Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Everysport Media Group: Delårsrapport juli - sept 2017

Sammanfattning juli-sept 2017

Nettoomsättning: 22,6 mkr (17,4 mkr), tillväxt: 29%

Rörelseresultat (EBITDA) exklusive engångsposter: 0,5 mkr (1,0 mkr)

Rörelseresultat, (EBITDA) inklusive engångsposter: -2,4 mkr (1,0 mkr)

Resultatet efter skatt: -11,1 mkr (-2,6 mkr)

Resultatet per aktie: -0,10 kr (-0,03 kr)

(jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Sammanfattning januari-sep 2017

Nettoomsättning: 69,6 mkr (41,9 mkr), tillväxt: 66%

Rörelseresultat (EBITDA) exklusive engångsposter: 0,0 mkr (0,0 mkr)

Rörelseresultat (EBITDA) inklusive engångsposter: -2,9 mkr (0,0 mkr)

Resultatet efter skatt: -19,5 (-6,5 mkr)

Resultatet per aktie: -0,17 kr (-0,08 kr)

(jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet och efter periodens
slut

Hannes Andersson har utsetts till ny VD.

VD-ord

Under mina första två? månader som VD har jag fokuserat mycket på att,
i detalj, granska våra verksamheter. Vi har en mycket stark position
på marknaden och vår plattform, med ca 2 miljoner unika besökare i
veckan, utgör grunden för vår framtida strategi. Men några utmaningar
har emellertid också identifierats vilka snabbt har adresserats.

Under det tredje kvartalet uppnådde gruppen en nettoomsättning om 22,6
mkr (17,4 mkr) vilket för perioden januari-september innebär en total
nettoomsättning om 69,9 mkr (41,9 mkr). EBITDA-resultatet före
engångsposter är positivt, 0,5 mkr, i det tredje kvartalet. Det är
förstås väldigt viktigt att det underliggande rörelseresultatet är
positivt eftersom det skapar goda förutsättningar för framtida
tillväxt.

Som en konsekvens av de omställningar som vår översyn resulterat i,
har vi kostnadsfört poster av engångskaraktär motsvarande ca 2,9 mkr.
Dessa engångskostnader kan i huvudsak hänföras till omstrukturering,
exempelvis byte av VD och andra personer i ledande ställning. Dessa
åtgärder har påverkat resultatet negativt under det tredje kvartalet.
Rörelseresultatet (EBITDA) för det tredje kvartalet, inklusive dessa
engångsposter, var därmed -2,4 mkr (1,0 mkr)

Vår översyn har även lett till beslutet att införa en mer återhållen
syn på? flera aspekter kring redovisningsprinciper. Detta medförde en
negativ resultatpåverkan om 6,9 miljoner kronor. 5,9 miljoner kronor
är hänförliga till nedskrivning av tidigare aktiverade
utvecklingsprojekt samt 1,0 miljoner kronor avser en nedskrivning av
goodwill. Nedskrivningen har genomförts efter s.k. "impairment"-test
och påverkar inte kassaflödet.

Under kvartalet har en ny affärsplan tagits fram och en ny
ledningsgrupp kommit på plats. Vår produktpaketering har förtydligats
där Media (nyhets- och speltipsmedier) och Content (leverantör av
nyhetsinnehåll, spelinformation och data) är våra huvudsakliga
verksamhetsområden.

Vårt fokus blir nu att utveckla våra affärsområden men också att
fortsätta fokusera på lönsamhet. Samtidigt måste vi planera för ett
2018 där ett antal större utvecklingsprojekt ska genomföras vilket
kommer att vara till gagn för både kunder, konsumenter och aktieägare
i framtiden.

Hannes Andersson

VD

Everysport Media Group AB (publ.)

OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER APRIL-JUNI 2017

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade under perioden med 29%, till 22,6 mkr (17,4
mkr).

Rörelseresultat

EBITDA resultatet före engångsposter blev 0,5 mkr (1,0 mkr) EBITDA
resultatet påverkas av engångsposter om 2,9 mkr varav huvuddelen
avser VD-byte och ny ledning. EBITDA efter engångsposter blir därför
-2,4 mkr (1,0 mkr)

EBIT för kvartalet blev -12,9 mkr (-1,5 mkr). EBIT resultatet påverkas
av avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt om -3,6 mkr.
Utöver ordinarie avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt har
vi under kvartalet genomfört nedskrivningar om -5,9 mkr av
utvecklingsprojekt samt om -1,0 mkr avseende goodwill. Den totala av-
och nedskrivningen under kvartalet är -10,5 mkr (-2,5 mkr)

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett
eget kapital om 23 mkr och en soliditet om 36 %.

Finansiell ställning

Likvida medel vid periodens utgång var 0,8 mkr. Vid utgången av
kvartal två 2017 uppgick likvida medel till 3,0 mkr.

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 sept 2017 var 112 580 948 aktier utgivna.
Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.
Efter tredje kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.)
976 aktieägare.

Personal

Antal anställda uppgick vid periodens slut (30 sept) till 63
heltidsanställningar.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups AB
(publ.) revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2017, 22 februari 2018

För ytterligare information kontakta:

Hannes Andersson
Verkställande Direktör
Tel: 070-736 56 25
E-post: hannes.andersson@esmg.se

Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB
(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
oktober 2017.

alexander.rodstrom@esmg.se

0706339121

Everysport Media Group är ett sportmedia och sportteknologiskt bolag.
Everysport Media Group äger och driver ett flertal av de främsta
digitala sport- och speltipssajterna inom fotboll, ishockey, golf,
tennis och trav med varumärken som Svenskafans.com, Fotbolldirekt.se,
Hockeysverige.se, Travtjänsten, Sporttjänsten, Eliteprospects.com,
Golfing.se m fl. Via vårt affärsområde Mediaservices samlar vi in och
förmedlar sportdata till de flesta medier i Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/everysport-media-group/r/delarsrapport-juli---...
http://mb.cision.com/Main/13975/2376056/742128.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.