Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-19

Eurocine Vaccines: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 16.00 på
Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen 23a, Konferensrum
Air (entréplanet), i Solna.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 december
2015, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 14
december 2015 under adress Eurocine Vaccines AB (publ), "Årsstämma",
Fogdevreten 2, 171 65 Solna, per telefon 070-634 0171 eller via
e-post info@eurocine-vaccines.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta
sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom
exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid
stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas
anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller
bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.eurocine-vaccines.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 11
december 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2014/2015

9. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

12. Val av styrelse och styrelseordförande

13. Val av revisor

14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om valberedning

17. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat
(punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2014/2015 inte
lämnas samt att överkursfond, ansamlad förlust, inklusive årets
förlust, disponeras så att vinsten om 4 607 840 kronor överförs i ny
räkning.

Förslag till stämmoordförande, styrelse, revisor, arvode m.m. (punkt
2, 10-13)

Valberedningen föreslår följande:

Till ordförande för årsstämman föreslås advokat Mikael Smedeby.

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fyra stycken, utan
suppleanter. Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att
nästa årsstämma hållits föreslås totalt 375.000 kronor, varav 150.000
kronor till ordföranden och 75.000 kronor vardera till
styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Till
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av
Michael Wolff Jensen, Pierre A. Morgon, Jan Sandström och Pär
Thuresson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Michael Wolff
Jensen.

Valberedningen föreslår att det auktoriserade revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med
den auktoriserade revisorn Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.
Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta
beslut om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om nyemission av sammanlagt 5.000.000 aktier till
marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission
av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt
2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att
styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag
eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på
kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Styrelsens förslag till beslut om antagande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens
förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande
befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledningen avses
verkställande direktören och ledande befattningshavare i bolaget.
Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2015, eller
där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett
någon ersättningskommitté utan istället hanterar styrelsen i sin
helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor. Styrelsens
ledamöter skall ha rätt att fakturera bolaget för tjänster utöver
sitt styrelsearbete.

Motiv

Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan
rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till
bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett
långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga
förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och
prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl
individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den
individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall
beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall
vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad
av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på de
antal uppställda mål som individen uppfyllt. Den rörliga ersättningen
skall maximalt uppgå till 30 procent av fast lön för den
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Optionsprogram

Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida optionsprogram eller någon
annan form av aktierelaterat eller aktiekursrelaterat
incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Pension

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall ha
avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande
befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras
enbart på den fasta delen av lönen.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Anställningsavtal kan sägas upp med mellan tre och sex månaders
uppsägningstid. Vid den verkställande direktörens uppsägning gäller
vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid och sex
månaders avgångsvederlag. Vid uppsägning från den verkställande
direktörens sida gäller sex månaders uppsägningstid.

Styrelsen föreslår att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från
ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall
finns särskilda skäl för detta.

Styrelsens förslag till beslut om valberedning (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta en
valberedning i enlighet med nedanstående. Bolaget skall ha en
valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare
ledamöter, vilka skall representera de tre röstmässigt största
ägarna. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas
på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna,
förteckning över registrerade aktieägare per den 30 mars varje år.
Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear Sweden AB, och som
önskar utnyttja sin rätt, skall anmäla detta till styrelsens
ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande
skall snarast efter utgången av april månad sammankalla
representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget
till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen
på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart
valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före
årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår
sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare
i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode
skall inte utgå till valberedningens ledamöter. För det fall
väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter skall också
valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är 21.793.183, vilka samtliga har en röst
vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också
21.793.183.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till
annat koncernbolag.

Handlingar inför stämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt
styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 14-16
ovan kommer från och med torsdagen den 26 november 2015 att anslås på
bolagets hemsida, www.eurocine-vaccines.com, samt hållas tillgängliga
hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare
kostnadsfritt att sändas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

_____________________

Solna i november 2015

Eurocine Vaccines AB (publ)

Styrelsen

----------------------------------------------...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.