Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-29

ExeoTech Invest: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

JULI – DECEMBER 2015 (ANDRA HALVÅRET)

* Nettoomsättning uppgick till 0,5 MSEK (1,2 MSEK).
* EBITDA uppgick till -4,4 MSEK (7,3 MSEK)
* EBIT uppgick till -4,5 MSEK (0,2 MSEK)
* EBT uppgick till -7,9 MSEK (-15,3 MSEK)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 MSEK (3,6
MSEK).
* Avkastning på Eget Kapital var för perioden negativ (neg)

JANUARI – DECEMBER 2015 (HELÅR)

* Nettoomsättning uppgick till 1,0 MSEK (11,0 MSEK).
* EBITDA uppgick till -7,8 MSEK (36,0 MSEK)
* EBIT uppgick till -7,9 MSEK (33,4 MSEK)
* EBT uppgick till -18,1 MSEK (15,7 MSEK)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,6 MSEK (5,0
MSEK).
* Avkastning på Eget Kapital var för perioden negativ (neg)
* Likvida medel per siste december uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
* Eget kapital uppgick per den siste december till -15,1 MSEK (-13,5 MSEK).
* Räntebärande skulder uppgick per siste december till 10,9 MSEK (17,4 MSEK).

* Både koncernens och moderbolagets soliditet var negativ per den siste
december.

VD KOMMENTAR

Bokslutet präglas av sviterna efter intressebolaget ASTG och ger begränsad
insyn eller vägledning i den nya verksamhet som nu är under uppbyggnad. Även
om ett flertal förvärv och investeringar genomförts under andra halvåret 2015
så har de haft liten synlig påverkan på bokslutet annat än den sanering av
balansräkningen som skett med kraftigt reducerade skulder och att successivt
återuppbygga det egna kapitalet. I bokslutet ingår t ex bara Sameffekt med
knappt två månader och Oak Event med en resultatandel för december, en
säsongsmässigt svag månad. Det blir därför först i år som de nya
verksamheterna kommer att synas. Samtliga av dessa nya verksamheter har
dessutom glädjande nog inlett året starkt.

Det egna kapitalet är ännu inte återställt och det absolut viktigaste i närtid
är därför att säkerställa att detta är gjort per den siste mars. I samband
med bokslutet har vi kostnadsfört samtliga borgensåtaganden, åtaganden som
hänför sig till att ASTG försatt dotterbolag i konkurs. Vi har dels
kostnadsfört borgensförbindelser som infriat, dels oreglerade anteciperade
åtaganden, samt skrivit bort osäkra fordringar vilket medfört att det egna
kapitalet i bokslutet är mer negativt än indikerat i vår senaste
månadsrapport. Åtgärderna har gjorts för att undvika ytterligare obehagliga
överraskningar framöver. Det innebär emellertid att vi behöver vidta mer
åtgärder för att säkerställa att det egna kapitalet är intakt per den siste
mars. Det är därför viktigt att vi snarast slutför pågående förvärv och även
eventuellt genomför ytterligare något förvärv. Vi kommer därtill behöva
genomföra ytterligare kvittning av skulder samt för första gången utnyttja
den finansieringsfacilitet vi nu har med GEM, om inte annat för att påvisa
att det är en fungerande finansieringsform. Det finns således fortsatt ingen
brist på utmaningar.

Avslutningsvis vill jag åter understryka att det idag inte finns något som
föranleder någon förändring av tidigare uttalade finansiella mål, d v s att
vi i år når en omsättning om cirka 26 MSEK och en EBITDA, exklusive
moderbolaget, om cirka 3 MSEK och för nästkommande år når en omsättning om
cirka 44 MSEK och en EBITDA, exklusive moderbolaget, om cirka 5 MSEK. Vi
förväntar oss fortsatt att kunna uppnå positivt operativt kassaflöde redan i
år. Målsättningen är även fortsatt att vid utgången av innevarande år
upprätthålla en soliditet på över 40 % och ett redovisat eget kapital om
minst 8 MSEK.

VD, Jesper Birgemo

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 0,5 MSEK (1,2 MSEK). EBITDA
uppgick till -4,4 MSEK (7,3 MSEK). EBIT uppgick till -4,5 MSEK (0,2 MSEK).
Av- och nedskrivningarna var -0,1 MSEK (-0,6 MSEK) och finansiella kostnader
uppgick till -3,4 MSEK (-15,2 MSEK) och bestod huvudsakligen av förlust vid
avyttring av ASTG aktier, räntekostnader samt kostnader och anteciperade
kostnader för borgensåtaganden. Resultatandelar uppgick till -0,4 MSEK (-3,8
MSEK) och utgörs av resultatandelar från Oak Event. EBT uppgick till -7,9
MSEK (-15,5 MSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,9 MSEK
(3,6 MSEK).

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1,0 MSEK (11,0 MSEK). EBITDA
uppgick till -7,8 MSEK (36,0 MSEK). EBIT uppgick till -7,9 MSEK (33,4 MSEK).
Av- och nedskrivningarna var -0,1 MSEK (-2,6 MSEK). Finansiella kostnader
uppgick till -10,3 MSEK (-1,9 MSEK) och bestod huvudsakligen av förlust vid
avyttring av ASTG aktier, räntekostnader samt kostnader och anteciperade
kostnader för borgensåtaganden. Resultatandelar uppgick till -2,0 MSEK (-6,5
MSEK) och utgörs av resultatandelar från ASTG och Oak Event. EBT uppgick till
-18,1 MSEK (15,7 MSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11,6
MSEK (5,0 MSEK).

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK). Räntebärande skulder uppgick
till 10,9 MSEK (17,4 MSEK). Koncernens eget kapital uppgick till -15,1 MSEK
(-13,5 MSEK). Moderbolagets eget kapital uppgick till -13,7 MSEK (-13,1
MSEK). Soliditeten var negativ både i koncernen och moderbolaget.

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar var under
perioden 1,6 MSEK (3,5 MSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

I februari 2015 ingicks ett intentionsavtal med La Petite Epicerie Saigon Ltd
(”LPES”), Vietnam, om att förvärva 10 % av bolaget senast i juli 2015 och att
samtidigt gemensamt bilda ett svenskt bolag med liknande namn, d v s LPE
Saigon AB, med ansvar för distributionen av LPES produkter i norra Europa.
ExeoTech är huvudägare i detta bolag som ägs tillsammans med LPES och dess
ledning.

I februari 2015 förvärvades även 5 % av aktierna i den svenska
sprittillverkaren Facile&Co AB (”Facile”) med option att förvärva ytterligare
5 %. Avtal har ingåtts som innebär att ExeoTech vid ett 10 procentigt ägande
erhåller exklusiva distributionsrättigheter till Faciles produkter i
Sydostasien.

Den 10 juni meddelades att Advokatfirman Glimstedt i Jönköping lämnat in en
konkursansökan mot bolaget med anledning av en tvist kring arvoden och den 22
juni återkallades konkursansökan efter att förlikning uppnåtts.

I juni ingicks ett intentionsavtal om att förvärva Idemo Holding AB, ett
Växjöbaserat bolag, som genom dotterbolag bedrev cateringverksamhet
framförallt till skolor i Smålandsregionen. I juni ingicks även ett
intentionsavtal om att förvärva Sameffekt AB, ett Kalmarbaserat konsultbolag,
fokuserat på kvalitetssäkring och certifiering. Bolagets kunder återfinns
främst inom livsmedelsrelaterade verksamheter och inom byggsektorn.

I början av juli meddelades att ägarandelen i ASTG minskat till under 10 %
dels genom avyttring av aktier, dels genom att ASTG genomfört
kvittningsemissioner i vilka ExeoTech inte deltagit. Samtidigt meddelades att
bolagets styrelse funnit skäl att anta att bolagets eget kapital understeg
hälften av det registrerade aktiekapitalet efter det att ASTG inte längre var
att betrakta som intressebolag och att styrelsen därför beslutat att genast
låta upprätta, och låta bolagets revisorer granska, en kontrollbalansräkning.

Vid årsstämman den 30 juli, som även var kontrollstämma ett, så beslöt stämman
i enligt med styrelsens förslag att bolaget inte skall gå i likvidation utan
bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Årsstämman beslutade också om en
nedsättning av aktiekapitalet, idag 41 789 696 kr, till 500 000 kr för
täckning av förlust och att denna minskning genomförs utan indragning av
aktier. Därefter beslutade årsstämman om bolagsordningsändring så att antalet
aktier kan uppgå till lägst 65 000 000 och högst 260 000 000. Årsstämman
beslutade också i enligt med styrelsens förslag om en nyemission högst 56 675
000 aktier med avvikelse för befintliga aktieägare. Slutligen fastställde
årsstämman ett bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa
bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler.

Den 7 augusti 2015 meddelades att ett nytt ägarbolag, La Petite Epicerie
International Pte Ltd, Singapore, till La Petite Epicerie de Saigon Ltd,
Vietnam, (”LPES”) nu bildats och i vilket ExeoTech äger 10 %.

I början på augusti fulltecknades en kvittningsemission om 8,5 MSEK riktade
till bolagets fordringsägare som beslutats på årsstämman om högst 56 675 000
nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antal aktier före
emissionen var 20 894 848 och ökar med emissionen till 77 569 848 aktier. I
augusti erhölls även ett kortsiktigt lån om cirka 1,8 MSEK från större ägare
för att underlätta pågående process där ExeoTech genomför ett antal
investering och förvärv parallellt med att Bolaget vidtar åtgärder för att
väsentligt stärka Bolagets finansiella ställning. Lånet löper med en årsränta
om 10 %.

I samband med detta utsågs Jesper Birgemo till ny Verkställande Direktör för
ExeoTech Invest AB (publ) med dotterbolag och det beslutades att han skulle
tillträda senast den 1 oktober 2015. Jesper kom närmast från Idemo Utbildning
AB där han varit CFO sedan 2013.

I augusti slutfördes också förvärvet av Sameffekt AB. Köpeskillingen uppgick
till 0,75 MSEK och erlades genom en riktad emission av 5 miljoner aktier i
ExeoTech. Därutöver löste ExeoTech Sameffekts lån om 0,68 MSEK. Även detta
genom en riktad emission om 4,48 miljoner aktier. Totalt utgavs 9,48 miljoner
nya aktier.

I slutet av augusti bildades även The LPES Trading Company Pte Ltd, Singapore,
ett bolag som kommer att hantera produkter från Vietnam, Kambodja och Laos,
som uppfyller La Petite Epicerie de Saigon Ltd, Vietnam, (”LPES”) krav på hög
kvalitet, naturliga ingredienser och spårbarhet.

I början på september kunde meddelas att La Petite Epicerie de Saigon Ltd, i
vilket ExeoTech äger 10 %, ingått avtal om att leverera sylt till de anrika
Hotel Metropole, i Hanoi Vietnam, till ett värde om cirka 0,3 MSEK per år i
två år.

Den 14 september tillträdde Jesper Birgemo som VD för ExeoTech Invest AB
(publ) med dotterbolag.

Den 16 september meddelades att en riktad kvittningsemission om 2 MSEK
genomförts. Emissionen har riktats till långivare där bl.a. vissa fordringar
från närstående överlåtits till externa parter. 25 miljoner aktier emitteras
till kurs 0,08 kr per aktie.

Den 20 september 2015 lanserade ExeoTechs dotterbolag LPE Saigon AB La Petite
Epicerie Saigons sylt, såsom första produkt, i Sverige.

Den 28 september ingicks ett optionsavtal om att senast den 30:e november 2015
förvärva Oak Event AB, i vilket ingår den cateringsverksamhet i Kalmar som
tidigare ingick i Idemo Holding AB. Optionsavtalet värderar
cateringverksamheten i Oak Event AB till 3 MSEK och stipulera att
köpeskillingen erläggs genom en riktad emissi...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.