Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Evolution Gaming: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma
fredagen den 26 april 2019 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i
Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 18 april 2019, och

· dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den
18 april 2019.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Evolution Gaming Group
AB (publ), Att. Årsstämma, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige,
eller via e-post till agm@evolutiongaming.com. I anmälan ska det
uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta vid stämman måste den som låtit förvaltarregistrera
sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera
aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 18 april 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera
att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i
aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda på ovanstående adress senast torsdagen den 18 april 2019.
Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även
om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.
Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.evolutiongaming.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos
bolaget eller beställas via e-post till agm@evolutiongaming.com.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med
årsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear
Sweden AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av
kallelsen är 35 970 377 aktier, vilket motsvarar totalt 35 970 377
röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör

8. Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Val av styrelse
11. Fastställande av revisorsarvode
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier
16. Beslut om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier
17. Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning
18. Stämmans avslutande
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jens von Bahr utses
till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,20 euro per aktie samt att
tisdagen den 30 april 2019 är avstämningsdag för erhållande av
vinstutdelning.

Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas
vinstutdelningen utbetalas onsdagen den 8 maj 2019 genom Euroclear
Sweden AB.

Punkt 8: Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas

Valberedningen förslår att sex styrelseledamöter ska väljas.

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden
fram till nästa årsstämma ska ökas till totalt 150 000 euro (för
närvarande 70 000 euro), varav 30 000 euro (för närvarande 10 000
euro) ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som har valts
av årsstämman och inte är anställda i bolaget. Förändringen bedöms
vara marknadsmässig. Ingen ytterligare ersättning ska utgå till
medlemmar i styrelseutskotten (för närvarande erhåller ordföranden i
revisionsutskottet en ytterligare ersättning om 20 000 euro).

Punkt 10: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall,
Cecilia Lager, Ian Livingstone och Fredrik Österberg omväljs som
styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020 samt att
Jens von Bahr omväljs som styrelseordförande för tiden intill slutet
av årsstämman 2020.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive en
bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget,
bolagsledningen och större aktieägare, finns på bolagets webbplats
www.evolutiongaming.com.

Punkt 11: Fastställande av revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 12: Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet
av årsstämman 2020. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat
valberedningen att den auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer
att fortsätta som huvudansvarig revisor om Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor.

Punkt 13: Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att de principer som anger hur valberedningens
ledamöter ska utses som antogs på årsstämman 2017 och 2018 ska
fortsätta att tillämpas.

De principer som antogs på årsstämman 2017 och 2018 finns tillgängliga
på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

Punkt 14: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare ska tillämpas för tiden intill slutet av
årsstämman 2020. Förslaget har beretts av bolagets
ersättningsutskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer den
verkställande direktören samt ledningen för bolaget och koncernen.

Dessa riktlinjer ska tillämpas även för ersättningar till
styrelseledamöter som är anställda i bolaget och vad som sägs om
ledande befattningshavare i dessa riktlinjer ska i tillämpliga delar
gälla även för styrelseledamöter som är anställda i bolaget.
Information om koncernledningens nuvarande sammansättning samt om
vilka styrelseledamöter som är anställda i bolaget finns på
www.evolutiongaming.com.

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att bolaget kan attrahera,
motivera och behålla seniora ledningspersoner med sådan kompetens och
erfarenhet som krävs för att uppnå bolagets operativa mål.
Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och
samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till ledande
befattningshavare ska utgöras av en fast, samt för vissa ledande
befattningshavare, rörlig lön. Dessa komponenter ska skapa en
välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens,
ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, samt bolagets
övergripande resultat.

Fast lön

De ledande befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig
och baseras på den ledande befattningshavarens individuella
kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen ska
genomföras på årsbasis för varje kalenderår.

Rörlig ersättning

Ledande befattningshavare (dock inte styrelseledamöter som är
anställda i bolaget) kan erhålla rörlig ersättning utöver fast lön.

Den årliga rörliga ersättningen ska vara kontantbaserad och baseras på
förutbestämda och mätbara prestationskriterier för respektive ledande
befattningshavare som syftar till att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas
och dokumenteras årligen. Den årliga rörliga ersättningen kan variera
beroende på prestationsgraden, från ingen rörlig ersättning upp till
50 procent av den årliga grundlönen (dock har en ledande
befattningshavare rätt till rörlig ersättning om upp till 100 procent
av den årliga grundlönen enligt sitt befintliga anställningsavtal).

Incitamentsprogram

Bolagsstämman ska kunna fatta beslut om långsiktiga aktie- och
aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bl.a. ledande
befattningshavare (dock inte till styrelseledamöter som är anställda
i bolaget). Sådana incitamentsprogram ska utformas med syfte att
uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagaren och bolagets
aktieägare och så att ett eget aktieägande i bolaget främjas.

Andra förmåner

Bolaget erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare i
enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis
innefatta företagshälsovård. Stundom kan bostadsbidrag, betald
skolgång för minderåriga barn eller reseersättningar beviljas.

Uppsägning och avgångsvederlag

Den maximala uppsägningstiden för ledande befattningshavare under
vilken tid lön kommer att fortsätta utbetalas är 12 månader.
Avgångsvederlag kan utgå med högst 12 månaders fast lön.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det. Om styrelsen frångår riktlinjerna
ska den ange skälet till avvikelsen vid nästföljande årsstämma.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
besluta om återköp av Evolution Gaming Group AB:s (publ) egna aktier
i enlighet med följande villkor:

1. Återköp av aktier får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyt...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.