Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

EWPG Holding AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i EWPG Holding AB (publ)

Aktieägarna i EWPG Holding AB (publ), org. nr. 559202-9499 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 september 2019
klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

Anmälan och registrering
För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 september 2019. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 4 september 2019.
Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära
omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta
till Bolaget senast den 4 september 2019. Anmälan om deltagande sker

· per post: Strandvägen 7A, 114 56, Stockholm,
· per e-post: andreas@ecowavepower.com

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer,
postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om
eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två
biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för bolagsstämman, om inte i fullmakten anges en
längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten
i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan
angiven adress senast den 4 september 2019.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.ecowavepower.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av arvode till revisor
8. Val av revisor
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid bolagsstämman
Styrelsen föreslår att styrelseordförande Mats Andersson väljs som
ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 - Fastställande av arvode till revisor
Styrelsen föreslår att revisorsarvode utgår enligt löpande räkning.

Punkt 8 - Val av revisor
Styrelsen föreslår val av Ernst & Young Sweden AB som revisor med
Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Enligt överenskommelse med KPMG AB kommer KPMG AB:s uppdrag hos
Bolaget att vara fram till tiden för den extra bolagsstämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 34
997 194. Bolaget innehar inga egna aktier.

EWPG Holding AB (publ)
Stockholm i augusti 2019
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

Om Eco Wave Power
Eco Wave Power är ett svenskt bolag som grundades i Tel Aviv, Israel,
2011, som utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik
för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Power är det
enda vågenergiföretaget i världen som äger och driver ett antal
vågenergiflottörer, som är anslutna till nätet i enlighet med ett
Power Purchase Agreement, PPA. EWPG Holding AB:s (ticker EWP) aktie
är noterad på Nasdaq First North i Stockholm.

Bolaget har engagerat FNCA som Certified Adviser (+46 8-528 00 399,
info@fnca.se).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ewpg-holding-ab--publ-/r/kallelse-till-extra-...
https://mb.cision.com/Main/18497/2886724/1094014.pdf
https://mb.cision.com/Public/18497/2886724/95977ea21d736f0e.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.