Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-03

ExeoTech: Bokslutskommuniké 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

JULI - DECEMBER 2015 (ANDRA HALVÅRET)

* Nettoomsättning uppgick till 0,5 MSEK (1,2 MSEK).
* EBITDA uppgick till -4,4 MSEK (7,3 MSEK)
* EBIT uppgick till -4,5 MSEK (0,2 MSEK)
* EBT uppgick till -7,9 MSEK (-15,3 MSEK)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 MSEK (3,6
MSEK).
* Avkastning på Eget Kapital var för perioden negativ (neg)

JANUARI - DECEMBER 2015 (HELÅR)

* Nettoomsättning uppgick till 1,0 MSEK (11,0 MSEK).
* EBITDA uppgick till -7,8 MSEK (36,0 MSEK)
* EBIT uppgick till -7,9 MSEK (33,4 MSEK)
* EBT uppgick till -18,1 MSEK (15,7 MSEK)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,6 MSEK
(5,0 MSEK).
* Avkastning på Eget Kapital var för perioden negativ (neg)
* Likvida medel per siste december uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
* Eget kapital uppgick per den siste december till -15,1 MSEK (-13,5
MSEK).
* Räntebärande skulder uppgick per siste december till 10,9 MSEK (17,4
MSEK).
* Både koncernens och moderbolagets soliditet var negativ per den siste
december.

VD KOMMENTAR
Bokslutet präglas av sviterna efter intressebolaget ASTG och ger begränsad
insyn eller vägledning i den nya verksamhet som nu är under uppbyggnad.
Även om ett flertal förvärv och investeringar genomförts under andra
halvåret 2015 så har de haft liten synlig påverkan på bokslutet annat än
den sanering av balansräkningen som skett med kraftigt reducerade skulder
och att successivt återuppbygga det egna kapitalet. I bokslutet ingår t ex
bara Sameffekt med knappt två månader och Oak Event med en resultatandel
för december, en säsongsmässigt svag månad. Det blir därför först i år som
de nya verksamheterna kommer att synas. Samtliga av dessa nya verksamheter
har dessutom glädjande nog inlett året starkt.

Det egna kapitalet är ännu inte återställt och det absolut viktigaste i
närtid är därför att säkerställa att detta är gjort per den siste mars. I
samband med bokslutet har vi kostnadsfört samtliga borgensåtaganden,
åtaganden som hänför sig till att ASTG försatt dotterbolag i konkurs. Vi
har dels kostnadsfört borgensförbindelser som infriat, dels oreglerade
anteciperade åtaganden, samt skrivit bort osäkra fordringar vilket medfört
att det egna kapitalet i bokslutet är mer negativt än indikerat i vår
senaste månadsrapport. Åtgärderna har gjorts för att undvika ytterligare
obehagliga överraskningar framöver. Det innebär emellertid att vi behöver
vidta mer åtgärder för att säkerställa att det egna kapitalet är intakt per
den siste mars. Det är därför viktigt att vi snarast slutför pågående
förvärv och även eventuellt genomför ytterligare något förvärv. Vi kommer
därtill behöva genomföra ytterligare kvittning av skulder samt för första
gången utnyttja den finansieringsfacilitet vi nu har med GEM, om inte annat
för att påvisa att det är en fungerande finansieringsform. Det finns
således fortsatt ingen brist på utmaningar.

Avslutningsvis vill jag åter understryka att det idag inte finns något som
föranleder någon förändring av tidigare uttalade finansiella mål, d v s att
vi i år når en omsättning om cirka 26 MSEK och en EBITDA, exklusive
moderbolaget, om cirka 3 MSEK och för nästkommande år når en omsättning om
cirka 44 MSEK och en EBITDA, exklusive moderbolaget, om cirka 5 MSEK. Vi
förväntar oss fortsatt att kunna uppnå positivt operativt kassaflöde redan
i år. Målsättningen är även fortsatt att vid utgången av innevarande år
upprätthålla en soliditet på över 40 % och ett redovisat eget kapital om
minst 8 MSEK.

VD, Jesper Birgemo

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Rapport för första kvartalet 2016 kommer att lämnas måndagen den 30 maj
2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kalmar den 29 februari 2016

Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ)

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD
070 - 895 39 34,
jesper.birgemo@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande
070 - 428 35 10,
fredrik.nygren@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Invest Bokslutskommunike 2015.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.