Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-29

ExeoTech Invest: Delårsrapport för perioden 2014-04-01 till 2014-06-30

* Nytt från och med Q2 är att ASTG numera redovisas som intressebolag och
inte som ett helägt dotterbolag.
* I samband med att ASTG blir ett intressebolag uppstår en redovisningsmässig
icke kassaflödespåverkande engångseffekt som innebär att ExeoTech uppnår en
reavinst om 41,2 MSEK.
* EBITDA för Q2 uppgick till 38,2 MSEK (-6,5 MSEK) och för första halvåret
till 35,2 MSEK (-11,6 MSEK). Resultat efter finansiella poster för Q2
uppgick till 37,8 MSEK (-11,2 MSEK) och för första halvåret till 30,8 MSEK
(-21,0 MSEK).
* Moderbolagets eget kapital uppgår per den siste juni till 39,0 MSEK och
soliditeten till 53 %. För koncernen uppgår eget kapital per siste juni
till 2,1 MSEK och soliditeten till 6 %.
* Utvecklingen för ASTG är fortsatt av avgörande betydelse för den framtida
utvecklingen av ExeoTech då innehavet i ASTG utgör ExeoTechs största
tillgång.
* ExeoTech har begränsade löpande kostnader och likviditetsbehov, ett behov
som framförallt kortsiktigt hanteras inom ramen för utökad upplåning.
* Målsättningen är fortsatt att inom året kunna komplettera befintlig
investeringsportfölj med ytterligare två till tre hel- eller delägda
verksamheter. Därtill skall i möjligaste mån Bolagets samlade förlustavdrag
om cirka 100 MSEK kunna utnyttjas.

--------------------------------------------------------------------------------------
|Nyckeltal, MSEK Q2 2014 Q2 2013 jan-jun 2014 jan-jun 2013 |
|Nettoomsättning 0,0 2,4 9,8 4,9 |
|EBITDA 38,2 -6,5 35,2 -11,6 |
|Resultat efter skatt 37,8 -11,2 30,8 -21,0 |
|Likvida medel 0,0 0,1 0,0 0,1 |
|Resultat per aktie, före utspädning, SEK 1,80 -0,66 1,48 -0,66 |
|Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 1,80 -0,66 1,48 -0,66 |
--------------------------------------------------------------------------------------
VD kommentar

Fokus för pågående arbete är att städa upp i ExeoTechs balansräkning och
finanser för att möjliggöra nya investeringar samtidigt som ExeoTech skall
fortsatt vara en aktiv ägare i ASTG, bolagets viktigaste innehav. En process
pågår därför allt jämt med att utvärdera nya investeringar, investeringar som
inte är utvecklingsbolag och som inte korrelerar med utvecklingen i ASTG. Vi
är i slutfasen på att utvärdera en potentiell investering inom logistik och
en annan inom livsmedels-industrin. Vidare pågår fortsatt arbete med att
skapa förutsättningar för att eventuellt kunna driva MRT Wind i ExeoTechs
egna regi.

Kvartalets resultat präglas av den engångseffekt som uppstår i samband med att
den, till aktieägarna i ExeoTech, riktade emissionen i det då helägda
dotterbolaget ASTG, slutregistrerades i mars och ASTG därigenom blev ett
intressebolag. I samband med detta uppstår en icke kassaflödes-påverkande
redovisningsmässig reavinst i ExeoTech koncernen om 41,2 MSEK.

Efterhand som förutsättningar kommer på plats så att den nya affärsidén och
strategin kan realiseras kommer min efterträdare att rekryteras med uppgift
att långsiktigt leda det spännande arbetet med att realisera affärsidén,
strategin och uppnå uppsatt avkastningsmål om en genomsnittlig absolut
totalavkastning om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. Dagens
värdefulla och utvecklingsbara tillgångar i Bolaget är innehaven i ASTG, MRT
Wind samt betydande förlustavdrag om cirka 100 MSEK.

Resultat och omsättning

Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (2,4
MSEK) och för första halvåret till 9,8 MSEK (4,9 MSEK). Resultat efter
finansiella kostnader för andra kvartalet uppgick till 37,8 MSEK (-11,2 MSEK)
och för första halvåret till 30,8 MSEK (-21,0 MSEK). Rörelsekostnader för
andra kvartalet uppgick till -3,0 MSEK (-9,1 MSEK) och för första halvåret
till -15,8 MSEK (-16,7 MSEK). EBITDA för andra kvartalet uppgick till 38,2
MSEK (-6,5 MSEK) och för första halvåret till 35,2 MSEK (-11,6 MSEK). Av- och
nedskrivningarna uppgick för andra kvartalet till -0,1 MSEK (-3,1 MSEK) och
för första halvåret till -2,0 MSEK (-6,1 MSEK). Finansiella kostnader under
andra kvartalet om -0,3 MSEK (-1,6 MSEK) består huvudsakligen av räntor på
konvertibellån och för första halvåret till -2,4 MSEK (-3,3 MSEK) som består
huvudsakligen av räntor på konvertibellån.

Kassaflöde från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 14,1 MSEK
(-0,5 MSEK) och för första halvåret till 1,4 MSEK (0,5 MSEK). Likvida medel
uppgick till 0,0 MSEK (0,1 MSEK) per den siste juni. Räntebärande skulder
uppgick vid samma tidpunkt till 26,4 MSEK (57,3 MSEK). I detta ingår
konvertibellån om 10,0 MSEK samt en kortfristig reversskuld.

Koncernens eget kapital var cirka 2,1 MSEK (-24,4 MSEK) per den siste juni och
soliditeten uppgick till 6 % och inklusive utestående konvertibler 34 %.
Moderbolagets eget kapital var cirka 39,0 MSEK (31,2 MSEK) per den siste juni
och soliditeten 53 % och inklusive konvertibler 67 %.

Moderbolagets intäkter uppgick under det andra kvartalet till 0,0 MSEK (0,0
MSEK) och för första halvåret till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och kvartalets
resultat uppgick till -2,2 MSEK (-1,9 MSEK) och för första halvåret till -4,0
MSEK (-4,2 MSEK).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under andra kvartalet uppgick
till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och för första halvåret till 0,0 MSEK (0,2 MSEK) och
investeringar i forskning och utveckling för andra kvartalet uppgår till 0,0
MSEK (0,1 MSEK) och för första halvåret till 0,0 MSEK (0,8 MSEK).

Framtidsutsikter

ExeoTech har begränsade löpande kostnader och likviditetsbehov, ett behov som
framförallt kortsiktigt hanteras inom ramen för utökad upplåning.

Utvecklingen för ASTG är av avgörande betydelse för den framtida utvecklingen
av ExeoTech då aktieinnehavet i ASTG utgör ExeoTechs största tillgång.

Bolaget har idag utestående konvertibellån där konverteringskursen ligger
väsentligt över dagens aktiekurs. Hur dessa hanteras är därför av stor
betydelse för Bolagets framtida finansiering.

Målsättningen är fortsatt att under året kunna komplettera den befintliga
investeringsportföljen med ytterligare två till tre hel- eller delägda
verksamheter. Dessutom skall i möjligaste mån Bolagets samlade förlustavdrag
om cirka 100 MSEK kunna utnyttjas.

Nästa rapporttillfälle

Rapport för tredje kvartalet 2014 kommer att lämnas fredagen den 28:e november
2014.

Kontaktinformation

Henrik von Essen, t.f. VD

08-705 95 00,henrik.von.essen@exeotech.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande

08-705 95 00,fredrik.nygren@exeotech.se

För att erhålla ExeoTech Invests pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail
tillinfo@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl Dig
www.exeotech.se/investerare.

Allmän information

Moderbolagets, ExeoTech Invest AB (publ), 556536-0954, affärsidé är att bereda
sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla,
och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech Invest AB (publ) skall i första
hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och
onoterade, inom tillverkning, handel och logistik. Konkurrenskraftig
avkastning uppnås genom att ExeoTech Invest AB (publ) såsom aktiv ägare
tillför kunskap och resurser som möjliggör en snabbare och säkrare
värdeskapande utveckling. Med konkurrenskraftig avkastning avses en
genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med
hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel.
ExeoTech Invest AB (publ) skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i
samband med avyttringar.

ExeoTech äger idag 33 procent av ASTG som i sin tur äger 100 procent av C2SAT
communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific
(Pte.) Ltd och Advanced Inertial Measurements Systems Sweden AB, (“AIMS”).
ASTG är noterat på NGM MTF. Därtill har ExeoTech en ägarandel i MRT Wind
GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN) med Mangold som likviditetsgarant
(market maker).

Moderbolagets adress är Isafjordsgatan 32B, 6 tr, 164 40 Kista. Bolagets säte
är i Stockholm.

Transaktioner med närstående

Vid utgången av andra kvartalet hade bolaget 1,2 MSEK i resterande ränteskuld
avseende konvertibler för Gestrike Invest AB samt Hevonen Invest AB.
Därutöver har bolaget en skuld till styrelseledamot Olof Stjernberg om 0,2
MSEK. Bolaget har också en avräkningsskuld på 9,3 MSEK samt en reversfordran
om 6,2 MSEK till intressebolaget ASTG.

Redovisningsprinciper

ExeoTech Invest tillämpar från årsskiftet K3-reglerna i sin koncern- och
årsredovisning i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3).

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat.

Stockholm, den 29:e augusti 2014

Henrik von Essen, t.f. VD Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.