Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

EXALT: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EXALT AB (publ)

Aktieägarna i Exalt AB (publ), org.nr 556634-1300 ("Bolaget"), kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 13.00.
Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hallonbergsplan
5 i Sundbyberg*.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Med anledning av den pågående smittspridningen av coronaviruset avser
styrelsen att möjliggöra för aktieägare att utöva sin rösträtt vid
årsstämman genom att poströsta på förhand, enligt insamling av
aktieägares röster genom poströstning 3 § lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor.

Formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Bolagets
web (www.exalt.se) senast tre veckor före stämman.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning av
coronaviruset, tillhör en riskgrupp eller som kan ha utsatts för
smitta, uppmanar vi er att inte delta fysiskt vid stämman utan att
delta via ombud alternativt rösta genom poströstning.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset, har styrelsen för Exalt AB (publ) beslutat att
begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen
förtäring och dryck kommer att serveras. Deltagande av både
styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande
icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättning att årsstämman
blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning.

*Beroende på antalet anmälda aktieägare kan tid och plats för stämman
ändras för att möjliggöra lämpligt avstånd mellan stämmans deltagare
i syfte att minska risken för smittspridning.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN M.M.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen fredag den 22 maj 2020

dels senast kl 13.00 fredag den 22 maj 2020 anmäla sig för deltagande
på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@exalt.se eller per
brev till Exalt AB (publ), Hallonbergsplan 5, 174 52 SUNDBYBERG.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och
antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Vid
denna kallelse finns det totalt 54 047 414 aktier och lika många
röster i Bolaget.

OMBUD, FULLMAKT, M.M.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse
ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en
skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.
Fullmakt i original ska postas till Bolaget och vara Bolaget
tillhanda senast fredagen 22 maj 2020. Den som företräder juridisk
person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets
hemsida senast tre veckor före stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den
22 maj 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum
måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
a.
Fastställande av Bolagets och koncernens resultat-och balansräkning

b. Disposition av Bolagets vinst eller förlust
c. Ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande
direktör

9.
Fastställande av styrelse-och revisorsarvode

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och revisor
12. Val av valberedning
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2015/2017
(TO1)

15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9-12 Fastställande av styrelse-och revisorsarvode, Fastställande
av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt Val av
styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att

· styrelsearvode utgår med oförändrat 375 000 kr att fördelas inom
styrelsen och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd
löpande räkning.

· antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra personer utan
suppleanter.

· Karin Sten, Åsa Holmström, Fredrik Armandt och Peter Nesz omväljs
för nästa period fram till årsstämman 2021. Karin Sten föreslås till
styrelsens ordförande.

· omval sker av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med
huvudansvarig revisor Joakim Söderin för tiden fram till årsstämman
2021.

· Thomas Flinck, Johan Stenman och Karin Sten väljs till
valberedning.

Punkt 13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att löner och
andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga på så sätt att
Bolaget kan rekrytera och bibehålla kompetent personal. Ledande
befattningshavare avser de personer som utgör Bolagets
koncernledning. Utöver fast lön kan ledningen även erhålla rörlig
ersättning, vilket skall innehålla ett förutbestämt tak och vara
baserad på Bolagets ekonomiska utfall i förhållande till i förväg
uppställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig
ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar
företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande
befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga
ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Vid
uppsägning från Bolagets sida kan det finnas rätt till
avgångsvederlag, vilket i sådana fall skall ha ett förutbestämt tak.
Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om
styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som
motiverar det.

Punkt 14 Beslut om förlängning av teckningsperioden för
teckningsoptioner serie 2015/2017 (TO1)

Garanterna i genomförd företrädesemission 2015 erhöll sin ersättning i
form av 8 758 089 teckningsoptioner i serie 2015/2017 (TO1).
Teckningsoptionerna medförde rätt att teckna en (1) ny aktie i
Bolaget under perioden 1 januari - 31 december 2017 för 2,28 kr per
nytecknad aktie. Villkoren beslutades att ändras vid årsstämman 2017
så att dels teckningskursen sattes till 1,60 kr per aktie, dels att
teckningsperioden förlängdes till den 31 december 2018. Övriga
villkor förblev oförändrade. Vid årsstämman 2018 respektive 2019
beslutades att förlänga teckningsperioden med ett år, vilket innebär
att teckningsperioden för TO1 gäller till den 31 december 2020.
Teckningsperioden föreslås nu förlängas till den 31 december 2021 med
i övrigt oförändrade villkor (alltså samma teckningskurs 1,60 kr)

Vid fullt utnyttjande av optionerna skulle Bolaget tillföras 14,0 Mkr.
Utspädningseffekten, utifrån antalet aktier vid kallelsens avgivande,
motsvarar vid maximal inlösen 13,9%. Styrelsen anser inte att en
förlängning av teckningstiden innebär att väsentlig nackdel uppstår
vare sig för teckningsoptionsinnehavarna eller för de befintliga
aktieägarna i Bolaget.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser,
bemyndigas att vidta de formella justeringar av beslutet som kan visa
sig nödvändiga i samband med registreringen.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av samma
majoritet som vid beslutet att anta teckningsoptionsvillkoren,
innebärande att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att,
för tiden intill nästa stämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant,
genom apport eller kvittning.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser,
bemyndigas att vidta de justeringar av beslutet i denna punkt som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls
tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.exalt.se.
Kopior av handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har
även rätt att vid stämman begära upplysningar som 7 kap 32 §
aktiebolagslagen stadgar.

. . .

Stockholm i april 2020

Exalt AB (publ)

Styrelsen

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av
kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer,
myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design,
installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv
som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark
position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet
och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat
enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är
sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se
vidare www.exalt.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/exalt/r/kallelse-till-arsstamma-i-exalt-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/11547/3094351/1233895.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.