Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

Exel Compositesin puolivuosikatsaus Q1-Q2 2021: Tilauskertymä ja liikevaihto jatkuivat vahvoina

EXEL COMPOSITES OYJ      PUOLIVUOSIKATSAUS      20.7.2021 klo 10:00

Q2 2021 lyhyesti 

  • Saadut tilaukset kasvoivat 89,8 prosenttia 43,5 miljoonaan euroon (Q2 2020: 22,9). 
  • Liikevaihto kasvoi 23,1 prosenttia 33,5 miljoonaan euroon (27,2). 
  • Liikevoitto laski 2,4 miljoonaan euroon (2,8) ja oli 7,0 prosenttia liikevaihdosta (10,3).
  • Oikaistu liikevoitto laski 2,5 miljoonaan euroon (2,9) ja oli 7,3 prosenttia liikevaihdosta (10,6).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,21).

Q1-Q2 2021 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 48,9 prosenttia 85,5 miljoonaan euroon (Q1-Q2 2020: 57,4). 
  • Liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia 64,5 miljoonaan euroon (55,0). 
  • Liikevoitto kasvoi 4,8 miljoonaan euroon (4,7) ja oli 7,4 prosenttia liikevaihdosta (8,5).
  • Oikaistu liikevoitto laski 4,9 miljoonaan euroon (5,0) ja oli 7,6 prosenttia liikevaihdosta (9,0).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,27).

Ohjeistus koko vuodelle 2021

Exel Composites arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2020.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä tilauskertymä jatkui vahvana markkinakysynnän piristyessä useilla asiakastoimialoilla. Vahvan tilauskertymän myötä myös liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Oikaistu liikevoitto jäi kuitenkin edellisvuodesta.

Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä lähes kaikilla asiakastoimialoilla. Rakennukset- ja infrastruktuuriasiakastoimialalla kasvua vauhdittivat sähkönjohdinytimet ja puolustustoimialalla vastaavasti naamioverkkojen tukivarret. Välineet ja muu teollisuus-asiakastoimialalla useiden asiakkaidemme toimitusvolyymeissa näkyi Covid-19-pandemiaan liittyvä palautuminen. Tuulivoima-alan liikevaihto toisella vuosineljänneksellä jäi hieman edellisvuodesta. Tilauskantamme ennakoi kuitenkin tuulivoiman kasvun jatkuvan toisella vuosipuoliskolla.  

Alueellisesti tarkasteltuna liikevaihdon kasvu Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa heijastelee yllä mainittujen kasvaneiden sovellusten toimitusosoitteita eikä niinkään kysynnän kehitystä yksittäisellä maantieteellisellä markkinalla. 

Liikevaihdon kasvusta huolimatta oikaistu liikevoitto laski vuoden toisella vuosineljänneksellä edellisvuodesta. Liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti eräiden suurivolyymisten tuotteiden alhainen kannattavuus tuotannon ylösajovaiheessa ja kohonneet raaka-ainekustannukset. Odotamme, että kannattavuus paranee toisella vuosipuoliskolla sekä hinnoittelun että tuotannon tehokkuuden myötä tuotannon päästessä täyteen vauhtiin. Viime vuoden toisella vuosineljänneksellä tulokseen vaikuttivat Covid-19-pandemiaan liittyneet noin 0,3 miljoonan euron taloudelliset avustukset, joita ei tänä vuonna ollut.

Kesäkuussa 2021 hallitus vahvisti Exelin strategian vuosittaisessa strategiapäivityksessään. Strategian fokusalueet, pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet sekä osinkopolitiikka pysyivät muuttumattomina. Olemme edenneet hyvin kaikilla fokusalueillamme, keskittyen strategisiin kasvuhankkeisiin ja tiettyjen yksiköiden tuotantotehokkuuteen. Yksi strategiatyön päätavoitteista on ollut vastuullisuuden tuominen entistä laajemmin osaksi Exelin liiketoimintaa. Vastuullisuus on tärkeä osa viime vuonna päivittämiämme visiota ja toiminta-ajatusta. Liiketoimintamme tarkoitus on ratkaista haasteita ja auttaa asiakkaitamme säästämään resursseja, ja visiomme on olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.Asiakasaktiivisuus ja kysyntä komposiittimarkkinoilla on selvästi lisääntynyt.

Suoriutumisemme vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja ennätyskorkea tilauskanta luo hyvän pohjan liikevaihdon kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle loppuvuonna.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Q2 Q2 Muutos Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2021 2020 % 2020

Liikevaihto 33 524 27 239 23,1 64 478 55 044 17,1 108 595
Liikevoitto 2 363 2 792 -15,4 4 786 4 662 2,7 9 417
% liikevaihdosta 7,0 10,3 7,4 8,5 8,7
Oikaistu 2 457 2 882 -14,8 4 917 4 955 -0,8 9 708
liikevoitto 1)
% liikevaihdosta 7,3 10,6 7,6 9,0 8,9
Tulos ennen veroja 1 897 2 953 -35,7 4 830 4 268 13,2 7 124
2)
% liikevaihdosta 5,7 10,8 7,5 7,8 6,6
Tilikauden tulos 1 485 2 529 -41,3 3 447 3 198 7,8 5 368
% liikevaihdosta 4,4 9,3 5,3 5,8 4,9

Oma pääoma 31 266 26 770 16,8 31 266 26 770 16,8 28 880
Korolliset velat 47 483 42 196 12,5 47 483 42 196 12,5 43 140
Rahavarat 7 591 12 758 -40,5 7 591 12 758 -40,5 11 974
Korolliset 39 892 29 438 35,5 39 892 29 438 35,5 31 167
nettovelat
Sijoitettu pääoma 78 749 68 966 14,2 78 749 68 966 14,2 72 021
Oman pääoman 19,5 39,5 -50,6 22,9 24,1 -4,9 19,5
tuotto, %
Sijoitetun pääoman 12,5 17,1 -26,7 12,7 14,2 -10,6 14,1
tuotto, %
Omavaraisuus, % 29,9 28,3 5,7 29,9 28,3 5,7 30,2
Velkaantumisaste, 127,6 110,0 16,0 127,6 110,0 16,0 107,9
%

Liiketoiminnasta -784 5 227 -115,0 627 8 188 -92,3 14 006
kertyneet
nettorahavirrat
Investointien -5 063 -3 251 55,7 -7 271 -4 827 50,6 -12 849
nettorahavirta
Bruttoinvestoinnit 2 577 3 346 -23,0 4 792 4 922 -2,6 13 220
käyttöomaisuuteen
% liikevaihdosta 7,7 12,3 7,4 8,9 12,2
Tutkimus- ja 847 698 21,3 1 777 1 448 22,7 2 884
kehitysmenot
% liikevaihdosta 2,5 2,6 2,8 2,6 2,7

Saadut tilaukset 43 487 22 908 89,8 85 514 57 428 48,9 115 373
Konsernin 56 859 32 595 74,4 56 859 32 595 74,4 36 544
tilauskanta

Tulos/osake, 0,13 0,21 -41,3 0,29 0,27 7,7 0,45
laimennettu ja
laimentamaton,
euroa
Oma pääoma/osake, 2,64 2,26 16,78 2,64 2,26 16,74 2,44
euroa

Osakekurssi 9,11 5,17 76,2 9,11 5,17 76,2 5,55
keskimäärin, euroa
Keskimääräinen 11 834 11 830 0,0 11 832 11 826 0,1 11 828
osakemäärä,
laimennettu ja
laimentamaton, 1
000 kpl

Henkilöstö 700 662 5,7 695 662 5,0 665
keskimäärin
Henkilöstö kauden 722 661 9,2 722 661 9,2 674
lopussa
 

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. 

2) Merkittävä osa erosta edellisvuoteen liittyy realisoitumattomiin valuuttakurssivoittoihin ja -tappioihin, jotka suurelta osin aiheutuivat konsernin sisäisistä lainoista.

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Q2 Q2 Muutos Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Rakennukset ja 8 684 5 282 64,4 15 678 11 497 36,4 23 451
infrastruktuuri
Välineet ja muu 5 212 4 031 29,3 10 858 10 142 7,1 19 493
teollisuus
Tuulivoima 7 785 7 867 -1,0 15 165 13 693 10,8 28 079
Koneet ja sähkö 5 050 4 790 5,4 8 720 8 569 1,8 15 522
Kuljetus 2 728 2 796 -2,4 5 209 6 172 -15,6 10 226
Puolustus 1 785 768 132,6 4 029 2 019 99,6 5 338
Telekommunikaatio 2 280 1 706 33,6 4 818 2 951 63,3 6 485
Yhteensä 33 524 27 239 23,1 64 478 55 044 17,1 108 595

Liikevaihto alueittain[1)]

Q2 Q2 Muutos Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Eurooppa 19 574 15 534 26,0 37 018 32 404 14,2 62 757
Pohjois-Amerikka 7 234 4 391 64,8 12 845 10 210 25,8 18 022
Aasia-Tyynimeri 6 401 6 636 -3,5 13 054 10 818 20,7 24 022
Muu maailma 316 678 -53,5 1 561 1 612 -3,1 3 795
Yhteensä 33 524 27 239 23,1 64 478 55 044 17,1 108 595
 

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan. 

Covid-19-pandemian vaikutukset

Toiminta

Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä kaikki tehtaamme toimivat lähes normaalisti Covid-19-pandemian leviämistä estäviä turvallisuustoimenpiteitä noudattaen. 

Raaka-ainehankinta ja logistiikka toimivat lähes normaalisti huolimatta maailmanlaajuisista haasteista logistiikkaketjussa ja saatavuudessa joissain raaka-ainekategorioissa.

Taloudellinen tilanne

Epävarmuus ja Covid-19-pandemia vaikuttivat edelleen negatiivisesti joihinkin asiakkaisiimme ja asiakastoimialoihimme vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset kuitenkin kasvoivat vuosineljänneksellä.  

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne ovat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen.  

Vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana Exel Composites ei saanut taloudellista avustusta minkään paikallisen Covid-19:ään liittyvän avustusohjelman myötä, siinä missä edellisvuonna vastaavalla kaudella paikallisia avustuksia saatiin noin 0,3 miljoonan edestä. 

Toimenpiteet Covid-19-pandemian suhteen

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatetaan tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Matkustaminen on rajoitettua ja etätyöskentelyä sekä verkkokokouksia suositaan. Ulkopuolisten vierailut toimitiloissa on rajoitettu minimiin. Sisäistä viestintää Covid-19-tilanteeseen liittyvistä asioista on jatkettu eri kanavissa niin konsernin laajuisesti kuin paikallisestikin.

Asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa pidetään yhteyttä säännöllisesti oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi. Covid-19-pandemiaan liittyvän epävarmuuden johdosta seuraamme tilannetta hyvin tiiviisti. 

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q1-Q2 2021 Puolivuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden 20.7.2021 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

 

Vantaalla, 20.7.2021

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja 
puh. 050 511 8288 
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja 
puh. 050 347 7462 
mikko.kettunen@exelcomposites.com  

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.exelcomposites.com 

Författare Cision