Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

European Entertainment Intressenter BidCo AB: European Entertainment Intressenter BidCo AB lämnar ett rekommenderat offentl...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

PRESSMEDDELANDE

18 december 2018

European Entertainment Intressenter BidCo AB[1] ("EE Intressenter"
eller "Budgivaren"), ett bolag gemensamt kontrollerat av ett
konsortium bestående av Bridgepoint Advisers Limited som agerar som
manager för och på uppdrag av kommanditbolagen (eng. limited
partnerships) omfattande Bridgepoint Europe VI Fund ("Bridgepoint"),
Prunus Avium Ltd[2], Klein Group AS[3], Audere est Facere AS[4],
Pontus Lindwall, Berkay Reyhan och Can Yilanlioglu ("Konsortiet"),
offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande
till aktieägarna i Cherry AB (publ) ("Cherry" eller "Bolaget") att
överlåta samtliga aktier av serie A och serie B i Cherry som inte
innehas av Konsortiet till ett pris av 87 kronor per aktie
("Erbjudandet"). Priset i Erbjudandet kan inte höjas av EE
Intressenter. Aktierna av serie B i Cherry är noterade på Nasdaq
Stockholm. Aktierna av serie A i Cherry är onoterade.

Erbjudandet i korthet

· Aktieägarna i Cherry erbjuds ett kontant vederlag om 87 kronor för
varje aktie av serie A och serie B i Bolaget som inte innehas av
Konsortiet. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga
aktier i Cherry, uppgår till 9 193 miljoner kronor.[5] EE
Intressenter kommer inte att höja erbjudandepriset. Genom detta
uttalande kan EE Intressenter, i enlighet med Nasdaq Stockholms
Takeover-regler ("Takeover-reglerna"), inte höja priset i
Erbjudandet.

· Erbjudandet är fullt finansierat genom en kombination av kapital
från Bridgepoint och de andra medlemmarna av Konsortiet samt
skuldfinansiering från Ares Management Limited ("Långivaren").

· Cherrys oberoende budkommitté[6] (den "Oberoende Budkommittén")
rekommenderar aktieägarna i Cherry att acceptera Erbjudandet baserat
på bland annat ett utlåtande från KPMG om skäligheten av Erbjudandet
(en s.k. fairness opinion) enligt vilket Erbjudandet är skäligt för
Cherrys aktieägare ur finansiell synvinkel.

· Erbjudandet motsvarar en premie om:
· 20,0 procent för aktierna jämfört med stängningskursen för
Cherrys aktie av serie B på Nasdaq Stockholm den 17 december 2018,
vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av
Erbjudandet;

· 59,6 procent för aktierna jämfört med stängningskursen för
Cherrys aktie av serie B på Nasdaq Stockholm den 15 oktober 2018,
vilket var dagen före Budgivaren presenterade sitt indikativa
icke-bindande budbrev för Bolagets styrelse; och

· 28,0 procent för aktierna jämfört med den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för Cherrys aktie av serie B på Nasdaq
Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet
av Erbjudandet.

· Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner som innehas av Cherrys
dotterbolag eller anställda, eller rättigheter som lämnats av Cherry
till dess anställda enligt något incitamentsprogram implementerat av
Cherry. EE Intressenter har för avsikt att behandla deltagare i
sådana program eller innehavare av teckningsoptioner skäligt i
samband med Erbjudandet.

· Vid offentliggörandet av Erbjudandet äger Budgivaren inga aktier i
Cherry, medan medlemmarna av Konsortiet äger 50 100 368 aktier,
motsvarande cirka 47,4 procent av aktierna och 37,9 procent av
rösterna i Bolaget.[7] Samtliga aktier i Cherry som ägs eller annars
kontrolleras av medlemmar i Konsortiet kommer att överlåtas till EE
Intressenter i utbyte mot nyemitterade aktier i EE Intressenter i
samband med att Erbjudandet fullföljs.

· Aktieägare i Cherry, inklusive aktieägare från grundarfamiljerna,
som representerar cirka 11,6 procent av aktierna och 28,5 procent av
rösterna i Bolaget har, på vissa villkor, åtagit sig att acceptera
Erbjudandet.

· Det totala antalet aktier som kontrolleras av Konsortiet,
tillsammans med aktier som täcks av åtaganden att acceptera
Erbjudandet, motsvarar totalt cirka 59,1 procent av aktierna och 66,5
procent av rösterna i Cherry.

· Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 20
december 2018 till och med den 23 januari 2019.

· Fullföljande av Erbjudandet är, bland annat, villkorat av att
Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att EE Intressenter blir
ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet
aktier i Cherry och att ingen annan offentliggör ett erbjudande om
förvärv av aktier i Cherry på villkor som är mer förmånliga för
aktieägarna i Cherry än Erbjudandet.

· Minoritetsägarna i Cherrys dotterbolag Yggdrasil AB har gentemot
Cherry ensidigt åtagit sig att efterge vissa av de rättigheter som
enligt avtal mellan minoritetsägarna och Cherry annars skulle ha
tillkommit minoritetsägarna vid fullföljd av Erbjudandet.

Mika Herold, Partner på Bridgepoint Advisers Limited, kommenterade å
Konsortiets vägnar:

"Vi har följt Cherry under en lång tid och har stor respekt för den
framgång som Cherry och dess ledningsgrupper har uppnått genom sin
förmåga att driva innovation inom spelsektorn. Vi tror dock att det
är enklare att närma sig många av de möjligheter och utmaningar som
Cherry och dess dotterbolag står inför i en privat miljö, och med en
mer gynnsam kapitalstruktur. Den föränderliga regulatoriska miljön
kommer, tillsammans med nödvändiga åtgärder för att försvara och öka
Cherrys marknadsandel över tid, att kräva omfattande investeringar.
Vi har presenterat ett ekonomiskt attraktivt erbjudande för
aktieägarna, vilket bekräftas av stödet vi har fått från några av
Cherrys största aktieägare. Vi är övertygade om att medlemmarna av
konsortiet kommer att vara ansvarsfulla ägare till verksamheten och
för de anställda framöver."

Bakgrund till och motiv för Erbjudandet

Cherry är ett av Skandinaviens äldsta spelbolag, med en verksamhet som
sträcker sig tillbaka till 1963. Cherry investerar i, äger och
utvecklar snabbväxande företag inom spel, media och underhållning.
Den diversifierade verksamhetsstrukturen har utvecklats bland annat
till följd av Cherrys strategi att kontinuerligt utveckla
verksamheten genom förvärv. Idag består koncernen av fem
affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing,
Game Technology och Restaurangcasino.

Bridgepoint har följt Cherry under en lång tid och har, tillsammans
med de andra medlemmarna av Konsortiet, stor respekt för den framgång
som Cherry och dess dedikerade ledningsgrupper har uppnått genom att
driva innovation inom spelsektorn.

Medlemmarna av Konsortiet anser att många av de utmaningar som möter
Cherry och dess dotterbolag, inklusive den föränderliga regulatoriska
miljön och en fortsatt internationell expansion, är enklare att närma
sig i en privat miljö och med en mer flexibel kapitalstruktur. Vidare
anser medlemmarna av Konsortiet att Cherry kommer kunna maximera
värden genom att fokusera på att driva de enskilda affärsenheternas
utveckling istället för att styra den sammanslagna enheten som ett
noterat bolag.

Bridgepoint avser tillhandahålla den nödvändiga externa finansieringen
för Konsortiet, inklusive ytterligare kapital och resurser att
investera i affärsområdena för att stödja tillväxt och en mer
omfattande förvärvsstrategi.

Bridgepoint och de andra medlemmarna av Konsortiet sätter ett stort
värde på Cherrys ledning och anställda och förväntar sig att
Erbjudandet kommer att stödja fortsatt tillväxt och skapa långsiktigt
positiva effekter för Cherry och dess anställda, kunder samt övriga
som påverkas av Cherrys verksamheter. EE Intressenter har inte fattat
några beslut som förutses föranleda att Erbjudandets genomförande får
effekter på Cherrys eller EE Intressenters organisationer,
ledningsgrupper eller anställda, inklusive deras anställningsvillkor,
eller de platser på vilka Cherry respektive EE Intressenter bedriver
sina verksamheter.

Erbjudandet

Budgivaren erbjuder aktieägarna i Cherry ett kontant vederlag om 87
kronor för varje aktie av serie A och serie B i Bolaget som inte
innehas av Konsortiet. EE Intressenter kommer inte att höja
erbjudandepriset. Genom detta uttalande kan EE Intressenter, i
enlighet med Takeover-reglerna, inte höja priset i Erbjudandet. Något
courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Det totala antalet aktier i Cherry uppgår till 105 668 026, varav 4
988 000 aktier av serie A och 100 680 026 aktier av serie B.
Erbjudandet omfattar samtliga aktier i Cherry som inte innehas av
Konsortiet. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga
aktier i Cherry, uppgår till 9 193 miljoner kronor.[8]

Budpremie

Erbjudandet motsvarar en premie om 20,0 procent för aktierna jämfört
med stängningskursen för Cherrys aktie av serie B på Nasdaq Stockholm
den 17 december 2018, vilket var den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet, 59,6 procent för aktierna jämfört
med stängningskursen för Cherrys aktie av serie B på Nasdaq Stockholm
den 15 oktober 2018, vilket var dagen före Budgivaren presenterade
sitt indikativa icke-bindande budbrev för Bolagets styrelse och 28,0
procent för aktierna jämfört med den volymviktade genomsnittliga
betalkursen för Cherrys aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under de
senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Åtaganden från aktieägare i Cherry

EE Intressenter har erhållit åtaganden att acceptera Erbjudandet från
följande aktieägare i Cherry:

· Berit Lindwall, vars totala ägande uppgår till 531 360 aktier,
fördelat på 448 800 aktier av serie A och 82 560 aktier av serie B,
motsvarande cirka 0,5 procent av aktierna och 3,0 procent av rösterna
i Bolaget;

· Lars Kling, vars totala ägande uppgår till 3 178 000 aktier,
fördelat på 1 478 000 aktier av serie A och 1 700 000 aktier av serie
B, motsvarande cirka 3,0 procent av aktierna och 10,9 procent av
rösterna i Bolaget;

· Per Hamberg och Hamberg Förvaltning AB, vars totala ägande uppgår
till 3 617 770 aktier, fördelat på 1 478 105 aktier av serie A och 2
139 665 aktier av serie B, motsvarande cirka 3,4 procent av aktierna
och 11,2 procent av rösterna i Bolaget;

· KGI AS, vars totala ägande uppgår till 3 000 000 aktier av serie
B, motsvarande cirka 2,8 procent av aktierna och 2,0 procent av
rösterna i Bolaget;

· Jonas Cederholm,...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.