teoretiska
aktiekursen efter avskiljning av teckningsrätterna.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO
rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och
äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det
nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets
huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och
immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god
grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska
studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under
kommande influensasäsong, 2017/2018.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt
utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/eurocine-vaccines-genomfor...
http://mb.cision.com/Main/11552/2367172/736039.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.