Du är här

2017-05-19

ExeoTech: ExeoTech offentliggör årsredovisning för 2016 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisio...

EXEOTECH OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2016 MED FÖRTYDLIGANDE AV UPPLYSNING AV SÄRSKILD BETYDELSE I REVISIONSBERÄTTELSEN

Styrelsen för ExeoTech Invest AB (publ) ("ExeoTech") vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret finns upplysning av särskild betydelse och anmärkningar enligt nedan.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på styrelsens och verkställande direktörens uttalande i förvaltningsberättelsen under avsnittet "väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer", vilket rör bolagets finansieringssituation.

För att hantera bolagets likviditetsbehov har styrelsen och VD i februari 2016 tecknat ett avtal med GEM "Global Emerging Markets". Avtalet innebär att bolaget, under en period om 3 år från avtalets undertecknande, har möjlighet att erhålla kapitaltillskott och likviditet om 45 Mkr. För att bolaget skall kunna erhålla kapital krävs att en bolagsstämma beslutar, att genomföra riktade nyemissioner till GEM. Fram till revisionsberättelsens avlämnande har styrelsen utnyttjat ett mandat från bolagsstämman att genomföra riktade nyemissioner vilket tillfört bolaget ca 4,1 Mkr.

Styrelsen och VD planerar att fortsätta använda GEM för att säkerställa likviditetsbehovet samt att genomföra emissioner för att stärka bolagets finansiella ställning.

Enligt vår bedömning är det av vikt att styrelsens planerade åtgärder avseende finansieringen, vid behov, genomförs för att säkerställa bolagets rörelsekapitalfinansiering och fortsatt drift.

Anmärkning
Vid flera tillfällen har mervärdeskatt, avdragen skatt och sociala avgifter inte betalats i rätt tid. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, men försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

I samband med att årsredovisningen för 2016 publiceras vill styrelsen även förtydliga att de totala intäkterna enligt årsredovisningen uppgår till cirka 9,1 MSEK mot cirka 9,4 MSEK som tidigare angivits i bokslutskommunik. I årsredovisningen uppgår EBITA till cirka -11,9 MSEK mot -13,5 MSEK i bokslutskommunikn och redovisat EBT uppgår i årsredovisningen till cirka - 8,7 MSEK mot cirka -11,6 MSEK i bokslutskommunikn, d v s en förbättring med cirka 2,9 MSEK, vilket är ett resultat av att Bolaget nu kunnat upplösa ett antal tidigare gjorda reserveringar för diverse åtaganden som nu är reglerade.

I årsredovisningen uppgår balansomslutning till cirka 26,9 MSEK mot cirka 21,0 MSEK enligt bokslutskommunikn. Detta beror huvudsakligen på att principen för redovisning av regressfordringar ändrats. Redovisat eget kapital uppgår i årsredovisning till cirka 16,9 MSEK mot cirka 15,1 MSEK i bokslutskommunikn.

KALMAR, SVERIGE, 19 maj 2017

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2017-05-19.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20347
ExeoTech Arsredovisning 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20346

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)
För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se mailto:fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.