Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Eurocine Vaccines: Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Igår den 20 december 2018 hölls årsstämma i Eurocine Vaccines AB
("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för
räkenskapsåret 2017/2018, att överkursfond, ansamlad förlust,
inklusive årets förlust, disponeras så att förlusten om 7 460 724
kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2017/2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret
2017/2018.

Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter
utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter; Michael Wolff
Jensen (omval), Pierre A. Morgon (omval), Pär Thuresson (omval) och
Jan Sandström (omval). Stämman beslutade vidare att omvälja Michael
Wolff Jensen som styrelseordförande.

Stämman beslutade även att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Lars
Kylberg som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 450
000 kronor, varav 180 000 kronor till ordföranden och 90 000 kronor
vardera till styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.
Stämman beslutade även att arvode till revisor ska utgå enligt
löpande räkning.

Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande att
bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för Bolagets
aktiekapital och antal aktier ändras.

Minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Stämman beslutade, mot bakgrund av att 3 317 359 aktier tecknades med
stöd av teckningsoptioner under perioden 26 november till den 7
december 2018, att minska aktiekapitalet med ca 4 745 387,79 kronor.
Minskningen av aktiekapitalet ska ske för täckande av förlust utan
indragning av aktier.

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle under
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier
med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt detta bemyndigande.

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av sammanlagt 20 000 000 aktier till marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt
ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv
av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på
kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt det förslag till riktlinjer som framgår av
kallelsen till årsstämman.

Inrättande av valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med det
förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
december 2018.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen
teknologiplattform för att utveckla vacciner.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att
identifiera och utvärdera 3-4 vaccinkandidater som representerar 2-4
terapeutiska områden samt att selektera 1-2 av dessa vaccinkandidater
som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/11552/2705614/967311.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.