Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

ExeoTech Invest: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2014

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed
till årsstämma måndagen den 16 juni 2014 kl. 10.00 hos Mangold Fondkommission
AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.
Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast tisdagen den 10 juni 2014,

dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 10 juni 2014,
under adress ExeoTech Invest AB, ”Årsstämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164
40 Kista eller via e-post tillstamma@exeotech.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt
att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen
den 10 juni 2014, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller
motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis
bör i god tid före årsstämman, dock senast den 10 juni 2014, insändas till
ExeoTech Invest AB, ”Årsstämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,www.exeotech.se

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1 Årsstämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid årsstämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av personer att justera protokollet.
6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8 Verkställande direktörens anförande.
9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
14 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
15 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
16 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler.
17 Årsstämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkten 16 erfordras att aktieägare som representerar
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 20 894 848 aktier med en röst vardera.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Förslag till val av styrelseledamöter finns tillgängliga på bolagets
webbplats.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15 och 16 samt
årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorns
yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast
från och med den 2 juni 2014. Samtidigt kommer fullständigt förslag till
bemyndigande att finnas tillgängliga. Alla handlingar kommer att sändas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin
postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap
32 § aktiebolagslagen.

_________________

Stockholm i maj 2014

ExeoTech Invest
AB (publ)
Styrelsen

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.