Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-14

EXALT: KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I EXALT AB (publ)

Aktieägarna i Exalt AB (publ), org.nr 556634-1300 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra stämma onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 09.30.

Stämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hallonbergsplan 5 i
Sundbyberg.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 27
september 2018, dels senast torsdagen den 27 september 2018 anmäla
sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till
info@exalt.se eller per brev till Exalt AB (publ), Hallonbergsplan 5,
174 52 SUNDBYBERG. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska
eventuella biträden anmälas. Vid denna kallelse finns det totalt 46
047 414 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse
ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en
skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.
Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder
juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som
låtits förvaltaregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 27
september 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om nyval av ledamöter
8. Beslut om arvode till styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Beslut om nyval av ledamöter

Karin Sten föreslås väljas in som ny styrelseordförande i bolagets
styrelse. Nuvarande styrelseordförande Bengt-Åke Älgevik har meddelat
att han inte står till förfogande för uppdraget. Vidare föreslås
Glenn Sernbrandt väljas in som styrelseledamot.

Punkt 8 Beslut om arvode till styrelseledamöter

Föreslås att styrelsearvodet skall ökas till totalt 375 000 kr att
fördelas inom styrelsen.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls
tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.exalt.se.
Kopior av handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har
även rätt att vid stämman begära upplysningar som 7 kap 32 §
aktiebolagslagen stadgar.

. . .

Stockholm i september 2018

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/exalt/r/kallelse-till-extra-stamma-i-exalt-ab-...
http://mb.cision.com/Main/11547/2617377/908574.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.