Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-13

Evolution: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Evolution AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma onsdagen den 6 oktober 2021.

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) och de restriktioner som införts i syfte att motverka spridningen av viruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 september 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 30 september 2021, och
  • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 5 oktober 2021. Observera att anmälan till den extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i den extra bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 30 september 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.evolution.com. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Evolution AB (publ) "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller genom e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.Komplett formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 5 oktober 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt med BankID via Euroclear Swedens webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy (https://protect-eu.mimecast.com/s/plGOC82n1c6jpn5fn4NRh). Sådan elektronisk poströst måste avges senast den 5 oktober 2021. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.evolution.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas via e-post till ir@evolution.com.Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 215 111 115 aktier, vilket motsvarar totalt 215 111 115 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som deltar vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Evolution AB (publ), Att. Extra bolagsstämma, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm eller via e-post till ir@evolution.com,senast söndagen den 26 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.evolution.com, senast fredagen den 1 oktober 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en protokolljusterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut rörande styrelsen:
a. Fastställande av antal styrelseledamöter
b. Val av ny styrelseledamot
c. Fastställande av styrelsearvode

8. Stämmans avslutande

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid den extra bolagsstämman föreslår valberedningen Fredrik Palm, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3: Val av en protokolljusterare

Marianne Stenberg, som representerar aktieägaren Andra AP-fonden, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar, förslås att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 7 a): Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Punkt 7 b): Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Sandra Ann Urie väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

En presentation av Sandra Ann Urie, inklusive en bedömning av Sandra Ann Uries oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare, finns på bolagets webbplats www.evolution.com.

Punkt 7 c): Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska uppgå till totalt 180 000 euro, varav 30 000 euro ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslagna arvodet bedöms vara marknadsmässigt.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.evolution.com, senast tre veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, vänligen besök Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i september 2021

Evolution AB (publ)

Styrelsen

To English-speaking shareholders

The notice to attend the extraordinary general meeting of Evolution AB (publ), to be held on Wednesday 6 October 2021 is also available in English. Please contact the company in writing to Evolution AB (publ), Att. Extraordinary General Meeting, Vasagatan 16, SE-111 20 Stockholm, Sweden or by email to ir@evolution.comor find the notice on the company's website, www.evolution.com.

 

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.