Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Eurocine Vaccines: Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines ("Bolaget") har den 10 november 2017 hållit extra
bolagsstämma varvid stämman beslutade enhälligt dels att anta en ny
bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet
aktier höjdes), dels att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
emission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Villkoren för bemyndigandet är i korthet:

· Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om företrädesemission
av s.k. units, varav varje unit består av (1) nyemitterad aktie i
Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie
"Units 2017".

· Teckningskursen för varje unit i företrädesemissionen kommer att
fastställas utifrån en rabatt på minst 20 % mot den genomsnittliga
volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget
under den tvåveckorsperiod som föregår styrelsens beslut om
nyemission av units, avrundat nedåt till närmast helt ental öre.
Teckningskursen kan dock i inget fall understiga en teckningskurs om
2,34 kronor per unit.

· Styrelsen ska kunna besluta om att högst ge ut det antal units
som, baserat på den enligt ovan fastställda teckningskursen,
inbringar ett belopp som totalt motsvarar en teckningslikvid om 42
000 000 kronor.

· Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i
Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 70 % av den
genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel
på AktieTorget under perioden 12 november 2018 till 23 november 2018.
Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock
inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under
perioden 26 november 2018 till 7 december 2018. För
teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen
bestämmer.

· Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på
marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren
i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande.

Eurocine Vaccines avser att genomföra en företrädesemission av units i
enlighet med stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen.
Emissionslikviden kommer att användas för att genomföra den planerade
kliniska studien i äldre under influensasäsongen 2017/2018.

- Dagens extra stämma fattade de beslut som ger bolagets styrelse
bemyndigande att besluta om och genomföra finansieringen av den
planerade kliniska studien i äldre. Det är ett viktigt steg för att
förverkliga vår snäva plan, att genomföra studien redan under den
kommande influensasäsongen, 2017/2018, säger Hans Arwidsson, VD för
Eurocine Vaccines.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™
för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO
rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och
äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det
nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets
huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och
immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god
grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska
studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under
kommande influensasäsong, 2017/2018.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt
utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och
www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eurocine-vaccines/r/kommunike-fran-extra-bolag...
http://mb.cision.com/Main/11552/2388220/749828.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.