Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Eurocine Vaccines: Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 19 december 2019 hölls årsstämma i Eurocine Vaccines AB
("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades.

Fastställande av resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för
räkenskapsåret 2018/2019, att överkursfond, ansamlad förlust,
inklusive årets förlust, disponeras så att förlusten om 6 050 033
kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2018/2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret
2018/2019.

Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter
utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande ordinarie
ledamöter: Pierre A. Morgon (omval), Pär Thuresson (omval), Hans
Arwidsson (omval), Jan Sandström (omval) och Emanuele Montomoli
(nyval). Stämman beslutade vidare att omvälja Pierre A. Morgon som
styrelseordförande.

Stämman beslutade även att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Lars
Kylberg som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 180 000
kronor till ordföranden och 90 000 kronor vardera till
styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Stämman beslutade
även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt det förslag till riktlinjer som framgår av
kallelsen till årsstämman.

Inrättande av valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med det
förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller
teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Emissionsbeslut i enlighet med detta bemyndigande kan ske mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
att teckning kan ske med andra villkor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier
motsvarande högst femton (15) procent av vid var tid utestående
aktier. Emissionsbeslut i enlighet med detta bemyndigande kan ske mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller att teckning kan ske med andra villkor.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner
med sin egen teknologiplattform Endocine?, vilka senare licensieras
till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen.
Teknologiplattformen Endocine? kan också erbjudas till andra företag
för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i
Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/kommunike-fran-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/11552/2995411/1165090.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.