Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Everysport Media Group: Delårsrapport APRIL - JUNI 2018 Everysport Media Group AB

Kraftigt förbättrat resultat och expansion till Nordamerika

Sammanfattning andra kvartalet 2018:

· Nettoomsättning: 25,2 mkr (25,0 mkr)

· Rörelseresultat (EBITDA) 2,6 mkr (-1,0 mkr)
· Resultat efter skatt: -0,6 mkr (-5,1 mkr)
· Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,05 kr)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 0,9 mkr (-1,5 mkr)

Sammanfattning första halvåret 2018:

· Nettoomsättning: 45,2 mkr (47,1 mkr)
· Rörelseresultat (EBITDA) 4,0 mkr (-0,5 mkr)
· Resultat efter skatt: -2,6 mkr (-8,5 mkr)
· Resultat per aktie: -0,02 kr (-0,08 kr)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 5,3 mkr (-0,9 mkr)

[image][image]

VD, Hannes Andersson, har ordet:

ESMGs positiva utveckling fortsatte under det andra kvartalet, med en
resultatförbättring om 3,6 mkrmot föregående år. Det är det fjärde
kvartalet i rad med ett underliggande positivt EBITDA-resultat och
precis som under det första kvartalet har tillväxt skett i produkter
med högre marginal, samtidigt som olönsamma projekt rensats bort och
kostnadsnivåer reducerats. Under det första halvåret uppnåddes därmed
ett rörelseresultat (EBITDA) om 4,0 mkr (-0,5 mkr) och ett kassaflöde
från rörelsen om 5,3 mkr(-0,9 mkr).

Koncernens mediaprodukter påverkades under kvartalet positivt av
fotbolls-VM och det stora intresset kring hockey-VM och NHL-draften.
Besöksrekord uppnåddes på sidor som EliteProspects, HockeySverige och
FotbollDirekt.

Före sommaren meddelade vi att ESMG etablerar sig och öppnar kontor i
Nordamerika, vilket skedde i anslutning till att EliteProspects
lanserade sin Premium-produkt. Lanseringen av EP Premium var lyckad
och antalet prenumeranter från både Europa och Nordamerika växer
stadigt.

Vi ser en tillväxt i vår konsumentförsäljning, vilken vi lägger än mer
resurser på under hösten. Vi stärker vårt team och har bland annat
rekryterat en ny ansvarig för CRM och Digital Marketing, som kommer

att utgå från vårt kontor i USA. Vi är övertygade om att detta kommer
att bidra till en fortsatt tillväxt för gruppen. Lönsamhet på kort
sikt skall fortsatt säkerställas i kombination med lansering av en
rad nyautvecklingsprojekt, med start redan i det tredje kvartalet.
ESMG ska stärka sin position som mötespunktför sport, spel och media
både i Sverige och internationellt.

Under årets första sex månader har vi arbetat hårt med att positionera
koncernen inom produktområdena Content och Media. Nya
content-samarbeten som www.bringtheaction.se (MobileBet) är exempel
på innehållsaffärer som nu växer fram och som också lanserades under
det andra kvartalet. Vi har blivit ett naturligt val för spelbolag
som vill vara aktiva inte bara i Sverige, utan i Norden och även
utanför. Licenssystemet som införs i Sverige från årsskiftet har
inneburit att förfrågningar kommit in frånspelbolag som tidigare inte
varit aktiva på den svenska marknaden, men nu planerar att etablera
sig.Högkvalitativt innehåll och en bred räckvidd inom sport sätter då
ESMG i en bra position som leverantör.

Från årsskiftet får även de befintliga aktörerna på den svenska
spelmarknaden Svenska Spel och ATG, tillika befintliga kunder till
ESMG, möjlighet att utöka sitt produktutbud och konkurrera inom fler
produktsegment. Det skapar nya affärsmöjligheter för koncernen och vi
har stark tilltro till att licenssystemet medför en ökad efterfrågad
från nya såväl som från befintliga kunder.

Framåtblickande uttalande

Gruppens målsättning är att, under 2018 kvartalsvis, fortsätta att
leverera ett positivt EBITDA-resultat.Detta huvudmål kan, under 2018,
medföra att omsättningstillväxten blir svag eftersom att olönsamma
projekt och affärer fasas ut. Samtidigt som lönsamhet på kort sikt
skall säkerställas kommer flertalet utvecklingsprojekt initieras och
lanseras under 2018. Dessa nya projekt i kombination med en stabil
underliggande lönsamhet skall skapa förutsättningar för gruppens
långsiktiga tillväxt och värdeskapande.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens
slut

·
Under andra kvartalet förvärvade Everysport Media Group (publ.)
Sveriges ledande mediasajt för innebandy, Innebandymagazinet. Genom
inkråmsköpet förstärker Everysport Media Group (publ.).sin position
inom sportrelaterad media och slutkundsintäkterna växer genom 3 000
prenumeranter.

·
Årsstämma hölls den 15 maj. I enlighet med valberedningens förslag
omvaldes till ordinarie styrelse ledamöter Michael Hansen, Johan
Ejermark, Göran af Klercker, Paul Fischbein, Carl Gyllfors och
Charlotte Gustafsson. Paul Fischbein omvaldes till
styrelseordförande. Tidigare styrelseledamoten Gustaf Karling hade
sedan tidigare avböjt omval.

·
Expansion till Nordamerika genomfördes under det andra kvartalet där
en lokal organisation väntas vara på plats under andra halvåret.

·
Dotterbolaget Elite Prospects som äger världens största databas av
spelarstatistik inom hockey lanserade under juni månad sin globala
premium produkt i samband med NHL draften.

[image]

Omsättning, resultat och finansiell ställning under april - juni 2018.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen var något högre under det andra kvartalet 2018 i
jämförelse med samma kvartalföregående år, 25,2 mkr (25,0 mkr).

Nettoomsättningsökningen beror främst på ökad försäljning på
koncernens mediesajter i sambandmed fotbolls-vm, hockey-vm och
NHL-draften, men vi ser också en viss tillväxt inom
konsumentsför-säljningen. Olönsamma produkter har även rensats bort
vilket ger en negativ effekt på omsättningen jämfört med samma
kvartal föregående år, trots det har nettoomsättningen varit högre
jämfört med samma kvartal föregående år. Sammanfattningsvis har
omsättningen i produkter med en högremarginal varit större jämfört
med föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBITDA) för det andra kvartalet uppgick till 2,6
mkr (-1,0 mkr).

Det förbättrade rörelsekapitalet är dels ett resultat av
effektiviseringsåtgärder av organisationen menframförallt en ökad
försäljning av produkter med högre marginal.

EBIT uppgick för andra kvartalet 2018 till -0,5 mkr (-4,9 mkr).
EBIT-resultatet under andra kvartalet 2018påverkas av planenliga
avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt om -3,1 mkr (-3,9
mkr).

Avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt kommer att fortsätta
framåt så länge bolaget tillämpar K3-regelverket och det finns
goodwill och balanserade utvecklingsprojekt. Avskrivningarna är inte
kassaflödespåverkande.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgår under kvartal två till 0,5
mkr (0,2 mkr)

Finansiell ställning, likviditet eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett
eget kapital om 18,0 mkr (34,1 mkr) och en soliditet om 30% (33%).

Likvida medel vid periodens utgång var 4,0 mkr (1,9 mkr).

Jämfört med föregående kvartal har en omklassificering av ett externt
lån genomförts, 5,9 mkr (90% av lånet) har klassificeras om från
kortsiktigt till långsiktigt då det amorteras av över en 10-års
period medstart 2018-12-31.

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 juni 2018 var 112 580 948 aktier utgivna.
Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Bolaget har även ett utestående konvertibellån om 4 000 000 kr med
maximal teckningsrätt om 5 000 000 aktier av serie A.
Konverteringskursen ska vara 85% av den genomsnittliga volymvägda
kursen under den period om 20 handelsdagar innan anmälan om
konvertering har skickats till Everysport Media Group.
Konverteringskursen får dock inte understiga det högsta av kvotvärdet
per aktie och0,80 kronor.

Styrelsen beslöt efter bolagsstämmans godkännande 2015-12-22 att
tilldela intresserade anställda samt styrelseledamöter 5 699 996
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny
aktie i bolaget till kursen 0,54 kr per aktie. Utnyttjande av
teckningsoptionerna skall kunna ske underperioden från och med den 2
februari 2018 till och med den 2 februari 2019. De nya aktierna skall
gerätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Beslut har, genom extra bolagsstämma 2018-01-16, fattats att anta ett
incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till
verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare
ochvissa anställda inom Everysport Media Group (publ.).
Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847
teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till
kursen 0,57 kr per aktie.

Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från
och med den 13 januari 2020 till och med den 13 juni 2020.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning uppgår till 130 035
791 st.

Vid första kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 978
aktieägare.

Personal

Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick under
andra kvartalet till 62 stycken.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups
(publ.) revisor.

Kommande rapporttillfällen:

Delårsrapporten för perioden juli-september 2018 kommer att publiceras
den 25 oktober 2018. Everysport Media Groups finansiella rapporter
publiceras på bolagets webbplats www.esmg.se

Stockholm 2018-08-22

Hannes Andersson

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Hannes Andersson
Verkställande Direktör
Tel: 0707-36 56 25
E-post: hannes.andersson@esmg.se

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB
(publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:a
augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/everysport-media-group/r/delarsrapport-april--...
http://mb.cision.com/Main/13975/2597660/895350.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.