Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-05

EXALT: Komplettering av kallelse till årsstämma i Exalt AB (publ) publicerad den 28 april 2021

FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9-12 PÅ DAGORDNINGEN

Punkt 9 Fastställande av styrelse- och revisorarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 430 000 kr att fördelas inom styrelsen och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra personer utan suppleanter.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och revisor   

Peter Nesz och Åsa Holmström har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Karin Rehal Sten och Fredrik Armandt omväljs för nästa period fram till årsstämman 2022, samt att Christer Ljungberg och Robert Erlandsson väljs som nya styrelseledamöter för nästa period fram till årsstämman 2022. Karin Rehal Sten föreslås till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval sker av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Joakim Söderin för tiden fram till årsstämman 2022.

Punkt 12 Val av valberedning

Valberedningens föreslår att Thomas Flinck, Johan Stenman och Karin Rehal Sten väljs till valberedning.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Sten, styrelseordförande
karin.steen@somitrack.se
070-940 08 06

Författare Cision