Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-25

Euroinvestor.com A/S: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ("Selskabet
") indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet

Torsdag den 16. april 2015, kl. 10.00

på Selskabets adresse

Philip Heymans Allé 5, 5., 2900 Hellerup

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Bestyrelsen har udpeget advokat Claus Abildstrøm som dirigent for
generalforsamlingen.

Ad 2 Godkendelse af årsrapport

Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:
www.euroinvestor.dk/investor.

Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Overskuddet for regnskabsåret 2014 foreslås overført til næste regnskabsår.
Det stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2014.

Ad 4 Forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere

Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen og Peter
Daugaard Svendsen opstiller til genvalg. Søren Alminde genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår, at Christian Seidelin vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
Christian Seidelin er uddannet HD i Udenrigshandel på CBS, og har i dag
300.000 stk. aktier i Euroinvestor.com A/S

Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv:

Ulrik Tofte Jensen har øvrige bestyrelsesposter:

Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

Iboligen ApS (bestyrelsesmedlem)

Danstar Holdings (bestyrelsesformand)

Peter Riggelsen har øvrige bestyrelsesposter:

Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

Rimeco Finance Aktieselskab, (direktør og bestyrelsesmedlem)

Nordic Platform P/S, (bestyrelsesformand)

Rimeco Staal Anpartsselskab, (bestyrelsesmedlem)

APP Holding ApS, (direktør)

P. Riggelsen Anpartsselskab, (direktør)

Rimeco Aktieselskab, (bestyrelsesmedlem)

Sønderborg Lufthavn, (bestyrelsesmedlem)

Foreningen af aktionærer i OW-Bunker A/S (bestyrelsesmedlem)

Peter Daugaard Svendsen øvrige bestyrelsesposter:

Boliga ApS (bestyrelsesmedlem)

Daugaard Holding ApS, (direktør)

Daugaard Ejendomsinvest ApS, (direktør)

Mhousing ApS, (bestyrelsesmedlem)

Daugaard Biler A/S, (bestyrelsesmedlem)

Daugaard Biler A/S, (direktør)

Horison Rejser ApS, (bestyrelsesmedlem)

Leasingcar I ApS (direktør)

Daugaard Biler II A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)

Daugaard Biler III (bestyrelsesmedlem og direktør)

CarRental A/S (bestyrelsesmedlem og direktør)

Christian Seidelin har øvrige bestyrelsesposter:

ActionPlanner A/S (bestyrelsesmedlem)

TG Partners IV P/S (bestyrelsesmedlem)

Woolspire ApS (bestyrelsesformand)

Promentum Capital A/S (bestyrelsesformand)

CBS Holding ApS (direktør)

Ad 6 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 7 Eventuelt

Der foreligger ingen punkter fra bestyrelsen.

Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, advokat Claus Abildstrøm bemyndiges til -
i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som
træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse
at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

***

Vedtagelseskrav

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages ved flertal blandt de afgivne
stemmer.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller
e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse
hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom.

Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside:
www.euroinvestor.dk/investor.

Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapporten,
oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved
fuldmagt eller brev, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets
kontor og på Selskabets hjemmeside,www.euroinvestor.dk/investor, senest 3
uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Selskabets kapital

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 20.265.249
fordelt i kapitalandele á kr. 1,00. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én
stemme.

Møde- og stemmeret

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren
besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller
har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i
ejerbogen, senest en uge før generalforsamlingen, dvs.torsdag den 9. april
2015, kl. 23.59
.

Kun aktionærer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation
rekvireressenest fredag den 10. april 2015, kl. 23.59
ved tilmelding på aktionærportalen på Selskabets hjemmeside:
www.euroinvestor.dk/investoreller til Computershare A/S på fax +45 45460998
eller ved e-mail til:gf@computershare.dk.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge
at:

* give skriftlig og dateret fuldmagt til navngiven tredjemand; eller
* afgive brevstemme.

Brevstemmer skal være afgivet elektronisk eller være modtaget af Computershare
A/S på fax +45 45460998 eller ved e-mail tilgf@computershare.dk,senest fredag
den 10. april 2015, kl. 23.59.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og
fuldmagt. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Tilmeldingsblanket samt fuldmagt- og brevstemmeblanket findes på Selskabets
hjemmesidewww.euroinvestor.dk/investor.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærerne anmodes om at fremsende eventuelle spørgsmål til dagsordenen
skriftligt til Selskabets hjemmeadresse eller via e-mail til: Carsten
Bach;cb@euroinvestor.com, att.: Direktionen. Besvarelsen kan ske skriftligt
eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser
vil være tilgængelige på Selskabets hjemmesidewww.euroinvestor.dk/investor.

Spørgsmål vedrørende denne indkaldelse kan rettes til: Carsten Bach, på
e-mail;cb@euroinvestor.com

Hellerup, 25. marts 2015

Bestyrelsen

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Euroinvestor.com A/S via Globenewswire

HUG#1906070

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.